"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kreativa reflektioner kring interaktionsdesign, 7,5 hp

Engelskt namn: Creative reflections on interaction design

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 5ID238

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-03

Innehåll

Kursen ger en plattform för både teoretisk och praktisk informationsinsamling och individuella reflektioner om designprocessen och interaktionsdesigners roll för att bidra till hållbara samhällen. Kursen inkluderar reflektion över och tillämpning av designforskningsmetoder och individuella uppgifter. Målet med de individuella uppgifterna är att identifiera, kartlägga, reflektera och föreslå relevanta designutrymmen och relaterade tillvägagångssätt som kan utgöra en inledande projektbeskrivning inför ett examensarbete i magisterprogrammet i interaktionsdesign.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • Beskriva omfattningen av olika tillämpningar av interaktionsdesign och deras relationer.

Färdighet och förmåga

  • Visa förmåga att dra slutsatser från komplex informationsinsamling.
  • Visa förmåga att dokumentera, formulera och presentera designutrymmen och hur de behandlar relevanta frågor i samhället och i synnerhet hur ett designutrymme relaterar till hållbarhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Reflektera över relevansen av interaktionsdesign i relation till hållbarhetsfrågor.
  • Identifiera och argumentera för relevanta designmöjligheter i komplex insamlad information.
  • Artikulera individuellt perspektiv på och förhållningssätt till identifierade möjligheter.
  • Motivera val av specifika designmetoder i relation till identifierade designmöjligheter

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Studenten skall dessutom ha genomgått alla tidigare kurser under Masterprogrammet i interaktionsdesign på Designhögskolan, DAIDM. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Kursen består av föreläsningar, praktiska övningar och handledning.

Examination

Examinationen sker i form av muntliga presentationer och individuella uppgifter. För att bli godkänd på hela kursen måste alla de olika övningarna och obligatoriska uppgifterna vara genomförda, inlämnade och godkända. Varje uppgift och del av kursen samt för kursen som helhet sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot
det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.