Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Konst- och bildvetenskap A, 30 hp

Engelskt namn: Art History and Visual Studies A

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 till 2021-08-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1KB000

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Konst- och bildvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-03-03

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2020-02-17

Innehåll

Kursen består av fyra moduler som delvis läses parallellt. Två moduler behandlar västerländsk konst från senare delen av 1800-talet till 1945 när andra världskriget tar slut, där strömningar som impressionism, expressionism, kubism och surrealism studeras genom främst litteraturstudier och bildanalys. Modul 3 fokuserar på färdigheter i att skriva om samtida konst, kritiskt granska olika former av konstkritik och konstnärers egna texter om konst. Modul 4 behandlar den digitala konstens historia och uttryck ur ett internationellt perspektiv. Perspektiv på exempelvis social hållbarhet, jämställdhet och estetik berörs genomgående i kursen.
 
Modulerna som ingår i kursen kan läsas som fristående kurser; 1KB001 Konst och visuell kultur från impressionismen till andra världskriget 15 hp (modul 1 och 2), 1KB002 Att skriva om samtida konst 7,5 hp (modul 3) och 1KB005 Konst i digitala miljöer 7,5 hp (modul 4).

Modul 1. Konst och bild 1870-1920, 7.5 hp
Art and Visual Culture 1870-1920
Modulen behandlar västerländsk visuell kultur och teori från 1870 till 1920. Modernismens framväxt inom måleri, foto och skulptur studeras via stilar som exempelvis impressionism, kubism och dadaism genom problematiserande uppgifter, samt text- och bildanalys.
 
Modul 2. Konst och bild 1920-1945, 7.5 hp
Art and Visual Culture 1920-1945
Modulen behandlar västerländsk visuell kultur och teori från 1920 till 1945. Modernismens fortsatta utveckling inom måleri, skulptur, foto och formgivning studeras via stilar som exempelvis surrealism och funktionalism genom problematiserande uppgifter, samt text- och bildanalys.

Modul 3. Att skriva om samtida konst, 7.5 hp
Writing about Contemporary Art
Modulen fördjupar färdigheten i att skriva om samtida konst. Teoretisk kunskap om samtida konstuttryck blandas med konst- och textanalyser. Dessutom tillkommer skriftliga övningar i form av bland annat twitterinlägg, konstkritik och essäskrivande där studenten utgår från egna erfarenheter av samtidskonst genom exempelvis utställningar eller offentlig konst. Studenten får även öva sig i att kritiskt granska andras inlämnade uppgifter och avslutningsvis genomföra en egen formulerad fördjupningsuppgift.

Modul 4. Konst i digitala miljöer, 7.5 hp
Art in Digital Environments
Modulen är en introduktion till den digitala konstens historia och uttryck, samt till olika former av digitaliserade resurser för konst, ur ett internationellt perspektiv. Genom litteraturstudier och praktiska övningar kommer färdigheter i att använda och analysera såväl digital konst som miljöer för digitaliserad konst att uppövas. Perspektiv rörande exempelvis hållbarhet och tillgänglighet berörs genomgående. Museers hemsidor, olika digitaliserade arkiv och konstbruk i sociala medier är exempel på studieobjekt under modulens gång.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad modul 1 (Konst och bild 1870-1920) och 2 (Konst och bild 1920-1945) ska studenten:
 • kunna redogöra för visuella uttryck, praktiker och teoribildningar från perioden kursen omfattar
 • kunna tillämpa några av konst- och bildvetenskapens grundläggande metoder, främst bildanalys och källtextanalys
 • ha kännedom om några av konst- och bildvetenskapens grundläggande teorier
 • självständigt kunna utföra skriftliga analyser och tolkningar av konst från perioden kursen omfattar.
Efter avklarad modul 3 (Att skriva om samtida konst) ska studenten kunna:
 • visa grundläggande kunskaper om olika former av konstkritik
 • visa grundläggande kunskaper om samtidskonst
 • kritiskt granska och analysera olika genrer av skrivande i relation till samtidskonst
 • utföra egna skriftliga analyser och tolkningar av samtidskonst
 • självständigt formulera en fördjupningsuppgift och genomföra den.

Efter avklarad modul 4 (Konst i digitala miljöer) ska studenten kunna:
 • redogöra för uttryck och praktiker inom digital konst
 • förstå grundläggande problematisering kring digitalisering av konst
 • tillämpa och använda digitala resurser av olika art för konst- och bildvetenskapligt bruk
 • självständigt analysera och orientera sig i olika digitala miljöer för konst.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av skriftliga instruktioner på lärplattform, litteraturstudier och individuella arbetsuppgifter. Några av uppgifterna baseras på den egna erfarenheten av konst, varför studerande uppmanas att besöka konstutställningar eller studera tillgänglig offentlig konst. För studenter som studerar i, eller har möjlighet att resa till, Umeå kan gemensam aktivitet komma att arrangeras i mån av resurser.
 
För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. Se Studentcentrums hemsida för mer information.

Examination

Examinationen sker fortlöpande genom huvudsakligen skriftliga uppgifter. Uppgifterna läggs upp på lärplattform under kursens gång. Den sista examinerande uppgiftens inlämningsdatum för respektive modul, gäller som examinationsdatum.

Bedömningen ska enligt högskoleförordningen vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen som helhet. Examination sker enligt graderna VG Väl godkänd, G Godkänd och U Underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie tillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle inom två månader, samt ett uppsamlingsprov inom ett år.
 
För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. För att få betyget väl godkänd på kursen krävs att den studerande skall ha uppnått Väl godkänd på 22,5 hp.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.


Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för  en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund  av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.


Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess moduler upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.
 
Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).

Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll, t.ex. 1KB001 Konst och visuell kultur från impressionismen till andra världskriget 15 hp, 1KN025 Konstvetenskap A1: Konsten från impressionismen till andra världskriget 15 hp, 1KB002 Att skriva om samtida konst 7.5 hp, 1KN030 Att skriva om samtida konst 7.5 hp, 1KN031 Konst i digitala miljöer 7,5 hp eller 1KB005 Konst i digitala miljöer 7,5 hp.
Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 37

  För alla kursmomenten gäller att kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

  Modul 1. Konst och bild 1870-1920, 7.5 hp

  Art in theory, 1900-2000 : an anthology of changing ideas
  Harrison Charles, Wood Paul
  2. rev. ed. : Malden, Mass. : Blackwell : 2003 : 1258 s. :
  ISBN: 0-631-22707-5 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Brettell Richard R.
  Modern art, 1851-1929 : capitalism and representation
  Oxford : Oxford University Press : 1999 : ix, 258 s. :
  ISBN: 0192842730
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Cox Neil
  Cubism
  London : Phaidon : 2000 : 447 s. :
  ISBN: 0-7148-4010-6 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Foster Hal
  Art Since 1900 : modernism, antimodernism, postmodernism
  3. ed. : London : Thames & Hudson : 2016 : 896 s. :
  ISBN: 9780500239537
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Holkers Märta
  Den svenska målarkonstens historia
  Stockholm : Bonnier fakta : 2016 : 278 s. :
  ISBN: 9789174246056
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Thomson Belinda
  Impressionism : origins, practice, reception
  London : Thames & Hudson : 2000 : 272 s. :
  ISBN: 0-500-20335-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar och material enligt lärares anvisningar tillkommer.

  Modul 2. Konst och bild 1920-1945, 7.5 hp

  Caws Mary Ann.
  Surrealism
  abridged, revised and updated ed. : London : Phaidon : 2010. : 207 S. :
  ISBN: 978-0-7148-5673-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Foster Hal
  Art Since 1900 : modernism, antimodernism, postmodernism
  3. ed. : London : Thames & Hudson : 2016 : 896 s. :
  ISBN: 9780500239537
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Art in theory, 1900-2000 : an anthology of changing ideas
  Harrison Charles, Wood Paul
  2. rev. ed. : Malden, Mass. : Blackwell : 2003 : 1258 s. :
  ISBN: 0-631-22707-5 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Holkers Märta
  Den svenska målarkonstens historia
  Stockholm : Bonnier fakta : 2016 : 278 s. :
  ISBN: 9789174246056
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Artiklar och material enligt lärares anvisningar tillkommer.

  Modul 3. Att skriva om samtida konst, 7.5 hp

  Ahlmér Anneli
  Vad är grejen? : 4 steg till din första journalistiska artikel
  Enskede : Byline : 2012 : 78 s. :
  ISBN: 978-91-980088-0-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Vad är grejen med samtidskonst? : en handbok för nyfikna
  Olsson Angelica, Lundmark Karin
  Göteborg : Kultur i Väst : 2016 : 73 s. :
  Obligatorisk

  Stallabrass Julian
  Contemporary art : a very short introduction
  Oxford : Oxford University Press : 2006 : 154 s. :
  ISBN: 9780192806468 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Thompson Susannah
  The Dress of Thought : Form and style in contemporary art writing
  Journal of Writing in Creative Practice : 2017 :
  https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/scopus2-s2.0-85041696173
  Obligatorisk

  Williams Gilda
  How to write about contemporary art
  London : Thames & Hudson : 2014 : 264 s. :
  ISBN: 9780500291573
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar och material enligt lärares anvisningar tillkommer.

  Referenslitteratur

  Bäst i text :b en bok
  Dalström Tomas, Dalström Tomas, Dalström Tomas
  Stockholm : Koala Publishing : [2007] : 59, 179 s. :
  http://www.bastitext.se
  ISBN: 978-91-975165-7-0
  Se bibliotekets söktjänst

  Mattson Anki
  Bästa språktipsen
  1. uppl. : Stockholm : Prodicta : [2012] : 127 s. :
  ISBN: 978-91-979932-1-0
  Se bibliotekets söktjänst

  Modul 4. Konst i digitala miljöer, 7,5 hp

  Theorizing digital cultural heritage : a critical discourse
  Cameron Fiona., Kenderdine Sarah.
  Cambridge, Mass. : MIT Press : [2010] : x, 465 p. :
  ISBN: 9780262514118
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Gronlund Melissa
  Contemporary art and digital culture
  London : Routledge : 2017 :
  ISBN: 9781138936447
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Paul Christiane
  Digital art
  3. ed. : London : Thames & Hudson : 2015 : 272 s. :
  ISBN: 978-0-500-20423-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Dessutom tillkommer ett urval artiklar tillgängliga via internet, samt andra nätresurser.

 • Giltig från: 2020 vecka 36

  För alla kursmomenten gäller att kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

  Modul 1. Konst och bild 1870-1920, 7.5 hp

  Art in theory, 1900-2000 : an anthology of changing ideas
  Harrison Charles, Wood Paul
  2. rev. ed. : Malden, Mass. : Blackwell : 2003 : 1258 s. :
  ISBN: 0-631-22707-5 (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Cox Neil
  Cubism
  London : Phaidon : 2000 : 447 s. :
  ISBN: 0-7148-4010-6 (pbk.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Foster Hal
  Art since 1900 : modernism, antimodernism, postmodernism
  London : Thames & Hudson : 2004 : 704 s. :
  ISBN: 0-500-23818-9
  Se bibliotekets söktjänst

  Modern art : practices and debates. Primitivism, Cubism, Abstraction : the early twentieth century
  Harrison Charles, Perry Gillian, Frascina Francis
  New Haven : Yale Univ. Press : 1993 : 270 s. :
  ISBN: 0-300-05515-3 (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Lärkner Bengt
  Från sekelskiftet 1900 till Första världskriget
  Ingår i:
  Konst och visuell kultur i Sverige.
  Stockholm : Signum : 2007 : 357, [2] s. : sid. 137-156 :

  Thomson Belinda
  Impressionism : origins, practice, reception
  London : Thames & Hudson : 2000 : 272 s. :
  ISBN: 0-500-20335-0
  Se bibliotekets söktjänst

  Anvisat material och kompendier.

  Modul 2. Konst och bild 1920-1945, 7.5 hp

  Art in theory, 1900-2000 : an anthology of changing ideas
  Harrison Charles, Wood Paul
  2. rev. ed. : Malden, Mass. : Blackwell : 2003 : 1258 s. :
  ISBN: 0-631-22707-5 (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Foster Hal
  Art since 1900 : modernism, antimodernism, postmodernism
  London : Thames & Hudson : 2004 : 704 s. :
  ISBN: 0-500-23818-9
  Se bibliotekets söktjänst

  Lärkner Bengt
  1914-1930 och 1930-1950
  Ingår i:
  Konst och visuell kultur i Sverige.
  Stockholm : Signum : 2007 : 357, [2] s. :
  Läsanvisning: S 158-122.

  Caws Mary Ann.
  Surrealism
  abridged, revised and updated ed. : London : Phaidon : 2010. : 207 S. :
  ISBN: 978-0-7148-5673-5
  Se bibliotekets söktjänst

  Anvisat material och kompendier.

  Modul 3. Att skriva om samtida konst, 7.5 hp

  Stallabrass Julian
  Contemporary art : a very short introduction
  Oxford : Oxford University Press : 2006 : 154 s. :
  ISBN: 9780192806468 (hft.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Williams Gilda
  How to write about contemporary art
  London : Thames & Hudson : 2014 : 264 s. :
  ISBN: 9780500291573
  Se bibliotekets söktjänst

  Anvisat material och kompendier.

  Modul 4. Konst i digitala miljöer, 7,5 hp

  Theorizing digital cultural heritage : a critical discourse
  Cameron Fiona., Kenderdine Sarah.
  Cambridge, Mass. : MIT Press : [2010] : x, 465 p. :
  ISBN: 9780262514118
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Paul Christiane
  Digital art
  3. ed. : London : Thames & Hudson : 2015 : 272 s. :
  ISBN: 978-0-500-20423-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Dessutom tillkommer ett urval artiklar tillgängliga via internet, samt andra nätresurser.

  Referenslitteratur

  Mattson Anki
  Bästa språktipsen
  1. uppl. : Stockholm : Prodicta : [2012] : 127 s. :
  ISBN: 978-91-979932-1-0
  Se bibliotekets söktjänst

  Bäst i text :b en bok
  Dalström Tomas, Dalström Tomas, Dalström Tomas
  Stockholm : Koala Publishing : [2007] : 59, 179 s. :
  http://www.bastitext.se
  ISBN: 978-91-975165-7-0
  Se bibliotekets söktjänst

  Anvisat material och kompendier.