Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Konst- och bildvetenskap A, 30 hp

Engelskt namn: Art History and Visual Studies A

Denna kursplan gäller: 2021-08-30 till 2022-08-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1KB000

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Konst- och bildvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-03-03

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2021-02-15

Innehåll

Om kursen
Kursen Konst- och bildvetenskap A är en introduktion till konst och visuell kultur från det sena 1800-talet till idag med fokus på efterkrigstid och samtid. Huvudsakligen behandlas västerländsk konst och visuella kultur. Utvecklingen sätts genomgående i relation till globaliseringens effekter samt till frågor om representation och hållbar utveckling.
 
Kursen består av fyra moduler vilka läses parvis parallellt, två under första halvan av terminen och två under andra halvan. Under första halvan av terminen läser du den historiskt orienterande kursen Konst och visuell kultur 1870-1950 (modul 1a) parallellt med kursen Att skriva om samtida konst (modul 1b). Under andra halvan av terminen läser du den historiskt orienterande kursen, Konst och visuell kultur 1950-idag (modul 2a) tillsammans med kursen Konst i digitala miljöer (modul 2b).
 
Modulerna som ingår i kursen kan även läsas som fristående kurser (se respektive moduls enskilda beskrivning och kursplan). När du läser Konst- och bildvetenskap A ser din termin ut som beskrivet under Innehåll, nedan.

Innehåll
Under kursen läser du följande moduler under en termin:

Modul 1a) 1KB014 Konst och visuell kultur 1870-1950, 7.5 hp
Art and Visual Culture 1870-1950
Konst och visuell kultur 1870-1950 är historiskt orienterande kurs som behandlar västerländsk visuell kultur och konstteori från 1870 till 1950. I fokus sätts modernismens framväxt speglad genom konstnärliga praktiker såsom måleri, foto och skulptur. Kursens innehåll tillgodogörs genom litteraturstudier, källtextseminarier och bildanalysuppgifter. Perspektiv på genus, identitet och hållbar utveckling diskuteras i relation till dåtidens kontext.
 
Modul 1b) 1KB002 Att skriva om samtida konst, 7.5 hp

Writing about Contemporary Art
Modulen fördjupar färdigheten i att skriva om samtida konst. Teoretisk kunskap om samtida konstuttryck blandas med konst- och textanalyser. Dessutom tillkommer skriftliga övningar i form av bland annat konstkritik, korta texter för sociala medier och essäskrivande. Studenten utgår från egna erfarenheter av samtidskonst genom exempelvis utställningar eller offentlig konst. Studenten får öva sig i att kritiskt granska andras inlämnade uppgifter och avslutningsvis genomföra en egen formulerad fördjupningsuppgift.

Modul 2a) 1KB015 Konst och visuell kultur 1950-nutid, 7.5 hp
Art and Visual Culture 1950-Today
Modulen är historiskt orienterande och behandlar västerländsk visuell kultur och konstteori från 1950 till idag. Modernismens senare uttryck och postmodernismens olika strömningar studeras genom litteraturstudier, källtextseminarier och övningar i bildanalys. Perspektiv på genus, globalisering och hållbar utveckling lyfts som viktiga aspekter till förståelse av tidens konstnärliga uttryck.

Modul 2b) 1KB005 Konst i digitala miljöer, 7.5 hp
Art in Digital Environments
Modulen är en introduktion till den digitala konstens historia och uttryck, samt till olika former av digitaliserade resurser för konst, ur ett internationellt perspektiv. Genom litteraturstudier och praktiska övningar kommer färdigheter i att använda och analysera såväl digital konst som miljöer för digitaliserad konst att uppövas. Perspektiv rörande exempelvis hållbarhet och tillgänglighet berörs genom den digitala konstens samtidsinteraktion. Museers hemsidor, olika digitaliserade arkiv och konstbruk i sociala medier är exempel på studieobjekt under modulens gång.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad modul 1a (Konst och visuell kultur 1870-1950) och 2a (Konst och visuell kultur 1950-nutid) ska studenten:
 • kunna redogöra för visuella uttryck, praktiker och teoribildningar från perioden kursen omfattar,
 • kunna tillämpa några av konst- och bildvetenskapens grundläggande metoder, främst bildanalys och källtextanalys,
 • ha kännedom om några av konst- och bildvetenskapens grundläggande teorier,
 • självständigt kunna utföra skriftliga analyser och tolkningar av konst från perioden kursen omfattar. 
Efter avklarad modul 1b (Att skriva om samtida konst) ska studenten kunna:
 • visa grundläggande kunskaper om olika former av konstkritik,
 • visa grundläggande kunskaper om samtidskonst,
 • kritiskt granska och analysera olika genrer av skrivande i relation till samtidskonst,
 • utföra egna skriftliga analyser och tolkningar av samtidskonst,
 • självständigt formulera en fördjupningsuppgift och genomföra den.
Efter avklarad modul 2b (Konst i digitala miljöer) ska studenten kunna:
 • redogöra för uttryck och praktiker inom digital konst,
 • förstå grundläggande problematisering kring digitalisering av kons,t
 • tillämpa och använda digitala resurser av olika art för konst- och bildvetenskapligt bruk,
 • självständigt analysera och orientera sig i olika digitala miljöer för konst.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består huvudsakligen av skriftliga instruktioner på läroplattform, litteraturstudier och individuella arbetsuppgifter, kompletterat med källtextseminarier i digitalt mötesforum. Några av uppgifterna baseras på den egna erfarenheten av konst, varför studerande uppmanas att besöka konstutställningar eller studera tillgänglig offentlig konst. För studenter som studerar i Umeå eller har möjlighet att resa hit kan någon gemensam aktivitet arrangeras i mån av resurs.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. Se Studentcentrums hemsida för mer information

Examination

Examinationen sker fortlöpande genom skriftliga uppgifter samt deltagande i seminarier på digitalt mötesforum. De skriftliga uppgifterna läggs upp på en läroplattform under kursens gång. Den sista examinerande uppgiftens inlämningsdatum för respektive modul, gäller som examinationsdatum.

Bedömningen ska enligt högskoleförordningen vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen som helhet. Examination sker enligt graderna VG (Väl godkänd), G (Godkänd) och U (Underkänd). För studerande som inte godkänns vid det ordinarie tillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle inom två månader, samt ett uppsamlingsprov inom ett år.
 
För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl Godkänd på kursen krävs att den studerande skall ha uppnått Väl godkänd på sammanlagt minst 22,5 hp.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess moduler upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.
 
Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).

Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll, t.ex. 1KB001 Konst och visuell kultur från impressionismen till andra världskriget 15 hp, 1KN025 Konstvetenskap A1: Konsten från impressionismen till andra världskriget 15 hp, 1KN030 Att skriva om samtida konst 7.5 hp, eller 1KN031 Konst i digitala miljöer 7,5 hp.
Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 36

  För alla kursmomenten gäller att kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

  MODUL 1a, KONST OCH VISUELL KULTUR 1870-1950, 7,5 hp

  Brettell Richard R.
  Modern art, 1851-1929 : capitalism and representation
  Oxford : Oxford University Press : 1999 : ix, 258 s. :
  ISBN: 0192842730
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Chadwick Whitney
  Women, Art, and Society
  Thames Hudson Ltd : 2020 :
  https://s1.adlibris.com/images/57618832/women-art-and-society.jpg
  ISBN: 9780500204566
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Foster Hal
  Art Since 1900 : modernism, antimodernism, postmodernism
  3. ed. : London : Thames & Hudson : 2016 : 896 s. :
  ISBN: 9780500239537
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Art in theory, 1900-2000 : an anthology of changing ideas
  Harrison Charles, Wood Paul
  2. rev. ed : Malden, Mass. : Blackwell : 2003 : 1258 s. :
  ISBN: 0-631-22708-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Johannesson Lena
  Konst och visuell kultur i Sverige.
  Stockholm : Signum : 2007 : 357, [2] s. :
  ISBN: 978-91-87896-88-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  MODUL 1b: ATT SKRIVA OM SAMTIDA KONST, 7,5 hp

  Deepwell Katy
  Art Criticism and the State of Feminist Art Criticism
  Arts (Basel), 2020, Vol.9 (1), p.28 : 2020 :
  https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_doaj_primary_oai_doaj_org_article_7479e999a55f42a8a43f10db4eb75172
  Obligatorisk

  The state of art criticism
  Elkins James, Newman Michael
  New York : Routledge : 2008 : x, 410 s. :
  ISBN: 978-0-415-97787-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Michel Schreyach, "The Recovery of Criticism", Boris Groys: "Critical Reflection"; James Elkins, "On the Absence of Judgement i Art Criticism" https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma990010245530404996

  Elkins James
  How To Look at Mondrian?
  Huffington Post Blog : 2017 :
  https://www.huffpost.com/entry/post_1036_b_756669
  Obligatorisk

  Karlholm Dan
  Kontemporalism : om samtidskonstens historia och framtid
  Stockholm : Axl Books : 2014 : 359 s. :
  ISBN: 9789186883287
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Urval, ca 20 sidor.

  Serrell Beverly.
  Exhibit labels : an interpretive approach
  2. ed. : Maryland : Rowman & Littlefield : 2015 : XI, 363 S. :
  Inhaltsverzeichnis
  ISBN: 9781442249028
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Urval, ca 50 s.

  Stallabrass Julian
  Contemporary art : a very short introduction
  Oxford : Oxford University Press : 2006 : 154 s. :
  ISBN: 9780192806468 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Thompson Susannah
  The Dress of Thought : Form and style in contemporary art writing
  Journal of Writing in Creative Practice : 2017 :
  https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/scopus2-s2.0-85041696173
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 101-121

  Tillberg Margareta
  Pressures on art criticism : what is an independent art critic today?
  Lund : The Swedish Art Critics Association Press : cop. 2009 : 146 s. :
  ISBN: 9789163349607
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Tillberg, "Independencies and Interdependencies in Art Criticism Today; Vogel, "At Your Service"; Capelàn och Noring, "What Does the Artist Have to Say about Art Criticism?" Pdf via: http://aicasweden.se/wp-content/uploads/2015/04/Pressures.pdf

  Williams Gilda
  How to write about contemporary art
  London : Thames & Hudson : 2014 : 264 s. :
  ISBN: 9780500291573
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läsanvisningar meddelas vid modulstart. Artiklar enligt lärares anvisningar tillkommer.

  Referenslitteratur

  Dalström Tomas
  Bäst i text : läseboken : skrivboken
  3. uppl. : Ystad : Meetings International Publishing : 2014 : 57, 198 s. :
  Läsanvisning: https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma990018848500404996

  Konsten att skriva en fotnot : vetenskaplig formalia för humanister
  Götlind Anna, Linnarsson Magnus
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 106 s. :
  ISBN: 9789144103365
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma990019414840404996

  Mattson Anki
  Bästa språktipsen
  1. uppl. : Stockholm : Prodicta : [2012] : 127 s. :
  ISBN: 978-91-979932-1-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  MODUL 2a, KONST OCH VISUELL KULTUR 1950-idag, 7,5 hp

  Chadwick Whitney
  Women, Art, and Society
  Thames Hudson Ltd : 2020 :
  https://s1.adlibris.com/images/57618832/women-art-and-society.jpg
  ISBN: 9780500204566
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Harris Jonathan
  The global contemporary art world
  Hoboken, New Jersey : Wiley Blackwell : 2017 :
  https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma9921510663404996
  Läsanvisning: Valda delar.

  Foster Hal
  Art Since 1900 : modernism, antimodernism, postmodernism
  3. ed. : London : Thames & Hudson : 2016 : 896 s. :
  ISBN: 9780500239537
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Art in theory, 1900-2000 : an anthology of changing ideas
  Harrison Charles, Wood Paul
  2. rev. ed : Malden, Mass. : Blackwell : 2003 : 1258 s. :
  ISBN: 0-631-22708-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Johannesson Lena
  Konst och visuell kultur i Sverige.
  Stockholm : Signum : 2007 : 357, [2] s. :
  ISBN: 978-91-87896-88-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  MODUL 2b, KONST I DIGITALA MILJÖER, 7,5 hp

  Theorizing digital cultural heritage : a critical discourse
  Cameron Fiona., Kenderdine Sarah.
  Cambridge, Mass. : MIT Press : [2010] : x, 465 p. :
  ISBN: 9780262514118
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma9921376207204996

  Gronlund Melissa
  Contemporary art and digital culture
  London : Routledge : 2017 :
  ISBN: 9781138936447
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma9921624920404996

  Paul Christiane
  A companion to digital art
  Hoboken, New Jersey : Wiley Blackwell : 2016. : 608 p. :
  ISBN: 9781118475201
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma9921417654804996

  Zylinska Joanna
  AI Art. Machine Visions and Warped Dreams
  Open Humanities Press CIC : 2020 :
  https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma9921647762604996
  Obligatorisk

  Läsanvisningar meddelas vid modulstart. Artiklar enligt lärares anvisningar tillkommer.

  Artiklar och nätresurser tillkommer på samtliga kurser enligt lärares anvisningar.

 • Giltig från: 2021 vecka 35

  För alla kursmomenten gäller att kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

  MODUL 1a, KONST OCH VISUELL KULTUR 1870-1950, 7,5 hp

  Brettell Richard R.
  Modern art, 1851-1929 : capitalism and representation
  Oxford : Oxford University Press : 1999 : ix, 258 s. :
  ISBN: 0192842730
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Chadwick Whitney
  Women, Art, and Society
  Thames Hudson Ltd : 2020 :
  https://s1.adlibris.com/images/57618832/women-art-and-society.jpg
  ISBN: 9780500204566
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Foster Hal
  Art Since 1900 : modernism, antimodernism, postmodernism
  3. ed. : London : Thames & Hudson : 2016 : 896 s. :
  ISBN: 9780500239537
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Art in theory, 1900-2000 : an anthology of changing ideas
  Harrison Charles, Wood Paul
  2. rev. ed : Malden, Mass. : Blackwell : 2003 : 1258 s. :
  ISBN: 0-631-22708-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Johannesson Lena
  Konst och visuell kultur i Sverige.
  Stockholm : Signum : 2007 : 357, [2] s. :
  ISBN: 978-91-87896-88-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  MODUL 1b: ATT SKRIVA OM SAMTIDA KONST, 7,5 hp

  Ahlmér Anneli
  Vad är grejen? : 4 steg till din första journalistiska artikel
  Enskede : Byline : 2012 : 78 s. :
  ISBN: 978-91-980088-0-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vad är grejen med samtidskonst? : en handbok för nyfikna
  Olsson Angelica, Lundmark Karin
  Göteborg : Kultur i Väst : 2016 : 73 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma9921509301104996

  Stallabrass Julian
  Contemporary art : a very short introduction
  Oxford : Oxford University Press : 2006 : 154 s. :
  ISBN: 9780192806468 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Thompson Susannah
  The Dress of Thought : Form and style in contemporary art writing
  Journal of Writing in Creative Practice : 2017 :
  https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/scopus2-s2.0-85041696173
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 101-121

  Williams Gilda
  How to write about contemporary art
  London : Thames & Hudson : 2014 : 264 s. :
  ISBN: 9780500291573
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar och material enligt lärares anvisningar tillkommer.

  Referenslitteratur

  Bäst i text :b en bok
  Dalström Tomas, Dalström Tomas, Dalström Tomas
  Stockholm : Koala Publishing : [2007] : 59, 179 s. :
  http://www.bastitext.se
  ISBN: 978-91-975165-7-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mattson Anki
  Bästa språktipsen
  1. uppl. : Stockholm : Prodicta : [2012] : 127 s. :
  ISBN: 978-91-979932-1-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  MODUL 2a, KONST OCH VISUELL KULTUR 1950-idag, 7,5 hp

  Chadwick Whitney
  Women, Art, and Society
  Thames Hudson Ltd : 2020 :
  https://s1.adlibris.com/images/57618832/women-art-and-society.jpg
  ISBN: 9780500204566
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Harris Jonathan
  The global contemporary art world
  Hoboken, New Jersey : Wiley Blackwell : 2017 :
  https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma9921510663404996
  Läsanvisning: Valda delar.

  Foster Hal
  Art Since 1900 : modernism, antimodernism, postmodernism
  3. ed. : London : Thames & Hudson : 2016 : 896 s. :
  ISBN: 9780500239537
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Art in theory, 1900-2000 : an anthology of changing ideas
  Harrison Charles, Wood Paul
  2. rev. ed : Malden, Mass. : Blackwell : 2003 : 1258 s. :
  ISBN: 0-631-22708-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Johannesson Lena
  Konst och visuell kultur i Sverige.
  Stockholm : Signum : 2007 : 357, [2] s. :
  ISBN: 978-91-87896-88-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  MODUL 2b, KONST I DIGITAL MILJÖER, 7,5 hp

  Theorizing digital cultural heritage : a critical discourse
  Cameron Fiona., Kenderdine Sarah.
  Cambridge, Mass. : MIT Press : [2010] : x, 465 p. :
  ISBN: 9780262514118
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Gronlund Melissa
  Contemporary art and digital culture
  London : Routledge : 2017 :
  ISBN: 9781138936447
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Paul Christiane
  Digital art
  3. ed. : London : Thames & Hudson : 2015 : 272 s. :
  ISBN: 978-0-500-20423-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar och nätresurser tillkommer på samtliga kurser enligt lärares anvisningar.