"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kroki 1, 7,5 hp

Engelskt namn: Life drawing 1

Denna kursplan gäller: 2019-03-18 och tillsvidare

Kurskod: 5ID221

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-03-11

Innehåll

Kursens mål är att träna förmågan att se och uttrycka former, genom att öva på att teckna efter levande modell. Grundläggande för kursen är att arbeta med seendet som grund för tecknandet.
Under kursen fokuseras, förutom perception och kognitiva processer, områdena form, volym, balans, tyngd, rumslighet och rörelse genom övningar i skissteknik för att återge kroppens helhet, proportioner och uppbyggnad i relation till bilduppbyggnad. Under kursen introduceras även områdesspecifika metoder och begrepp.
Modellteckning utgör en av de grundläggande färdigheter inom det konstnärliga området som ständigt behöver utövas och tränas för att utövaren ska utveckla sin perceptionsförmåga i relation till teckningsmetodik och hanterandet av teckningsverktyg, samt utveckla sin personliga förmåga att uttrycka sig i bild. Kursen passar därför såväl för nybörjare som för avancerade tecknare.
Kursen är indelad i tre moduler:

  • Linjen som konstruktivt element, 2,5 hp
  • Ljus och mörker, 2,5 hp
  • Textur, mönster och rumslighet, 2,5 hp

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

* redogöra för och tillämpa olika tekniker inom krokiteckning.
* redogöra för och förklara grundläggande begrepp inom figurteckning, statik och bildkomposition
* överföra tredimensionellt synintryck till en tvådimensionell yta
* återge proportioner, anatomi, form, volym, rörelse, balans och rumslighet
* redogöra för och återge de viktigaste konstruktiva elementen i en modellställning.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av introducerande föreläsningar, genomgångar, handledning och praktiska övningar i modellteckning.

Examination

Examinationen sker muntligt och visuellt. Under kursens gång examineras kursens olika moment löpande genom övningar och obligatoriska inlämningsuppgifter av prövande karaktär. Slutexaminationen består av en individuell visuell och skriftlig inlämningsuppgift.

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För Godkänt fordras närvaro vid den lärarledda undervisningen som är av prövande karaktär, samt en godkänd individuell examination.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt för Designhögskolan.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande av kursen kan enbart ske vid en bedömning av jämförbar utbildning och kursplan samt efter bedömning av den studerandes individuella kunskaps- och färdighetsnivå av kursansvarig och utbildningsansvarig.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 36

Referenslitteratur

Modellteckningens grunder
Dahl Peter, Dahl Peter
[Ny, omarb. och utök. utg.] : Stockholm : Norstedt : 1989 : 64 s. :
ISBN: 91-1-884112-0
Se Umeå UB:s söktjänst

Melin Björn
Teckna och måla : en modell [för studier av yta, volym, bildrum, rörelse, anatomi, proportioner, croquis, färg, bild och avbild, färg- och formövningar]
2. [uppl.] : Stockholm : Wahlström & Widstrand : 1990 : 172, [2] s., [8] pl.-s. i färg :
ISBN: 91-46-15847-2
Se Umeå UB:s söktjänst

Material

Studenter medtar eget material, enligt lista som sänds ut en månad innan kursstart. Exempel på material: Skisspapper (olika storlekar, olika färger) Ritkol Blyertspennor, olika hårdheter Färgpennor Tuschpennor Fixativ Sudd