"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Laborativ problemlösning i fysik, 2 hp

Engelskt namn: Experimental Problem Solving in Physics

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 5FY218

Högskolepoäng: 2

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-02-09

Innehåll

Kursen inleds med en kort genomgång av mätverktyget LabVIEW. Därefter lär sig studenterna använda detta genom att bygga upp mätdatorsystem för fem laborativa fysikproblem. Varje laborationstillfälle inleds med en kort presentation av den ingående fysiken. Kursen innehåller dessutom ett kommunikationsinslag som behandlar muntlig och skriftlig kommunikation i form av vetenskapliga diskussioner kring laborationerna samt arbete med laborationsprotokoll.

Förväntade studieresultat

För att uppfylla målen för kunskap och förståelse ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 

  • konstruera enkla algoritmer för uppbyggnad av mätdatorsystem
  • redogöra för grunderna inom den i kursen behandlade fysiken.

För att uppfylla målen för färdighet och förmåga ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 

  • hantera mätverktyget LabVIEW och kunna använda det för laborativ problemlösning
  • planera och genomföra experiment samt värdera experimentella resultat
  • muntligt presentera sina laborationsresultat och föra vetenskapliga diskussioner
  • skriva laborationsprotokoll.

För att uppfylla målen för värdering och förhållningssätt ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 

  • reflektera över och värdera sin egen insats vid laborationsarbete och projektarbete
  • uppvisa medvetenhet om etiska aspekter på vetenskapligt arbete som t.ex. ett korrekt förhållningssätt till fusk och plagiat.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av korta introducerande föreläsningar och handledning vid laborativa uppgifter. Laborationer är obligatoriska moment i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker både genom skriftliga laborationsprotokoll och muntliga redovisningar. På laborationsprotokoll och muntliga redovisningar ges något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U).
 
På hela kursen sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla protokoll och redovisningar är godkända.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsvariation. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för fysik. För mer information, se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, dnr: FS 1.1.2-553-14.
 
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare kursen Laborativ problemlösning i fysik 2 hp (5FY110) och kan inte tas med i examen tillsammans med denna. I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 22

Kompendier utgivna av institutionen för fysik. Laborationsinstruktioner.