Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Konst och antropocen, 7,5 hp

Engelskt namn: Art and the Anthropocene

Denna kursplan gäller: 2023-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 1KB021

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Konst- och bildvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-09-10

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2022-06-28

Innehåll

I denna kurs behandlas hur konstfältet har relaterat till olika aspekter av antropocen under 1900-talet fram till idag. Under de senaste decennierna har antropocen diskuterats som ett koncept för att förstå människans inflytande över livsbetingelser på jorden sedan industrialiseringens genombrott, ett inflytande som ses som så starkt att det går att tala om som en ny geologisk epok. Syftet med kursen är att genom analysövningar och litteraturstudier ge verktyg för att förstå hur konstfältet förhåller sig till och diskuterar antropocen genom aktuella teman som miljö och globalisering.

Modul 1. Antropocen som koncept, 3 hp
Anthropocene as concept
Under modulen diskuteras och analyseras begreppet antropocen samt dess historia och definitioner med utgångspunkt i kurslitteraturen. Modulen exemplifierar utvecklingen genom exempel från konstfältet, historiskt och idag. 
 
Modul 2. Framställningar och förhållningssätt till antropocen inom konsten, 4,5 hp
Presentations and approaches to the anthropocene in art
Modulen behandlar fördjupat konstfältets förhållningssätt till antropocen. Särskilt fokus ligger på utställningspraktiker, konstkritik och framställningar av miljö- och globaliseringsfrågor.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för begreppet antropocen, historiskt och idag,
  • exemplifiera konstpraktiker som relaterar till antropocen och diskutera dessa i relation till samhälleliga såväl som konstspecifika kontexter,
  • identifiera grundläggande problematiseringar som konstvärlden (konstnärer, utställningspraktiker och konstskribenter) tar fasta på i sin relation till begreppet antropocen,
  • självständigt analysera en definierad konst- och/eller utställningspraktik som relaterar till begreppet antropocen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs genom instruktioner på kursens lärplattform, självständiga litteraturstudier, seminarier via digitalt mötesforum och egenhändigt formulerade skriftliga inlämningar. Den digitala lärplattformen används för att kommunicera information samt för att lämna in uppgifter.
 
För den som är registrerad på kursen och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Examination
Modul 1. Antropocen som koncept (3 hp)
Modulen examineras genom en individuell skriftlig examinationsuppgift. Betygsskalan för den skriftliga inlämningen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).  
 
Modul 2. Framställningar och förhållningssätt till antropocen inom konsten (4,5 hp)
Modulen examineras genom en individuell skriftlig examinationsuppgift. Betygsskalan för den skriftliga inlämningen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.  
 
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.
 
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på moduler om minst 7,5 hp.
 
Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
 
Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.  
 
Övriga föreskrifter
I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 3

Observera att kurslitteratur kan tillkomma, dock senast två månader före kursstart.

Modul 1. Antropocen som koncept (3 hp)

Tyst vår
Carson Rachel, Adlerberth Roland
Stockholm : Volante : [2021] : 285 sidor :
ISBN: 9789179650971
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: urval ca 50 s.

Cheetham
Landscape Into Eco Art [Elektronisk resurs]
Penn State University Press : 2018 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: Kapitel 1 (s. 1-48) samt eget val av ett ytterligare kapitel (ca 30s)

Ellis Erle C.
Anthropocene : a very short introduction
First edition, impression: 1. : Oxford : Oxford University Press : 2018 : xxii, 181 sidor :
ISBN: 9780198792987
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Hällgren Anna-Maria
Det kännbara landskapet [Elektronisk resurs] : Om marken som gemenskap
Uppsala : Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift : 2020 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-447277
Obligatorisk

Larsson Heidenblad David
Den gröna vändningen : en ny kunskapshistoria om miljöfrågornas genombrott under efterkrigstiden
Lund : Nordic Academic Press : [2021] : 270 sidor :
Fulltext online (Fritt tillgänglig via Kriterium)
ISBN: 9789188909718
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: urval ca 80 s.

Yadvinder Malhi
The Concept of the Anthropocene
Annual review of environment and resources, Vol.42 (1), p.77-104 : 2017 :
E-resurs
Obligatorisk

Modul 2. Framställningar och förhållningssätt till antropocen inom konsten (4,5 hp)

Ouellet, Maryse
Within Aesthetic Distance: Artistic Critique from Activism to Eco-realism
Konsthistorisk tidskrift : 2020 :
Konsthistorisk tidskrift, 2020, Vol.89 (2), p.126-149 (23s)
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: p.126-149 (23s)

Hudson Hill, Shiralee
A Terrible Beauty: Art and Learning in the Anthropocene
Journal of museum education, : 2020 :
A Terrible Beauty:
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: p.74-90 (16s)

Ingold Tim
Perception of the environment : essays on livelihood, dwelling and skill
London : Routledge : 2011 : xix, 465 pages :
ISBN: 0415617472
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: "Culture, nature, environment. Steps to an ecoplogy of life", s. 13-26 (13s)

Karlholm, Dan
Postcritical or Acritical? Twelve Steps for Art History Writing in the Anthropocene
Konsthistorisk tidskrift : 2020 :
Konsthistorisk tidskrift, 2020, Vol.89 (2),
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: p.150-164 (14s)

A New Keyword in the Museum: Exhibiting the Anthropocene
Isager, Lotte, Vestergaard, Line, Knudsen, Theilade Ida
Museum & Society, March 2021. 19(1) 88-107, (19s) : 2021 :
A New Keyword in the Museum
Obligatorisk

Þórsson, Bergsveinn
Walking through the Anthropocene. Encountering materialisations of the geological epoch in an exhibition space
Nordisk Museologi, 2020, Vol.28 (1) : 2020 :
Walking through the Anthropocene. Encountering materialisations of the geological epoch in an exhibition space
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: p.103-119 (16s)