"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Läs- och skrivinlärning, 7,5 hp

Engelskt namn: Learning to Read and Write

Denna kursplan gäller: 2020-07-20 till 2023-08-06 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6LÄ065

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-06-22

Innehåll

Med fokus på F-3 behandlas läs- och skrivinlärning samt undervisningsstrategier relaterade till aktuell forskning, styrdokument och beprövad erfarenhet. 

Teorier om läs- och skrivinlärning samt olika läsmetodiska strategier, innefattande avkodning och läsförståelse, behandlas grundläggande samt belyses utifrån ett flerspråkighetsperspektiv. Läs- och skrivmetodiska arbetssätt praktiseras. Barnlitteraturens roll för läs- och skrivinlärning behandlas. 

Kursen består av två delkurser:

 • Läs- och skrivinlärning i teori och praktik, 4.5 hp
 • Barnlitteratur, 3 hp

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

 • redogöra för teorier om barns läs- och skrivinlärning samt relatera dessa till förskoleklassens och grundskolans styrdokument;
 • ur både ett elev- och ett lärarperspektiv beskriva och jämföra olika språkutvecklande strategier med avseende på barns första- och andraspråksutveckling;
 • utifrån kurslitteraturen diskutera hur olika läsförståelsestrategier kan användas i undervisningen;

Färdighet och förmåga

 • kritiskt förhålla sig till och argumentera för olika modeller i den tidiga läs- och skrivinlärningen;
 • med stöd i kurslitteratur och styrdokument föreslå hur barnlitteratur kan användas i arbetet med läs- och skrivinlärning;
 • analysera och diskutera barnlitteraturens och olika mediers roll i barns läs- och skrivinlärning;  
 • uttrycka sig klart, funktionellt och normenligt i skrift;

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • beakta styrdokumentens mål gällande mänskliga rättigheter vid utarbetande av förslag till läraktiviteter.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom ett seminarium, forumsdiskussioner och skriftliga uppgifter.

 • Läs- och skrivinlärning i teori och praktik examineras genom ett seminarium och en skriftlig uppgift (4,5 hp)
 • Barnlitteratur examineras genom forumsdiskussioner och en skriftlig uppgift (3 hp)

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Skriftliga uppgifter bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Seminarier bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd på kursen krävs att alla moduler är godkända samt betyget Väl godkänd på minst 4,5 hp. 
 
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. 

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt. 

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 26

Alatalo Tarja
Läsundervisningens grunder
Andra upplagan : Malmö : Gleerup : [2019] : 319 sidor :
ISBN: 9789151102764
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Skrivundervisningens grunder
Forsling Karin, Tjernberg Catharina
Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] :
ISBN: 9789151102788
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola
Axelsson Monica, Jönsson Karin
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2009 : 196 s. :
ISBN: 91-47-09378-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (100 s.)

Lindö Rigmor
Den meningsfulla språkväven : om textsamtalets och den gemensamma litteraturläsningens möjligheter
Lund : Studentlitteratur : 2005 : 224 s. :
ISBN: 9144038836
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (218 s. Urval)

Westlund Barbro
Aktiv läskraft : att undervisa i lässtrategier för förståelse : fk-årskurs 3
Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 303 sidor :
ISBN: 9789127136007
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Greppa språket : ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet
2. uppl. : Stockholm : Skolverket : 2012 : 146 s. :
Fulltext
ISBN: 978-91-87115-26-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Urval av texter kan tillkomma.

Styrdokument

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2019
Sjätte upplagan : [Stockholm] : Skolverket : 2019 : 299 sidor :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 9789138327500
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Skönlitteratur

I samråd med läraren väljs ett pensum ur nedanstående lista:

Det fina med Kerstin
Hedlund Helena, Strömgård Katarina
Stockholm : Natur & Kultur : [2018] : 185 sidor :
ISBN: 9789127154476
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Jansson Tove
Trollvinter
[Ny utg.] : Stockholm : Alfabeta : 2004 : 130, [4] s. :
ISBN: 91-501-0475-6 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Veckan före barnbidraget
Johansson Elin, Ekman Ellen, Ekman Ellen
Rabén & Sjögren : 2016 : 32 sidor :
ISBN: 9789129702446
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lindenbaum Pija
Valfri bok ur Gittan-trilogin
. :
Obligatorisk

Lindenbaum Pija
Lill-Zlatan och morbror raring
Stockholm : Rabén & Sjögren : 2006 : [40] s. :
ISBN: 91-29-66485-3 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Allan och Udo
Lindeberg Minna, Bondestam Linda
[Helsingfors] : Söderströms : 2011 : [29] s. :
ISBN: 978-951-52-2851-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lindgren Astrid
Bröderna Lejonhjärta
Stockholm : Rabén & Sjögren : 2011 : 206 s. :
ISBN: 978-91-29-67864-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lindström Eva
Olli och Mo
Stockholm : Alfabeta : 2012 : [26] s. :
ISBN: 9789150114492
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kurt och fisken
Loe Erlend, Hiorthøy Kim, Eklund Lotta
Stockholm : Alfabeta : 2002 : 102, [1] s. :
ISBN: 91-501-0175-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Jagger Jagger
Nilsson Frida, Geffenblad Lotta
Stockholm : Natur & kultur : 2013 : 151 s. :
ISBN: 9789127136106
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ishavspirater
Nilsson Frida, Jansson Alexander
Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 393 s. :
ISBN: 9789127136854
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Adjö, herr Muffin
Nilsson Ulf, Tidholm Anna-Clara
1. uppl. : Stockholm : Bonnier Carlsen : 2003 : [48] s. :
ISBN: 91-638-4593-8 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Den förskräckliga historien om Lilla Hon
Ollmark Lena, Gustavsson Per
[Stockholm] : Lilla Piratförlaget : [2017] : 132 sidor :
ISBN: 9789188279347
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Pricken
Rey Margret, Rey Hans Augusto, Lindgren Astrid
8. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 1980 : [30] s. :
ISBN: 91-29-54299-5 (inb.) ; 33:00
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Sjögren Viveka
Den andra mamman
1. uppl. : Göteborg : Kabusa böcker : 2007 : [32 s.] :
ISBN: 978-91-7355-002-4 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Sjögren Viveka
Om du skulle fråga Micha
1. uppl. : Göteborg : Kabusa böcker : 2015 : [25] s. :
ISBN: 9789176590171
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Cikada
Tan Shaun, Roseen Ulla
[Stockholm] : Lilla Piratförlaget : [2018] : 31 onumrerade sidor :
ISBN: 9789178130290
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Min brorsa heter Noa
Tidholm Anna-Clara, Hellgren Joanna
Stockholm : Alfabeta : 2015 : 60 s. :
ISBN: 9789150117127
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Din tur, Adrian
Öberg Helena, Lidström Kristin
Stockholm : Mirando : 2015 : 59 s. :
ISBN: 9789198139679
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst