"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kommunikation och språkutveckling för fritidshem, 7,5 hp

Engelskt namn: Communication and Language Development for Primary School - Extended School

Denna kursplan gäller: 2020-08-17 och tillsvidare

Kurskod: 6LÄ058

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-09-08

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2020-04-17

Innehåll

I kursen bearbetas hur formellt och informellt lärande i omsorg, lek och aktiviteter i den dagliga verksamheten bidrar till elevers språk- läs- och skrivutveckling. Vikten av pedagogens/lärarens ledarskap och förhållningssätt för elevers språk-, läs- och skrivutveckling fokuseras. Fritidshemmet som kommunikativ och språklig arena behandlas liksom samtalets betydelse för elevers språkutveckling. Vidare studeras hur barns kommunikation och språkutveckling kan utgöra grunden för val av innehåll och arbetsformer i fritidshemmets verksamhet. Kursen behandlar även barns tidiga läs- och skrivinlärning både i ett första- och andraspråksperspektiv. Litteraturens betydelse för barns språkutveckling betonas varvid det vidgade textbegreppet belyses. Röst och talvård ingår i kursen.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

 • med stöd i aktuell forskning föreslå innehåll och arbetsformer som stöd för elevers kommunikations- och språkutveckling i fritidshemsverksamhet
 • redogöra för teorier som ligger till grund för barns läs- och skrivutveckling
 • beskriva och kritiskt reflektera över hur medier kan främja innehåll och arbetsformer för elevers läs- och skrivutveckling

Färdighet och förmåga

 • visa hur elevers läs- och skrivutveckling ur ett första- och andraspråksperspektiv kan stödjas i fritidshemmet
 • använda och didaktiskt tillämpa olika medier för fritidshemmets verksamhet
 • visa samtalsmetodiska färdigheter och beskriva hur samtal med elever kan genomföras samt reflektera över ledarens förhållningssätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • redogöra för och värdera hur olika medier kan användas i fritidshemmets verksamhet
 • beskriva och reflektera över kommunikationen och samtalets betydelse för elevers språk - läs och skrivutveckling

Behörighetskrav

Univ: Barnet, omvärlden och fritidshemmets uppdrag,15 hp, Att vara grundlärare 1,5 hp, Grundlärare som profession, 6 hp, eller motsvarande-

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, litteraturstudier, praktiska tillämpningar, seminarier och grupparbeten. Seminarier är obligatoriska. Utvärdering sker efter avslutad kurs.

Examination

Examination sker genom en skriftlig hemtentamen och en muntlig presentation av en digital redovisning samt genom seminarier i grupp.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Betyget för hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska inslag är betygsatta. Hel kurs betygsätts enligt betygsskalan väl godkänd (VG), godkänd (G) och underkänd (U).

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänt särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera kring olika teoretiska och metodiska aspekter samt kunna analysera med stöd av olika teoretiska begrepp.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 9

  Fritidshem
  Stockholm : Skolverket : 2014 : 65 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175591155
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fritidshemmet : ett kommentarmaterial till läroplanens fjärde del
  Stockholm : Skolverket : 2016 : 27 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327050
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fritidshem IKT - möjligheter och utmaningar
  Hedlund Stina, Malmsten Linnea
  Första upplagan : Stockholm : Natur & Kultur : [2016] : 127 sidor :
  ISBN: 9789127443914
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dramabok
  Hägglund Kent, Fredin Kirsten
  3. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 157 s. :
  ISBN: 9789147099955
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet
  Skolverket : 2011 :
  Länk LGR11
  Obligatorisk

  Pihlgren Ann S.
  Språkdidaktik i fritidshemmet : språkundervisning medan livet levs
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : [2022] : 232 sidor :
  ISBN: 9789127829480
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fritidshemmet som språkande, läsande och skrivande arena
  Andersson Birgit, Damber Ulla, Hermansson Carina, Jedis Mareike
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2022] : 135 sidor :
  ISBN: 9789151107189
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Greppa flerspråkigheten [Elektronisk resurs] : en resurs i lärande och undervisning
  Svensson Gudrun, Rosén Jenny, Straszer Boglárka, Wedin Åsa
  Skolverket : 2018-02-26T09:00:00+01:00 :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=3905
  ISBN: 978-91-7559-316-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar

  Ett urval av artiklar kan tillkomma på Canvas

  Walk-and-Talk conversations: A way to elicit children’s perspectives and prominent discourses in school-age educare
  Klerfelt Anna, Haglund Björn
  Ingår i: International Journal for Research on Extended Education : 2014 :
  Länk
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 119-134

  Philgren Ann S.
  Eftertänksam dialog
  Skolverket : 2018 :
  länk till text
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Lärportalen: Modul: Samtala om text. Del 7: Eftertänksamdialog 12 s.

  Skönlitteratur

  Stark Ulf
  Rymlingarna
  Stockholm : Lilla Piratförlaget : [2018] : 135 sidor :
  ISBN: 9789188279552
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2021 vecka 16

  Eckeskog Helena
  Läsa och förstå : arbete med läsförståelse i tidig läs- och skrivinlärning
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 106 s. :
  ISBN: 9789144104232
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fritidshem
  Stockholm : Skolverket : 2014 : 65 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175591155
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fritidshemmet : ett kommentarmaterial till läroplanens fjärde del
  Stockholm : Skolverket : 2016 : 27 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327050
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Greppa språket : ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet
  2. uppl. : Stockholm : Skolverket : 2012 : 146 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-87115-26-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fritidshem IKT - möjligheter och utmaningar
  Hedlund Stina, Malmsten Linnea
  Första upplagan : Stockholm : Natur & Kultur : [2016] : 127 sidor :
  ISBN: 9789127443914
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dramabok
  Hägglund Kent, Fredin Kirsten
  3. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 157 s. :
  ISBN: 9789147099955
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet
  Skolverket : 2011 :
  Länk LGR11
  Obligatorisk

  Wedin Åsa
  Språkande i förskolan och grundskolans tidigare år
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 156 sidor :
  ISBN: 9789144116822
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Öhman Margareta
  Samspelsbar och samtalsklar : om samtal i förskolan och skolan
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 240 s. :
  ISBN: 9789147106639
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar

  Ett urval av artiklar kan tillkomma på Canvas

  Walk-and-Talk conversations: A way to elicit children’s perspectives and prominent discourses in school-age educare
  Klerfelt Anna, Haglund Björn
  Ingår i: International Journal for Research on Extended Education : 2014 :
  Länk
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 119-134

  Philgren Ann S.
  Eftertänksam dialog
  Skolverket : 2018 :
  länk till text
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Lärportalen: Modul: Samtala om text. Del 7: Eftertänksamdialog 12 s.

  Skönlitteratur

  Stark Ulf
  Rymlingarna
  Stockholm : Lilla Piratförlaget : [2018] : 135 sidor :
  ISBN: 9789188279552
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst