Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kredit- och exekutionsrätt, 15 hp

Engelskt namn: Credit and Insolvency Law

Denna kursplan gäller: 2018-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 2JU024

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten för juridiska institutionen, 2009-12-14

Reviderad av: Prefekten, 2016-10-31

Innehåll

Kursen omfattar utsökningsförfarandet samt alla insolvensförfaranden (konkurs, företagsrekonstruktion och skuldsanering). Förfarandenas syften, allmänna principer och olika skeden betonas. Tidigare kunskaper om säkerhetsrätter (i synnerhet pant, företags­hypotek och borgen) och borgenärs­skydd (framför allt sak­rättsliga regler) fördjupas och gäldenärsskyddet tas upp.

Förutom föreläsningar och seminarier innehåller kursen ett eller flera insolvensspel där studenterna förväntas tillämpa sina kunskaper inom insolvensrätten och andra relevanta rättsområden.

 

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs  

ha en fördjupad förståelse av exekutionsrättsliga förfaranden,

ha fördjupade kunskaper om säkerhetsrätter, borgenärs­skydd och gäldenärsskydd

ha förståelse om reglernas betydelse för kreditgivning från olika aktörers perspektiv, så som kreditgivare, stora och små företagare samt privatpersoner med olika förutsättningar vad gäller kön, ålder och social ställning,

ha färdigheter att identifiera och analysera exekutionsrättsliga problem som förutsätter en integrerad tillämpning av civilrätt, exekutionsrätt samt andra rättsområden,

ha färdigheter att argumentera för olika lösningar av insolvensrättsliga problem samt för olika rättspolitiska modeller inom insolvensrätten.
 

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp rättsvetenskap, företagsekonomi, ekonomisk historia eller nationalekonomi vari ingår självständigt arbete om minst 15 hp, Juridisk översiktskurs, 15 hp, Handelsrätt, 15 hp, eller 120 hp inom ramen för juristprogrammet vari ska ingå godkända resultat för kurserna T 2 – Civilrätt, 30 hp och T 3 – Civilrätt, 30 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier av olika slag samt obeståndsspel. Seminarierna och spelen är obliga­toriska moment. Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examinationen sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels ett avslutande skriftligt prov enligt punkt 2 nedan.

Punkt 1
Aktivt deltagande vid seminarier och obeståndsspel.
Författande av en individuell skrivuppgift.

Punkt 2
Fullgörande av en avslutande skriftlig, individuell hemtentamen.

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1, och de däri ingående delarna, respektive punkt 2 ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på en sammanvägd bedömning av resultatet från den skriftliga tentamen och den individuella skrivuppgiften, och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är utförda.

Närmare anvisningar angående betygssättningen och de olika delarnas inbördes vikt lämnas av kursansvarig vid kursens början. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor. 

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se: www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande
 

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 12

  Lennander Gertrud
  Kredit och säkerhet : lärobok i krediträtt
  Tolfte upplagan : Uppsala : Iustus förlag : 2020 : 128 sidor :
  ISBN: 9789177370956
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gregow Torkel
  Utsökningsrätt
  Femte upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2020] : 501 sidor :
  ISBN: 9789139022312
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Håstad Torgny
  Sakrätt avseende lös egendom
  6., omarb. uppl. /b med suppl. februari 1999 : Stockholm : Norstedts juridik : 1996 : 472, [6] s. :
  ISBN: 91-38-50552-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Håstad Torgny
  Supplement 2004 till Sakrätt avseende lös egendom, sjätte upplagen 1996
  Stockholm : Norstedts juridik : 2004 : 39 s. :
  ISBN: 91-39-20357-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Konkurs och annan insolvensrätt
  Mellqvist Mikael, Welamson Lars
  Tolfte upplagan : Stockholm : Wolters Kluwer : [2017] : 392 sidor :
  ISBN: 9789139207740
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sveriges Rikes Lag, Norstedts, Sveriges Lag, Studentlitteratur, Svensk Lag, Iustus eller annan aktuell lagtext. Artiklar som tillhandahålls av institutionen samt utdrag ur förarbeten tillkommer.

 • Giltig från: 2021 vecka 12

  Håstad Torgny
  Sakrätt avseende lös egendom
  6., omarb. uppl. /b med suppl. februari 1999 : Stockholm : Norstedts juridik : 1996 : 472, [6] s. :
  ISBN: 91-38-50552-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Håstad Torgny
  Supplement 2004 till Sakrätt avseende lös egendom, sjätte upplagen 1996
  Stockholm : Norstedts juridik : 2004 : 39 s. :
  ISBN: 91-39-20357-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gustafsson Lars Eric
  Företagsrekonstruktion och ackord
  1. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2014 : 162 s. :
  ISBN: 9789139017578
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Konkurs och annan insolvensrätt
  Mellqvist Mikael, Welamson Lars
  Tolfte upplagan : Stockholm : Wolters Kluwer : [2017] : 392 sidor :
  ISBN: 9789139207740
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lennander Gertrud
  Kredit och säkerhet : lärobok i krediträtt
  Tolfte upplagan : Uppsala : Iustus förlag : 2020 : 128 sidor :
  ISBN: 9789177370956
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gregow Torkel
  Utsökningsrätt
  Femte upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2020] : 501 sidor :
  ISBN: 9789139022312
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sveriges Rikes Lag, Norstedts, Sveriges Lag, Studentlitteratur, Svensk Lag, Iustus eller annan aktuell lagtext. Artiklar som tillhandahålls av institutionen tillkommer.

 • Giltig från: 2020 vecka 13

  Gregow Torkel
  Utsökningsrätt
  4., omarb. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2012 : 452 s. :
  ISBN: 978-91-39-01604-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Håstad Torgny
  Sakrätt avseende lös egendom
  6., omarb. uppl. /b med suppl. februari 1999 : Stockholm : Norstedts juridik : 1996 : 472, [6] s. :
  ISBN: 91-38-50552-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gustafsson Lars Eric
  Företagsrekonstruktion och ackord
  1. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2014 : 162 s. :
  ISBN: 9789139017578
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lennander Gertrud
  Kredit och säkerhet : lärobok i krediträtt
  11. uppl. : Uppsala : Iustus : 2015 : 116 s. :
  ISBN: 9789176788783
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Konkurs och annan insolvensrätt
  Mellqvist Mikael, Welamson Lars
  Tolfte upplagan : Stockholm : Wolters Kluwer : [2017] : 392 sidor :
  ISBN: 9789139207740
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sveriges Rikes Lag, Norstedts, Sveriges Lag, Studentlitteratur, Svensk Lag, Iustus eller annan aktuell lagtext. Artiklar som tillhandahålls av institutionen tillkommer.