"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Konsthistoria och konstteori kopplat till praktiskt kuratorarbete, 7,5 hp

Engelskt namn: Art history and theory related to curatorial practice

Denna kursplan gäller: 2020-06-08 och tillsvidare

Kurskod: 1FK085

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fri konst: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Konsthögskolan

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-02-22

Reviderad av: Prefekt för Konsthögskolan, 2023-09-12

Innehåll

Kursen utgår ifrån samtidskonsten med tydligt fokus på relationen mellan konstnären och de olika konstvärldarna. I kursen får studenten möta olika konstnärliga sammanhang och genom dessa undersöka relationen mellan den egna konstnärliga praktiken, samtida teorier, historiska aspekter och dess koppling till samtidskonstens olika aktörer.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:

  • visa kunskap om, och förståelse för, konstteori och konstpraktik kopplat till samtidskonstens sammanhang, olika aktörer och studentens egna konstnärliga arbete.

Behörighetskrav

Deltagande i kursen förutsätter att studenten är antagen till masterprogrammet i fri konst vid Konsthögskolan i Umeå, Umeå universitet, och har erhållit betyget Godkänd i minst 25,5 högskolepoäng från kurserna som ges termin 1 på programmet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen kan bestå av seminarier, föreläsningar, fältstudier och genomförande av praktiska uppgifter.

Genusperspektivet är en viktig del av utbildningen och kursen bedrivs på ett sådant sätt att både kvinnor och mäns erfarenheter, kunskap, historia samt betydelsen av dessa synliggörs och sätts i perspektiv både teoretiskt och praktiskt. Kursen bedrivs även på ett sådant sätt att hållbarhet synliggörs som en aspekt av den konstnärliga praktiken och uppmärksammas även den både teoretiskt och praktiskt.

Undervisningen sker på engelska.

Särskilt skriftligt material kan komma att delas ut under kursen. Meddelas vid kursstart

Examination

Studentens konstnärliga arbete examineras kontinuerligt under kursens gång, dels i grupp, dels individuellt. Skriftliga eller muntliga examina kan förekomma. Val av annan eller ytterligare examinationsform presenteras vid kursstart.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd. För studerande som inte godkänts vid ordinarie provtillfälle anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle Inom tre månader samt ett uppsamlingsprov inom ett år. En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Utbildningsledaren vid Kansliet för humaniora. Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserar på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Tillgodoräknanden prövas individuellt enligt Umeå Universitets tillgodoräknandeordning. För mer information, se https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.