"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kreativt skrivande B: Litterärt projekt och temaarbete, 15 hp

Engelskt namn: Creative writing B: Literary project and thematic work

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 1KS005

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kreativt skrivande: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2019-03-04

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2020-02-17

Innehåll

Under kursen ges möjlighet att fördjupa sig både praktiskt och teoretiskt i avgränsade områden av betydelse för det litterära skapandet. Detta sker dels genom ett eget litterärt projekt som studenten bedriver i samråd med handledare, dels genom en tematisk fördjupning i ett område med relevans för det litterära projektet. Genom textkritiska seminarier skapas även förståelse för hur det egna skrivandet fungerar i mötet med olika läsare.

Modul 1: Temaarbete (7.5 hp)
I denna del av kursen får studenten möjlighet att fördjupa sig i ett område som har relevans för det konstnärliga skapandet. Arbetet fungerar förberedande i förhållande till det egna litterära projektet. Arbetet presenteras och diskuteras i seminariegrupper.

Modul 2: Individuellt litterärt projekt (7.5 hp)
Under denna del av kursen genomför studenten ett större litterärt projekt genom processinriktat skrivande. Projektet ventileras i seminariegrupp och individuell handledning ges kontinuerligt.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs ska den studerande ha:
Kunskap och förståelse

  • Kunskap om ett avgränsat område av betydelse för det litterära skapandet
  • Kunskap om skrivprocessens och responsgivningens olika delar

Färdigheter och förmåga

  • Förmåga att inhämta kunskap om, undersöka och presentera ett avgränsat område av betydelse för litterärt skapande
  • Förmåga att planera och genomföra ett eget litterärt projekt
  • Förmåga att ge och ta kritik på egna och andras texter

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Utvecklat sin förmåga att göra kvalificerade estetiska bedömningar av litterära texter
  • Fördjupat sin förmåga att reflektera över skrivprocessen
  • Förmåga att identifiera sina behov av ny kunskap

Behörighetskrav

30 hp Kreativt skrivande eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker över nätet och bedrivs genom föreläsningar, seminarier och individuellt arbete.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. Kontakta Studentcentrum för mer information.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i kursens seminarier samt i form av individuella skrivuppgifter. Fortlöpande examinerande uppgifter ges betygsomdömena Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den student som godkänts i prov får ej undergå omprövning för högre betyg.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska delmoment är godkända.På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). För helbetyget Väl godkänd (VG) fordras betyget Väl godkänd (VG) på båda modulerna.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
                               
Studerande som registrerats på en kurs och aktivt har påbörjat den, har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på kursen. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 36

Litteratur

Observera att kurslitteratur kan tillkomma enligt lärares anvisningar, dock senast två månader före kursstart.

Granwald Therése
Kreativt skrivande : grundbok i litterärt skapande
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2019 : 225 sidor :
ISBN: 9789144126005
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lagercrantz Olof
Om konsten att läsa och skriva
Stockholm : Wahlström & Widstrand : 1985 : 94, [1] s. :
ISBN: 91-46-14800-0 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valfri utgåva

Lundberg Kristian
Yarden : en berättelse
[Ny utg.] : Eslöv : Symposion pocket : 2010 : 144 s. :
ISBN: 978-91-7139-855-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Språk och uppmärksamhet
Moi Toril, Dahl Alva
Stockholm : Bokförlaget Faethon : [2017] : 97 sidor :
ISBN: 9789198410792
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ett eget rum
Woolf Virginia, Lundblad Jane
Stockholm : Modernista : [2018] : 155 sidor :
ISBN: 9789177810223
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valfri utgåva

Väyrynen David
Marken
Första upplagan : [Luleå] : Teg Publishing : [2017] : 177 sidor :
ISBN: 9789188035080
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Litteratur tillkommer enligt lärares anvisning.