Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kreativt skrivande A: Att skriva i olika genrer, 15 hp

Engelskt namn: Creative writing A: How to write in different genres

Denna kursplan gäller: 2020-01-20 och tillsvidare

Kurskod: 1KS006

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kreativt skrivande: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-09-09

Innehåll

Kursen innehåller analys- och skrivövningar med inriktning på skönlitterärt skrivande inom olika genrer. Genom dessa övningar tränas förmågan att hantera valda genrer, teman och tekniker i ett såväl praktiskt som teoretiskt sammanhang. Genom textkritiska seminarier skapas även förståelse för hur det egna skrivandet fungerar i mötet med olika läsare.
 
Modul 1: Genrekunskap 1 (7.5 hp)
Genres in theory and practice 1
 
Modulen ger en övergripande förståelse för hur olika genrer fungerar och är uppbyggda. Fokus ligger på genremönster och berättarteknik. Genom individuella skrivuppgifter och responsgivning i grupp bearbetas genrekunskap både praktiskt och analytiskt.
 
Modul 2: Genrekunskap 2 (7.5 hp)
Genres in theory and practice 2
 
Modulen vidareutvecklar förståelsen för hur olika genrer fungerar och är uppbyggda. Genom individuella skrivuppgifter och responsgivning i grupp fördjupas kunskaper om genremönster och berättarteknik både praktiskt och analytiskt.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:
 
Kunskap och förståelse
 • Kunskap om litterärt skapande i olika genrer
 • Kunskap om genrebegrepp och genrehistoria 
Färdigheter och förmåga
 • Förmåga att i skrift komponera och analysera skönlitterära texter i olika genrer
 • Förmåga att ge och ta kritik på egna och andras texter 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Förmåga att reflektera över skrivprocessens olika delar
 • Förmåga att göra värderingar av egna och andras texter utifrån ett genreperspektiv 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker över nätet och bedrivs genom föreläsningar, seminarier och individuellt arbete.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. Kontakta Studentcentrum för mer information.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i kursens seminarier samt i form av individuella skrivuppgifter. Fortlöpande examinerande uppgifter ges betygsomdömena Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.
 
För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den student som godkänts i prov får ej undergå omprövning för högre betyg.
 
 
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska delmoment är godkända. På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). För helbetyget Väl godkänd (VG) fordras betyget Väl godkänd (VG) på båda modulerna.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
                               
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för  en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund  av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Studerande som registrerats på en kurs och aktivt har påbörjat den, har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på kursen. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.
 
Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 3

  Litteratur för modul 1 & 2

  Observera att kurslitteratur kan tillkomma enligt lärares anvisningar, dock senast två månader före kursstart.

  Elleström Lars
  Lyrikanalys : en introduktion
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 179 s. :
  ISBN: 91-44-00805-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Granwald Therése
  Kreativt skrivande : grundbok i litterärt skapande
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2019 : 225 sidor :
  ISBN: 9789144126005
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Epikanalys : en introduktion
  Holmberg Claes-Göran, Ohlsson Anders
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 148 s. :
  ISBN: 91-44-00804-X ; 219:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sjöberg Birthe
  Dramatikanalys : en introduktion
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 186 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 91-44-04656-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Solnit Rebecca
  Gå vilse : en fälthandbok
  Göteborg : Daidalos : 2012 : 209 s. :
  ISBN: 9789171733771
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Söderlund Mats
  Skriva poesi : om diktandets hantverk
  Göteborg : Offside Press : 2017 : 192 sidor :
  ISBN: 978-91-85279-50-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litteratur kan tillkomma enligt lärares anvisning

 • Giltig från: 2020 vecka 4

  Litteratur för modul 1 & 2

  Observera att kurslitteratur kan tillkomma enligt lärares anvisningar, dock senast en månad före kursstart.

  Ekholm Christer
  Epikanalys- en kort introduktion
  Gleerups Utbildning AB : 2019 :
  ISBN: 9789151102252
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Elleström Lars
  Lyrikanalys : en introduktion
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 179 s. :
  ISBN: 91-44-00805-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Granwald Therése
  Kreativt skrivande : grundbok i litterärt skapande
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2019 : 225 sidor :
  ISBN: 9789144126005
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Epikanalys : en introduktion
  Holmberg Claes-Göran, Ohlsson Anders
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 148 s. :
  ISBN: 91-44-00804-X ; 219:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sjöberg Birthe
  Dramatikanalys : en introduktion
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 186 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 91-44-04656-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Söderlund Mats
  Skriva poesi : om diktandets hantverk
  Göteborg : Offside Press : 2017 : 192 sidor :
  ISBN: 978-91-85279-50-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litteratur kan tillkomma enligt lärares anvisning