"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kreativt skrivande B: Litterärt projekt och uppsatsarbete, 15 hp

Engelskt namn: Creative writing B: Literary project and essay writing

Denna kursplan gäller: 2024-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 1KS007

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kreativt skrivande: Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-09-09

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2023-06-20

Innehåll

Kursen har som mål att studenten ska fördjupa sina kunskaper i kreativt skrivande, både praktiskt och teoretiskt. Det sker dels genom ett eget litterärt skrivprojekt och dels genom en individuell fördjupningsuppgift/uppsats. Det egna arbetet sker i dialog med handledare och kurskamrater. Genom textkritiska seminarier skapas även förståelse för hur det egna skrivandet, den egna reflektionen och analysen fungerar i mötet med olika läsare. I kursen ingår ett examensarbete för högskoleexamen.


Följande moduler ingår:  
 
Modul 1: Litterärt projekt: del 1 (2,5 hp)
Literary project: part 1

Under denna modul väljs ett eget litterärt projekt som studenten vill arbeta med under kursen. Studenten beskriver sitt projekt samt en plan för genomförande, vilket diskuteras vid ett seminarium. Utöver det ska studenten ringa in ett kunskapsområde av relevans för det litterära projektet, som senare kan undersökas i en uppsats, samt påbörja det litterära skrivandet.

 

Modul 2: Litterärt projekt: del 2 (5 hp)
Literary project: part 2
Under denna del av kursen arbetar studenten vidare med det kreativa skrivandet, utifrån den plan som gjorts. Utöver det kreativa skrivandet fördjupar sig studenten i ett för projektet relevant område genom läsning av kurslitteratur samt reflektion kring skrivprocessen och det egna arbetet. De litterära texterna diskuteras både vid seminarier och genom individuell handledning.

 

Modul 3. Uppsatsarbete (7,5 hp)
Essay writing
Under denna del av kursen fördjupar sig studenten i ett avgränsat kunskapsområde inom kreativt skrivande. Studenten får handledning och presenterar sin undersökning skriftligt i form av en uppsats som ventileras i en seminariegrupp. I modulen ingår även att ge respons till kurskamrater samt att opponera på en kurskamrats uppsats.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Litterärt projekt: del 1 (2,5 hp)
För godkänd kurs ska den studerande med avseende på färdighet och förmåga

 • Förmåga att planera för ett eget litterärt projekt
 • Förmåga att ge respons på andras texter

Modul 2: Litterärt projekt: del 2 (5 hp)
För godkänd kurs ska den studerande med avseende på kunskap och förståelse

 • Kunskap om skrivprocessens och responsgivningens olika delar 

För godkänd kurs ska den studerande med avseende på färdighet och förmåga

 • Förmåga att genomföra ett eget litterärt projekt
 • Fördjupad förmåga att ge och ta kritik på egna och andras texter 

För godkänd kurs ska den studerande med avseende på värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Fördjupat sin förmåga att reflektera över skrivprocessen och skönlitterära texter.
 • Ha utvecklat ett kritiskt förhållningssätt till egna och andras texter

 

Modul 3. Uppsatsarbete (7,5 hp)

För godkänd kurs ska den studerande med avseende på kunskap och förståelse

 • Kunskap om ett avgränsat område inom kreativt skrivande
 • Kunskap om teoretiska och/eller metodologiska perspektiv inom det valda området

 

För godkänd kurs ska den studerande med avseende på färdighet och förmåga

 • Förmåga att i relation till tidigare forskning undersöka ett område av betydelse för det skönlitterära skrivandet

 

För godkänd kurs ska den studerande med avseende på värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Uppvisa ett vetenskapligt förhållningssätt till skönlitteratur och skönlitterärt skrivande

Behörighetskrav

30 hp Kreativt skrivande eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisning sker över nätet och bedrivs genom föreläsningar, seminarier och individuellt arbete.

I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat. 

Studenten har rätt till handledning enbart under den tidsperiod som uppsatskursen omfattar.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum.

Examination

Modul 1: Litterärt projekt: del 1 (2,5 hp)
Modulen examineras löpande genom skriftliga inlämningar och ett seminarium. Betygsskalan för seminariet är Underkänd (U) och Godkänd (G). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminariet samt inlämnade skriftliga uppgifter.

Modul 2: Litterärt projekt: del 2 (5  hp)
Modulen examineras löpande genom seminarier samt genom individuella skrivuppgifter. Betygsskalan för seminarier är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för skrivuppgifter är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och individuella skrivuppgifter. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier samt Väl godkänd på individuella skrivuppgifter.

Modul 3: Uppsatsarbete (7,5 hp)
Modulen examineras löpande genom seminarier, samt genom en individuell uppsats. Betygsskalan för seminarier och gruppuppgifter är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för uppsatsen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier samt på individuell uppsats. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och gruppuppgifter samt Väl godkänd på individuell uppsats.


För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på modul 3.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Tillgodoräknande 
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 3

Litteratur för modul 1 & 2

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Elleström Lars
Lyrikanalys : en introduktion
Lund : Studentlitteratur : 1999 : 179 s. :
ISBN: 91-44-00805-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Granwald Therése
Kreativt skrivande : grundbok i litterärt skapande
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2019 : 225 sidor :
ISBN: 9789144126005
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Epikanalys : en introduktion
Holmberg Claes-Göran, Ohlsson Anders
Lund : Studentlitteratur : 1999 : 148 s. :
ISBN: 91-44-00804-X ; 219:00
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Jordahl Anneli
Orm med två huvuden : essä
[Stockholm] : Norstedts : [2019] : 140 sidor :
ISBN: 9789113093758
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Strömquist Siv
Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser
6., [utök., uppdaterade och förtydligade] uppl. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2014 : 142 s. :
ISBN: 9789173828710
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Söderlund Mats
Skriva poesi : om diktandets hantverk
Göteborg : Offside Press : 2017 : 192 sidor :
ISBN: 978-91-85279-50-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Litteratur väljs i samråd med lärare. Ytterligare litteratur kan tillkomma enligt lärares anvisning.