Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kvalitativ metod I, 7,5 hp

Engelskt namn: Qualitative Methods I

Denna kursplan gäller: 2019-07-22 och tillsvidare

Kurskod: 3OM141

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Radiografi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: Programrådet för sjuksköterskeutbildning, 2009-05-31

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-08-30

Innehåll

Kursen omfattar vetenskapsteori, kvalitativa forskningsmetoder, datainsamling, bearbetning och analys. Forskningsetik ingår, liksom sökning och kritisk granskning av vetenskaplig litteratur. Genus, klass och etnicitet relaterat till kvalitativ forskning behandlas under kursen.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • beskriva olika vetenskapliga paradigm och begrepp
  • beskriva forskningsprocessens steg med fokus på metoder för datainsamling och analys vid kvalitativa metoder
Färdighet och förmåga
  • genomföra databaserad litteratursökning och kritiskt granska metod, resultat och trovärdighet i en vetenskaplig artikel där kvalitativ metod tillämpats
  • genomföra textanalyser och tillämpa begreppen domän, kategori och tema
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • reflektera omkring genus, klass och etnicitet i relation till forskning med kvalitativ ansats
  • diskutera forskningsetiska aspekter

Behörighetskrav

60 hp (40 p) på grundnivå i ett huvudområde (huvudämne) inom folkhälsa, vård eller omsorg.

Undervisningens upplägg

Kursen läses som halvtidsstudier och är delvis nätburen. Sammankomster på kursorten förekommer. Tyngdpunkten ligger på studentens egna litteraturstudier, reflektion med kurskamrater och feedback från lärare. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, seminarier, grupparbeten och föreläsningar. Kontakten med lärare och kurskamrater sker framförallt via en webbaserad lärplattform, som studenten får introduktion i vid kursstart. Föreläsningar ges till stor del över internet. För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt webbkamera. Fast uppkoppling är att föredra. Uppkoppling kan göras på ett campus, lärcentrum eller bibliotek. Uppkopplingshastigheten kan mätas via bredbandskollen.se.

Examination

Som betyg används en tregradig betygsskala, väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras med en individuell skriftlig hemtentamen (VG-U, 5,5 hp) samt ett examinerande artikelseminarium i grupp där studentens individuella prestation bedöms utifrån fastställda kriterier (G-U, 2 hp).

För betyget G på hel kurs krävs godkänt betyg på kursens två examinerande moment. För betyget VG krävs godkänt betyg på det examinerande artikelseminariet, väl godkänt på individuell skriftlig hemtentamen.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 30

Kurslitteratur

Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
Höglund-Nielsen Birgitta, Granskär Monica
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 262 sidor :
ISBN: 978-91-44-11863-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Henricson Maria
Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur AB : 2017 : 510 sidor :
ISBN: 978-91-44-11328-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Willman Ania
Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet
4., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 186 s. :
ISBN: 9789144109022
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Medförfattare: Bahtsevani Christel, Nilsson Roland, Sandström Boel.

Öhman Ann
Genusperspektiv på vårdvetenskap
Stockholm : Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning : 2009 : 62 s. :
Fritt tillgänglig via www.uka.se
ISBN: 978-91-85027-71-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Relevanta artiklar och avhandlingar tillkommer.