"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Körlednings- och arrangeringsmetodik för barn- och ungdomskör, 7,5 hp

Engelskt namn: Methods for Conducting and Arranging Children and Youth Choir

Denna kursplan gäller: 2023-01-23 och tillsvidare

Kurskod: 6KS027

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2023-02-09

Innehåll

Kursen riktar sig till pedagoger eller lärare i kulturskola, grundskola eller andra med intresse för körledning i barn- och ungdomskör. Kursen behandlar körledningsmetodik samt arrangeringstekniker ur såväl teoretiska som praktiska perspektiv med syfte att öka förmågan att självständigt leda barn- och ungdomskör. Utifrån främst populärmusikalisk repertoar behandlar kursen kördirigering och gestik, arrangering av repertoar samt verktyg för planering, genomförande och utvärdering av egen körsångsundervisning utifrån olika organisatoriska förutsättningar. Kursen behandlar även barn- och ungdomars röstfysiologiska utveckling och hur unison och flerstämd sång utifrån befintliga samt egna arrangemang kan tillämpas och anpassas för olika nivåer av barn- och ungdomskör.

Kursen ges som en del av vårt kursutbud med inriktning mot kulturskolepedagogik.

Förväntade studieresultat

För godkänt ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • Redogöra för  val av instuderingsmetodik för barn- och ungdomskör
  • Redogöra för barn och ungdomars röstfysiologiska utveckling
  • Redogöra för arrangeringstekniker relaterat till barn- och ungdomskör

Färdighet och förmåga

  • Tillämpa metoder för instudering av körsångsrepertoar i relation till olika åldrar och gruppsammansättning i barn- och ungdomskör
  • Planera, genomföra och utvärdera undervisning för barn- och ungdomskör
  • Tillämpa homofona och polyfona arrangeringstekniker för barn- och ungdomskör

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Kritiskt granska och värdera sin egen praktik och därigenom identifiera behov av sin egen kompetensutveckling för ledning av barn- och ungdomskör

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen genomförs som distanskurs med digitala och fysiska träffar. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, workshops, individuellt arbete. Närvaro är obligatorisk vid sammankomsterna då examinerande inslag förekommer. Tillgång till internet krävs. Inlämnande av arbetsuppgifter, diskussioner och kommentarer är obligatoriska och sker via en webbplattform.

I kursen integreras teoretiska och vetenskapliga begrepp i den praktiska och konstnärliga verksamheten med inriktning mot kulturskolan och/eller andra undervisningssammanhang

Examination

Kursen examineras enskilt och i grupp genom praktiska moment, muntliga och skriftliga reflektioner och seminarier.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov och kan göras för student som erhållit beslut om stöd.. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. Stoppdatum för inlämningsuppgifter är kursens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas, annars måste de göras eller lämnas in vid nytt provtillfälle.

En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett underkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet.
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Student ska vända sig till studierektor på kursansvarig institution med en sådan begäran.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenterna minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2025 vecka 15

Fagius Gunnel
Barn och sång : om rösten, sångerna och vägen dit
Lund : Studentlitteratur : 2007 : 175, [1] s. :
ISBN: 978-91-44-01935-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Holmberg Ylva
Rösträtt : musik på barns villkor
1. uppl. : Stockholm : Gehrman : 2014 : 155 s. :
ISBN: 9789177483472
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslista

Jansson Roine
Traditionell arrangering : satsteknik och arbetsmetodik
[Stockholm] : Notfabriken : [2017] : 248 sidor :
ISBN: 9789188181527
Se Umeå UB:s söktjänst