"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kulturanalys i praktiken: karriärplanering och projekt, 15 hp

Engelskt namn: Work Experience in Cultural Analysis: Career Planning and Projects

Denna kursplan gäller: 2023-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 1KA034

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturanalys: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-09-09

Innehåll

Kursen innehåller modulerna karriärplanering och fördjupat projekt. Under kursen får studenten arbeta med karriärplanering och både enskilt och i grupp reflektera över sin fortsatta utveckling och karriär. Kursen ger också studenten möjlighet att vidareutveckla sig och sina kompetenser individuellt eller i grupp under modulen fördjupat projekt. Kursen kombineras med fördel med Kulturanalys i praktiken: praktik 15 hp.
 
Kursen utgör valbar kurs på termin 6 på Kulturanalysprogrammet och Programmet för kulturentreprenörskap.
 
Följande moduler ingår:  
 
Modul 1: Karriärplanering (7,5 hp)
Career planning
Under modulen ska studenten utifrån karriärplaneringsmetoder identifiera karriärplaneringens olika steg och personliga drivkrafter samt reflektera över sin egen roll i en större samhällskontext. Studenten ska också utifrån samma metoder utforma en egen karriärplan.

Modul 2. Fördjupat projektarbete (7,5 hp)
In-depth project work

Under modulen ges studenten möjlighet att enskilt eller i grupp i projektform fördjupa sig inom ett område. Det skulle till exempel kunna vara ett område som identifierades under den första modulen, eller ett område som identifierats tillsammans med en mentor eller en av modulens lärare.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Karriärplanering (7,5 hp)
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse:

  • Kunna redogöra för metoder inom området karriärplanering. 

 För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga:

  • Kunna generera en individuell karriärplan. 

Modul 2. Projekt (7,5 hp)
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga:

  • Kunna uppvisa en fördjupad färdighet och förmåga inom det valda området.

Behörighetskrav

Godkända resultat från termin 3, 4 och 5 på antingen HGKUL Kulturanalysprogrammet eller HGKEN Programmet för kulturentreprenörskap. Högst 15 hp får saknas från närmast föregående termin.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, självstudier, projektarbeten, individuella uppgifter, handledning och i vissa fall av studiebesök och laborationer. I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum.

Examination

Modul 1 Karriärplanering (7,5 hp)
Modulen examineras löpande genom seminarier, gruppuppgifter samt genom en individuell hemtentamen. Betygsskalan för seminarier och gruppuppgifter är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för hemtentamen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och gruppuppgifter samt på individuell hemtentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och gruppuppgifter samt Väl godkänd på individuell hemtentamen samt att presentationen av den är godkänd.

Modul 2: Projekt (7,5 hp)
Modulen examineras en individuell hemtentamen. Betygsskalan för hemtentamen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget på individuell hemtentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på individuell hemtentamen.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på samtliga moduler.
 
Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper. 

Tillgodoräknande 
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 3

Litteratur

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Modul 1: Karriärplanering (7,5 hp)

Hagoort Gijsbert
Konst och entreprenörskap
Göteborg : Nätverkstan : cop. 2013 : 106 s. :
ISBN: 9789186717049
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Karlsson David
En kulturutredning : pengar, konst och politik
Göteborg : Glänta produktion : 2010 : 294 s. :
ISBN: 978-91-86133-12-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kreativt kapital : om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar
Stenström Emma, Strannegård Lars
Stockholm : 8tto : 2013 : 250 s. :
ISBN: 978-91-87419-06-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Pink Daniel H.
The adventures of Johnny Bunko : the last career guide you'll ever need
1. Riverhead trade pbk ed. : New York : Riverhead Books : 2008 : [160 s.] :
ISBN: 978-1-59448-291-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Sacco Pier Luigi
Kultur 3.0 : konst, delaktighet, utveckling
Göteborg : Nätverkstan : 2013 : 184 s. :
ISBN: 9789186717032
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Sinek Simon
Start with why : how great leaders inspire everyone to take action
London : Portfolio Penguin : cop. 2009 : x, 246 s. :
ISBN: 978-0-241-95822-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

Storytelling : marknadsföring i upplevelseindustrin
Mossberg Lena, Nissen Johansen Erik
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 183 s. :
ISBN: 91-44-03978-6
Se Umeå UB:s söktjänst

Luspank och idérik : överlevnadsguide för säljskygga kulturskapare
Thordén Ulla-Lisa, Östberg Thomas
1. uppl. : Malmö : Liber : 2010 : 228 s. :
ISBN: 978-91-47-09504-9
Se Umeå UB:s söktjänst

Werner Runebjörk Isabel
Ditt personliga varumärke : om retorik, värderingar och förtroende
2. uppl. : Malmö : Liber : 2006 : 154 s. :
Omslagsbild
ISBN: 91-47-07770-0 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Modul 2. Fördjupat projektarbete (7,5 hp)

Effektivt projektarbete : handbok i projektledarskap
Wisén Jan, Lindblom Börje
9., [omarb.] uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2015 : 232 s. :
ISBN: 9789139114734
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ytterligare litteratur väljs i samråd med handledare beroende på val av projekt och fördjupningsområde.