"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kvalitativ metod i socialt arbete 7.5 hp, 7,5 hp

Engelskt namn: Qualitative methods in Social work, 7.5 Credits

Denna kursplan gäller: 2022-10-17 och tillsvidare

Kurskod: 2SA129

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2015-10-19

Reviderad av: Prefekten, 2022-10-18

Innehåll

Kursen ger en fördjupad kunskap i och om olika kvalitativa metoder, liksom vad gäller huvuddrag och centrala begrepp inom de idétraditioner som utgör bakgrund till dessa metoder. Centralt i kursen står övning i ett urval av olika kvalitativa metoder baserade på empiriskt material erhållet via observation, intervju, eller text. Teman som aktualiseras och problematiseras under kursens gång är den kvalitativa forskningsansatsens konsekvenser vad gäller: metodologiska överväganden; val av metod i förhållande till forskningsfråga; insamling av empiriskt material; tolkning; kunskapsanspråk; samt de forskningsetiska ställningstaganden som aktualiseras.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse
- ha fördjupade kunskaper om huvuddrag i olika vetenskapliga idétraditioner och dessas centrala begrepp
- visa god kännedom och förståelse för metodologiska överväganden i kvalitativa forskningsansatser, samt kunna relatera dessa i förhållande till de idétraditioner som utgör bas för kvalitativ forskning

Färdighet och förmåga
- visa färdighet och förmåga vad gäller insamling och kvalitativ analys av empiriskt material så som observation, intervju och dokumentstudier
- självständigt kunna tillämpa och argumentera för ovan nämnda metoders kunskapsanspråk

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- självständigt kunna kritiskt granska texter med avseende på kvalitativa ansatser
- självständigt kunna identifiera och värdera forskningsetiska problem, samt argumentera för egna forskningsetiska ställningstaganden, i relation till kvalitativ metod

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet (socialt arbete, freds- och konfliktstudier, genusvetenskap, kulturgeografi, pedagogik, psykologi, sociologi, statsvetenskap, rättsvetenskap) eller motsvarande kunskaper innehållande minst 15 hp självständigt arbete, eller kurser 90 hp inom omvårdnad innehållande minst 15 hp självständigt arbete. Därutöver krävs engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, egna litteraturstudier, metodövningar och seminarier. Undervisningen bygger i hög grad på studenternas aktiva medverkan och självständiga studier där studenterna till undervisningstillfällena och seminarierna har förberett olika uppgifter, enskilt och/eller i grupp. Studenterna ska utifrån en egen forskningsfråga problematisera och tillämpa olika metodologiska ansatser. Kursen avslutas med en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Examination

Examinationen sker på följande sätt:
- aktivt seminariedeltagande
- skriftliga inlämningsuppgifter
- individuell skriftlig avslutande inlämningsuppgift
 
På den individuella skriftliga inlämningsuppgiften sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). För skriftliga PM och aktivt seminariedeltagande ges betygen U eller G. För att få betyget väl godkänd på kursen krävs att man får väl godkänd på den skriftliga inlämningsuppgiften.
 
Student som ej har godkänt resultat på den individuella skriftliga inlämningsuppgiften erbjuds ett omprov.
 
Student som ej uppnått godkänt resultat på den skriftliga inlämningsuppgiften och seminariedeltagandet kan efter beslut av examinator ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet.
 
Om studenten har ett beslut om särskilt stöd, har examinator rätt att besluta om anpassad examination.

Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: https://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund-och-avancerad-niva/ 
Ansökan om examination på annan ort sker hos studentexpeditionen
 
Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor på avancerad nivå senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

För skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 42

Bacchi Carol
Why Study Problematizations? Making Politics Visible
Ingår i:
Open Journal of Political Science [Elektronisk resurs]
Scientific Research Publishing : 2 : sid. 1-8 :
Obligatorisk

The social construction of reality: a treatise in the sociology of knowledge (Repr.)
Berger P.L, Luckmann T
London: Penguin. (urval) : 1991 :
Obligatorisk
Läsanvisning: urval: kapitel 1 och 2.

OBS Alternativt till ovan. Kunskapssociologi: hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet (2. uppl)
Berger P.L, Luckmann T, Olsson S
Stockholm: Wahlström & Widstrand (urval) : 1998 :
Obligatorisk
Läsanvisning: urval: kapitel 1 och 2.

Using thematic analysis in psychology
Braun Virginia, Clarke Victoria
Qualitative Research in Psychology, 3:77-101 : 2006 :
Obligatorisk

Sanning och metod : i urval
Gadamer Hans-Georg, Melberg Arne
Göteborg : Daidalos : 1997 : 213 s. :
ISBN: 91-7173-057-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

God forskningssed [Elektronisk resurs]
Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
ISBN: 978-91-7307-352-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Gunaratnam Y
Narrative interviews and research
Ingår i:
Narrative and stories in health care [Elektronisk resurs]
Oxford : Oxford University Press : 2009 : xii, 246 p. : sid. pp. 47-61 :
Obligatorisk

Ethnography : principles in practice
Hammersley Martyn, Atkinson Paul
Fourth edition : London : Routledge : 2019 : xii, 280 pages :
ISBN: 9781138504455
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Urval kapitel 4. "Field work"

Active interviewing
Holstein James A, Gubrium Jaaber F
Ingår i:
Qualitative research
London : SAGE : 1997 : 262 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 113-129

Alternativ till ovan: Qualitative research: issues of theory, method and practice (3.ed) Animation interview narratives. David Silverman
Holstein James A, Gubrium Jaaber F
London Sage : 2011 :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 149-167

Etiska dilemman : forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet
Kalman Hildur, Lövgren Veronica
Andra upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 192 sidor :
ISBN: 9789151102283
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Urval: kapitel 1, 5, 6, 7, 10.

Positioning the ageing subject [Elektronisk resurs] : Articulations of choice in Swedish and UK health and social care
Lindberg Jens, Lundgren Anna Sofia
Routledge : 2019 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-158161
Obligatorisk

Lindberg Jens
Orsak: våldtäkt : om våldtagna män i medicinsk praktik
Stockholm : Carlsson : 2015 : 246 s. :
ISBN: 9789173317290
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Qualitative Research in Psychology, 10:1. A Narrative Study of the Lives of Women Who Experience Anorexia Nervosa
O´Shaughnessy R, Dallos R, Gough A
Qualitative Research in Psychology : 2013 :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 42-62

Nursing Philosophy, 6(2) Narrative vigilance: the analysis of stories in healt care
Paley J, G Eva
Nursing Philosophy, 6(2) : 2005 :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 83-97

Från text till handling : en antologi om hermeneutik
Ricœur Paul, Kemp Peter, Kristensson Uggla Bengt, Fatton Margareta
4. uppl. : Stockholm : B. Östlings bokförl. Symposion : 1993 : 244 s. :
ISBN: 9171391274
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Urval: sid. 31-38, 78-89.

Ricoeur Paul
"Narrative Time” Critical Inquiry
The University of Chicago Press : 1980 :
https://www.jstor.org/stable/1343181?origin=JSTOR-pdf&seq=1
Obligatorisk

Ryan G.W, Bernard H.R
Field Methods, 15 (1) Techniques to Identify Themes
Field Methods : 2003 :
https://doi.org/10.1177/1525822X02239569
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 85-109

Den sociala världens fenomenologi
Schütz Alfred, Andersson Sten, Retzlaff Joachim, Bengtsson Jan
Göteborg : Daidalos : 2002 : 291 s. :
ISBN: 9171730826
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Urval: sid 27-54. (valfritt: sid 10-20 i Jan Bengtssons förord )

Solberg Anne
International Journal of Social Research Methodology 17 (3). Reflections on interviewing children living in difficult circumstances: courage, caution and co-production.
International Journal of Social Research Methodology : 2014 :
https://doi.org/10.1080/13645579.2012.729788
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 233-248

Thornquist Eline
Vetenskapsfilosofi och vetenskapsteori : - för samhällsvetenskaplig och medicinsk fakultet
Gleerups Utbildning AB : 2021 :
ISBN: 9789151102979
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Urval

Nursing & Health Science 15 (3). Content analysis and thematic analysis: Implications for conducting a qualitative descriptive study
Vaismoradi M, Turunen H, Bondas T
Nursing & Health Science : 2013 :
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/nhs.12048
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 398-405

Further reading in forms of articles and/or book chapters related to lectures will be added.