Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kulturanalys i praktiken: praktik, 15 hp

Engelskt namn: Work Experience in Cultural Analysis

Denna kursplan gäller: 2023-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 1KA033

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturanalys: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-09-09

Innehåll

Under kursen får studenten under handledning pröva och utveckla sina kunskaper och färdigheter genom arbete med kulturanalys/kulturentreprenörskap. Ett syfte med kursen är att ge den studerande möjlighet att integrera tidigare tillägnad teoretisk kunskap med praktisk verksamhet på en praktikplats. Praktiken genomförs vid en arbetsplats inom relevant verksamhetsområde. Om fysisk praktikplats inte kan erbjudas, ges den studerande möjlighet att genomföra ett särskilt projektarbete hemifrån. Yrkespraktiken kan även genomföras utomlands. Under kursen deltar den studerande på heltid i arbetet på praktikplatsen.
 
Kursen utgör valbar kurs på termin 6 på Kulturanalysprogrammet och Programmet för kulturentreprenörskap.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga:
  • kunna tillämpa sina samlade kunskaper i praktiskt arbete i en relevant verksamhet.

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:
  • kunna uppvisa förmåga att i en praktikrapport bedöma och presentera sina egna kunskaper och kompetenser samt relatera dessa till vald arbetsplats och yrkessammanhang, samt
  • uppvisa förmåga att göra en kritisk analys av en arbetsplats inom relevant sektor.

Behörighetskrav

Godkända resultat från termin 3, 4 och 5 på antingen HGKUL Kulturanalysprogrammet eller HGKEN Programmet för kulturentreprenörskap. Högst 15 hp får saknas från närmast föregående termin.

Undervisningens upplägg

Kursen omfattar obligatoriska studier på heltid, där studenten följer gällande arbetstider på praktikplatsen. Studenten får handledning på plats och såväl student som praktikhandledare har, baserat på behov, kontakt med programföreståndare eller annan lärare vid institutionen.
Under praktikperioden arbetar studenten med uppgifter som anvisas av praktikplatsen och författar en praktikrapport där den studerande övar sin förmåga att observera och analysera en arbetsplats ur någon eller några kulturanalytiska aspekter. För den student som inte kan erbjudas fysisk praktikplats, ges möjligheten att utföra praktiken hemifrån i form av digitalt projektarbete. Särskilda skriftliga instruktioner och handledningsordning ges då för detta arbete. För student som väljer projektarbetet blir kursansvarig lärare studentens handledare. Vid valt projektarbete kommer praktikrapportens omfång att utökas. Praktiken följs upp med ett obligatoriskt seminarium vid kursens slut.

För den som är registrerad på kurs och har ett funktionshinder finns resurser för särskilt stöd. Kontakta Studentcentrum för mer information.

Examination

För godkänt resultat på kursen krävs aktivt deltagande i arbetet under praktikperioden, ett praktikintyg från praktikhandledaren (undantaget studerande som väljer projektarbete), samt genomförande av en särskild praktikuppgift som redovisas i en självständigt författad praktikrapport enligt instruktioner. Praktikrapporten presenteras och examineras vid ett obligatoriskt seminarium.
 
Om frånvaro från praktiken överstiger en arbetsvecka, exempelvis på grund av sjukdom, görs en individuell bedömning när det gäller behovet av kompletteringar. Datum för praktikseminarium gäller som tentamensdatum.
 
Bedömningen för hela kursen sker enligt graderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänd på kursen krävs att alla delar av examinationen är godkända. För väl godkänd fordras Väl godkänd på praktikrapporten.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. 
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.
.
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.
 
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper. 

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Kursen ersätter de tidigare kurserna 1KA009 Kulturentreprenörskap i publika sammanhang, 30 hp och Kulturanalytiker i arbets- och samhällsliv II 30hp och kan inte tas med i examen tillsammans med någon av dessa kurser.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 3

Litteratur

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Organisationsteori : struktur, kultur, processer
Lindkvist Lars, Bakka Jørgen Frode, Fivelsdal Egil
6., rev. och aktualiserade uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 341 s. :
ISBN: 9789147111275
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album