Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kultursociologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Sociology of Culture

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 2SO076

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2018-11-06

Innehåll

Denna kurs ger en introduktion till kultursociologi. Bland annat behandlas framväxten av kultursociologi som forskningsfält, olika kultursociologiska teorier samt hur kultursociologin kan bidra till en förståelse av samtida kulturyttringar. Särskilt fokus ägnas kulturstudier som forskningsfält, nyckelbegrepp och aktuella studier. Under kursen används exempel från media och populärkultur.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenterna
- ha en förståelse för bakgrunden och framväxten av kulturstudier och kultursociologi som forskningsfält (inklusive centrala teorier och studier)
- ha förmågan att genomföra teoretiskt grundade analyser av mediamaterial.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen ges genom föreläsningar och seminarier. Närvaro är obligatorisk vid samtliga seminarier. Det förekommer flera examinerande inslag, i form av grupparbeten och individuella uppgifter, under kursens gång. All undervisning sker på engelska.

Examination

Examinationen sker genom individuella skriftliga uppgifter och muntliga presentationer vid de obligatoriska seminarierna.

Bedömningen skall vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske vid samtliga av institutionen anordnade kurser. Om studenten erhåller betyget underkänd på en inlämnad uppgift har studenten möjlighet att komplettera denna i samråd med examinator enligt en tidsplan fastställd av examinator. Studenten har rätt till maximalt fem kompletteringstillfällen.

På kursen som helhet ges ett av betygen väl godkänd, godkänd eller underkänd. För att få betyget väl godkänd krävs detta betyg på minst hälften av de examinerande inslagen.

Varje student har rätt till totalt fem provtillfällen/motsvarande per kurs. Tentamen och inlämnade kompletteringar baserade på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov/motsvarande på kurs eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs/moment prövas individuellt. För mera information kontakta studievägledaren. Se också Regelsamling för grundutbildningen vid Umeå universitet. www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/regelsamlingen/examensfragor.html

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

Kurslitteratur

Kurslitteraturen är giltig från v. 4 2013 till v. 44 2015. Kurslitteraturen är för tillfället under revidering och kommer att meddelas senare.

Thinking sociologically
Bauman Zygmunt, May Tim
2. ed. : Malden, Mass. : Blackwell Publishers : 2001 : viii, 198 s. :
ISBN: 0-631-21928-5 (alk. paper) ; CIP entry
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Storey John
Cultural theory and popular culture : an introduction
5. ed. : New York : Pearson Education : 2009 : 266 s. :
ISBN: 978-1-4058-7409-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album