"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kriminologi och viktimologi för jurister (Juristprogrammet), 15 hp

Engelskt namn: Criminology and Victimology for Law Students

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 2JU037

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Fyrgradig skala, bokstavsbetyg

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2015-06-01

Reviderad av: Prefekten, 2018-06-04

Innehåll

Kursen ger kriminologiska och viktimologiska perspektiv på juridiken, och syftar till att ge juriststudenter en bättre och fördjupad kunskap om brottslighet och utsatthet för brott. Detta görs genom en problembaserad undervisningsmodell där studenterna i basgrupper självständigt söker information.

I de kriminologiska delarna av kursen studeras förekomsten och variationer av olika former av brottslighet och studenterna får, ofta med grund i olika kriminologiska teorier, analysera de åtgärder som samhället företar med anledning av brott. De viktimologiska delarna av kurser bildar en teoretisk grund för analysen av konsekvenserna av brottsligheten i samhället, och där analyseras och kritiskt granskas brottsoffers möte med rättsväsendet samt de behov och rättigheter brottsoffer har och de skyldigheter som olika myndigheter och rättsliga instanser har i förhållande till brottsoffer.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten ha:

fördjupade kunskaper om brottslighetens orsaker och konsekvenser, på såväl strukturell nivå som individuell nivå

fördjupad förmåga att kunna argumentera i tal och skrift för olika kriminologiska och viktimologiska teoriers användbarhet och förklaringsvärde

fördjupad förmåga att kritiskt förhålla sig till olika rättsliga aktörers åtgärder i anledning av brott och brottslighetens konsekvenser

förmåga att självständigt identifiera, formulera och analysera en kriminologisk eller viktimologisk frågeställning.
 

Behörighetskrav

Univ: 120 hp inom ramen för juristprogrammet eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen baserar sig på problembaserat lärande där studentens egen aktivitet och arbete i basgrupp är avgörande, och bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Förberedelser inför seminarierna sker i basgrupper. Närvaro och aktivt deltagande i seminarier är obligatoriskt.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examinationen sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels en individuell skrivuppgift enligt punkt 2 nedan.
Punkt 1
Aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier.
 
Punkt 2
Författande av en individuell uppsats.

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1 ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). För den individuella uppsatsen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (B), Icke utan beröm godkänd (Ba) eller Med beröm godkänd (AB).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (B), Icke utan beröm godkänd (Ba) eller Med beröm godkänd (AB). Betyget på hela kursen grundar sig på den individuella uppsatsen (punkt 2) och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är utförda. 

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.
 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
 

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 44

  Introduktion till kriminologi : 1 Brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker
  Sarnecki Jerzy, Carlsson Christoffer
  Upplaga 2 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 640 sidor :
  ISBN: 9789144131498
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Introduktion till kriminologi : Volym II Straff och prevention
  Sarnecki Jerzy, Carlsson Christoffer
  Upplaga 2 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 259 sidor :
  ISBN: 9789144138534
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Brottsoffer : rättsliga perspektiv
  Granström Görel, Mannelqvist Ruth
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 223 sidor :
  ISBN: 9789144152493
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dessutom tillkommer ett antal artiklar och texter som distribueras via lärplattformen i samband med seminarier

 • Giltig från: 2021 vecka 44

  Introduktion till kriminologi : 1 Brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker
  Sarnecki Jerzy, Carlsson Christoffer
  Upplaga 2 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 640 sidor :
  ISBN: 9789144131498
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Introduktion till kriminologi : Volym II Straff och prevention
  Sarnecki Jerzy, Carlsson Christoffer
  Upplaga 2 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 259 sidor :
  ISBN: 9789144138534
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dessutom tillkommer ett antal artiklar och texter som distribueras via lärplattformen i samband med seminarier

 • Giltig från: 2019 vecka 36

  Sarnecki Jerzy
  Introduktion till kriminologi. : 1 Brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker
  Lund : Studentlitteratur : 2014 : 512 s. :
  ISBN: 9789144102641
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sarnecki Jerzy
  Introduktion till kriminologi : 2 Straff och prevention
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 196 s. :
  ISBN: 9789144102658
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dessutom tillkommer ett antal artiklar och texter som distribueras via Cambro i samband med seminarier