Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Konst och antropocen, 7,5 hp

Engelskt namn: Art and the Anthropocene

Denna kursplan gäller: 2022-01-17 till 2023-01-15 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1KB021

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Konst- och bildvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-09-10

Innehåll

I denna kurs behandlas hur konstfältet har relaterat till olika aspekter av antropocen under 1900-talet fram till idag. Under de senaste decennierna har antropocen diskuterats som ett koncept för att förstå människans inflytande över livsbetingelser på jorden sedan industrialiseringens genombrott, ett inflytande som ses som så starkt att det går att tala om som en ny geologisk epok. Syftet med kursen är att genom analysövningar och litteraturstudier ge verktyg för att förstå hur konstfältet förhåller sig till och diskuterar antropocen genom aktuella teman som miljö och globalisering.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
  • redogöra för begreppet antropocen, historiskt och idag,
  • exemplifiera konstpraktiker som relaterar till antropocen och diskutera dessa i relation till samhälleliga såväl som konstspecifika kontexter,
  • identifiera grundläggande problematiseringar som konstvärlden (konstnärer, utställningspraktiker och konstskribenter) tar fasta på i sin relation till begreppet antropocen,
  • i skrift självständigt analysera en definierad konst- och/eller utställningspraktik som relaterar till begreppet antropocen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs genom instruktioner på kursens lärplattform, självständiga litteraturstudier, seminarier via digitalt mötesforum och egenhändigt formulerade skriftliga inlämningar. Den digitala lärplattformen används för att kommunicera information samt för att lämna in uppgifter.
 
För den som är registrerad på kursen och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Examinationen sker fortlöpande genom seminarier och skriftliga uppgifter. Uppgifterna läggs upp på kursens lärplattform under kursens gång. Den sista examinerande uppgiftens inlämningsdatum gäller som examinationsdatum. Bedömningen ska enligt högskoleförordningen vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen som helhet. Examination sker enligt graderna VG Väl godkänd, G Godkänd och U Underkänd.
 
För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga obligatoriska moment är godkända. Till de obligatoriska momenten hör seminarier och skriftliga inlämningar. För att bli väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd på den avslutande examinerande fördjupningsuppgiften.
 
För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Studerande som registrerats på en kurs och aktivt har påbörjat den, har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.


Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 3

Observera att kurslitteratur kan tillkomma, dock senast två månader före kursstart.

Tyst vår
Carson Rachel, Adlerberth Roland
Stockholm : Volante : [2021] : 285 sidor :
ISBN: 9789179650971
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: urval ca 50 s.

Cheetham
Landscape Into Eco Art [Elektronisk resurs]
Penn State University Press : 2018 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Kapitel 1 (s. 1-48) samt eget val av ett ytterligare kapitel (ca 30s

Ellis Erle C.
Anthropocene : a very short introduction
First edition, impression: 1. : Oxford : Oxford University Press : 2018 : xxii, 181 sidor :
ISBN: 9780198792987
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Hudson Hill, Shiralee
A Terrible Beauty: Art and Learning in the Anthropocene
Journal of museum education, : 2020 :
A Terrible Beauty:
Obligatorisk
Läsanvisning: p.74-90 (16s)

Hällgren Anna-Maria
Det kännbara landskapet [Elektronisk resurs] : Om marken som gemenskap
Uppsala : Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift : 2020 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-447277
Obligatorisk

Ingold Tim
Perception of the environment : essays on livelihood, dwelling and skill
London : Routledge : 2011 : xix, 465 pages :
ISBN: 0415617472
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: "Culture, nature, environment. Steps to an ecoplogy of life", s. 13-26 (13s)

Karlholm, Dan
Postcritical or Acritical? Twelve Steps for Art History Writing in the Anthropocene
Konsthistorisk tidskrift : 2020 :
Konsthistorisk tidskrift, 2020, Vol.89 (2),
Obligatorisk
Läsanvisning: p.150-164 (14s)

Larsson Heidenblad David
Den gröna vändningen : en ny kunskapshistoria om miljöfrågornas genombrott under efterkrigstiden
Lund : Nordic Academic Press : [2021] : 270 sidor :
Fulltext online (Fritt tillgänglig via Kriterium)
ISBN: 9789188909718
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Malhi Yadvinder,
The Concept of the Anthropocene
Annual review of environment and resources, 2017, Vol.42 (1), p.77-104 (17s) : 2017 :
The Concept of the Anthropocene
Obligatorisk

A New Keyword in the Museum: Exhibiting the Anthropocene
Isager, Lotte, Vestergaard, Line, Knudsen, Theilade Ida
Museum & Society, March 2021. 19(1) 88-107, (19s) : 2021 :
A New Keyword in the Museum
Obligatorisk

Þórsson, Bergsveinn
Walking through the Anthropocene. Encountering materialisations of the geological epoch in an exhibition space
Nordisk Museologi, 2020, Vol.28 (1) : 2020 :
Walking through the Anthropocene. Encountering materialisations of the geological epoch in an exhibition space
Obligatorisk
Läsanvisning: p.103-119 (16s

Ouellet, Maryse
Within Aesthetic Distance: Artistic Critique from Activism to Eco-realism
Konsthistorisk tidskrift : 2020 :
Konsthistorisk tidskrift, 2020, Vol.89 (2), p.126-149 (23s)
Obligatorisk
Läsanvisning: p.126-149 (23s)