Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kvalitativ metod II, 7,5 hp

Engelskt namn: Qualitative Methods II

Denna kursplan gäller: 2015-08-17 och tillsvidare

Kurskod: 3OM142

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Radiografi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: Programrådet för sjuksköterskeutbildning, 2009-06-30

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2015-05-19

Innehåll

Kursen omfattar vetenskapsteori, kvalitativa forskningsmetoder, datainsamling, bearbetning och analys. Forskningsetik ingår, liksom sökning och kritisk granskning av vetenskaplig litteratur. Genus, klass och etnicitet relaterat till kvalitativ forskning behandlas under kursen.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna

Kunskap och förståelse
- diskutera och differentiera mellan olika vetenskapliga paradigm och begrepp
- beskriva och diskutera grundläggande begrepp inom innehållsanalys, grounded theory, fenomenologisk hermeneutik samt
aktionsforskning.

Färdighet och förmåga
- tillämpa vald analysmetod utifrån insamlad data
- kritiskt granska och värdera kvalitativa forskningsresultat, beprövad erfarenhet samt evidens
relaterad till kvalitativ metod

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- analysera genus, klass och etnicitet i relation till forskning med kvalitativ ansats
- föra reflekterande forskningsetiska resonemang

Behörighetskrav

Examensarbete (motsvarande) om minst 15 hp på grundnivå i ett huvudområde inom folkhälsa, vård eller omsorg samt vetenskaplig metod om minst 12 hp på grundnivå. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen läses som halvtidsstudier och är delvis nätburen. Sammankomster på kursorten förekommer. Tyngdpunkten ligger på studentens egna litteraturstudier, reflektion med kurskamrater och feedback från lärare. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, seminarier, grupparbeten och föreläsningar. Kontakten med lärare och kurskamrater sker framförallt via en webbaserad lärplattform, som studenten får introduktion i vid kursstart. Föreläsningar ges till stor del över internet och eftersom nätburen undervisning tillämpas bör studenten ha tillgång till dator och internetuppkoppling via bredband eller till ett lärcentrum (www.larcentra.se), där motsvarande teknik kan nyttjas. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Som betyg används en tregradig betygsskala, väl godkänd (VG). godkänd (G) eller underkänd (U), Kursen examineras i form av webbaserat seminarium (G-U) och skriftlig inlämningsuppgift (VG-U).

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. För att bli godkänd på hela kursen, krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar. För att få betyget väl godkänd på kursen krävs att man får väl godkänd på den skriftliga inlämningsuppgiften.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 33

Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice
Polit Denise F., Beck Cheryl Tatano
9. ed. : Philadelphia, Pa. : Wolters Kluwer : cop. [2017], 2018 : xxii, 442 s. :
ISBN: 978-1-4963-5129-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Henricson Maria
Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur AB : 2017 : 510 sidor :
ISBN: 978-91-44-11328-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Willman Ania
Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet
4., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 186 s. :
ISBN: 9789144109022
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Öhman Ann
Genusperspektiv på vårdvetenskap
Stockholm : Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning : 2009 : 62 s. :
Fritt tillgänglig via www.uka.se
ISBN: 978-91-85027-71-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Dessutom tillkommer vetenskapliga artiklar.