"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Läs- och skrivinlärning, 7,5 hp

Engelskt namn: Learning to Read and Write

Denna kursplan gäller: 2023-08-07 till 2024-08-04 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6LÄ065

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-06-22

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2023-03-16

Innehåll

Med fokus på F-3 behandlas läs- och skrivinlärning samt undervisningsstrategier relaterade till aktuell forskning, styrdokument och beprövad erfarenhet. 

Teorier om läs- och skrivinlärning samt olika läsmetodiska strategier, innefattande avkodning och läsförståelse, behandlas grundläggande samt belyses utifrån ett flerspråkighetsperspektiv. Läs- och skrivmetodiska arbetssätt praktiseras. Barnlitteraturens roll för läs- och skrivinlärning behandlas. 

Kursen består av två delkurser:

 • Läs- och skrivinlärning i teori och praktik, 4.5 hp
 • Barnlitteratur, 3 hp

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

 • redogöra för teorier om barns läs- och skrivinlärning samt relatera dessa till förskoleklassens och grundskolans styrdokument;
 • ur både ett elev- och ett lärarperspektiv beskriva och jämföra olika språkutvecklande strategier med avseende på barns första- och andraspråksutveckling;
 • utifrån kurslitteraturen diskutera hur olika läsförståelsestrategier kan användas i undervisningen;

Färdighet och förmåga

 • kritiskt förhålla sig till och argumentera för olika modeller i den tidiga läs- och skrivinlärningen;
 • med stöd i kurslitteratur och styrdokument föreslå hur barnlitteratur kan användas i arbetet med läs- och skrivinlärning;
 • analysera och diskutera barnlitteraturens och olika mediers roll i barns läs- och skrivinlärning;  
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk i såväl tal som skrift och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa skriftspråk.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • beakta styrdokumentens mål gällande mänskliga rättigheter vid utarbetande av förslag till läraktiviteter.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom bedömning av skriftliga uppgifter samt av deltagande i seminarium och forumsdiskussioner.

 • Läs- och skrivinlärning i teori och praktik examineras genom ett seminarium och en skriftlig uppgift (4,5 hp)
 • Barnlitteratur examineras genom forumsdiskussioner och en skriftlig uppgift (3 hp)

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Skriftliga uppgifter bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Seminarier bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd på kursen krävs att alla moduler är godkända samt betyget Väl godkänd på minst 4,5 hp. 
 
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. 

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Övriga föreskrifter

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 32

Alatalo Tarja
Högläsning : didaktik för språk-, läs- och skrivutveckling
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 132 sidor :
ISBN: 9789144137889
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Alatalo Tarja
Läsundervisningens grunder
Andra upplagan : Malmö : Gleerup : [2019] : 319 sidor :
ISBN: 9789151102764
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Skrivundervisningens grunder
Forsling Karin, Tjernberg Catharina
Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] :
ISBN: 9789151102788
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Westlund Barbro
Aktiv läskraft : att undervisa i lässtrategier för förståelse : fk-årskurs 3
Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 303 sidor :
ISBN: 9789127136007
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Greppa språket : ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet
2. uppl. : Stockholm : Skolverket : 2012 : 146 s. :
Fulltext
ISBN: 978-91-87115-26-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Urval av texter kan tillkomma.

Styrdokument

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022
[Stockholm] : Skolverket : [2022] : 262 sidor :
Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
ISBN: 9789138327784
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Skönlitteratur

I samråd med läraren väljs ett pensum ur nedanstående lista:

Adbåge Emma
Gropen
Stockholm : Rabén & Sjögren : [2018] : 33 onumrerade sidor :
ISBN: 9789129701012
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Hemma hos Harald Henriksson
Brandelius Uje, Dackenberg Clara
Stockholm : Lilla Piratförlaget : [2018] : 24 onumrerade sidor :
ISBN: 9789188279989
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Det fina med Kerstin
Hedlund Helena, Strömgård Katarina
Stockholm : Natur & Kultur : [2018] : 185 sidor :
ISBN: 9789127154476
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Jansson Tove
Trollvinter
[Ny utg.] : Stockholm : Alfabeta : 2004 : 130, [4] s. :
ISBN: 91-501-0475-6 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lindenbaum Pija
Vitvivan och Gullsippan
Stockholm : Lilla Piratförlaget : [2021] : 41 onumrerade sidor :
ISBN: 9789178133062
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lindgren Astrid
Bröderna Lejonhjärta
Stockholm : Rabén & Sjögren : 2011 : 206 s. :
ISBN: 978-91-29-67864-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ishavspirater
Nilsson Frida, Jansson Alexander
Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 393 s. :
ISBN: 9789127136854
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Adjö, herr Muffin
Nilsson Ulf, Tidholm Anna-Clara
1. uppl. : Stockholm : Bonnier Carlsen : 2003 : [48] s. :
ISBN: 91-638-4593-8 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Sjögren Viveka
Om du skulle fråga Micha
1. uppl. : Göteborg : Kabusa böcker : 2015 : [25] s. :
ISBN: 9789176590171
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Stark Ulf
Rymlingarna
Stockholm : Lilla Piratförlaget : [2018] : 135 sidor :
ISBN: 9789188279552
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Min brorsa heter Noa
Tidholm Anna-Clara, Hellgren Joanna
Stockholm : Alfabeta : 2015 : 60 s. :
ISBN: 9789150117127
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Tänk dig att fly
Hest Pimm van, Dijkstra Aron, Rosenqvist Anna
[Helsingborg] : Nypon förlag : 2018 : 27 sidor :
ISBN: 9789175679549
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst