Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Läs- och skrivsvårigheter, 6 hp

Engelskt namn: Reading and writing difficulties

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 3LO070

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Logopedi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Logopedi

Beslutad av: Programrådet för logopedprogrammet (PRLP), 2017-11-29

Reviderad av: Programrådet för logopedprogrammet (PRLP), 2019-02-27

Innehåll

I kursen behandlas specifika skriftspråkliga svårigheter (dyslexi) samt skriftspråkliga svårigheter relaterade till annan språklig problematik och/eller inlärnings-/utvecklingsstörningar samt frågeställningar kring differentialdiagnostisering. Studenten får kännedom om gången i en läs- och skrivutredning och får i grupp öva sig i att utvärdera och analysera bedömningsresultat för att kunna ta ställning till eventuell diagnos och åtgärdsförslag. Specifika räknesvårigheter (dyskalkyli) behandlas översiktligt. Den logopediska yrkesrollen i skolan och skolans läroplansmål relaterat till läs- och skrivförmåga behandlas översiktligt.
 
Kursen innebär en fördjupning av kunskaper och färdigheter förvärvade på grundnivå inom ämnesområdena logopedi, medicin, lingvistik och psykologi och skall ytterligare utveckla studentens förmåga att självständigt integrera och använda dessa såväl i teori som vid senare klinisk tillämpning.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 
 • redogöra för och problematisera kring olika vetenskapliga synsätt på läs- och skrivsvårigheter
 • relatera kognitiv utveckling, inlärningssvårigheter och språkliga problem till läs- och skrivsvårigheter
 • beskriva de konsekvenser olika typer av läs- och skrivsvårigheter får för möjligheten att uppnå målen i skolan
 • beskriva och motivera val av kompenserande och tränande insatser för att underlätta i inlärningssituationen och vardagliga aktiviteter vid olika typer av läs- och skrivsvårigheter
 • beskriva olika pedagogiska metoder för att utveckla läs- och skrivförmågan
 • exemplifiera typiska svårigheter vid dyskalkyli samt kortfattat beskriva hur räkne-svårigheter utreds 
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten visa fördjupad färdighet och förmåga att självständigt:
 
 • på basis av aktuella teorisystem om dyslexi analysera bakgrundsorsaker och relatera dessa till lingvistiska och neurolingvistiska nivåer
 • utifrån vetskap om individens läs- och skrivförmåga samt dennes språkliga och kognitiva förmåga differentialdiagnostisera mellan dyslexi och språkstörning samt mellan dyslexi och andra inlärningsstörningar alt. utvecklingsstörning
 • känna igen symtom vid dyskalkyli
 • diskutera tidigare och aktuell tvärvetenskaplig forskning inom ämnesområdet med speciell tonvikt på lingvistisk och logopedisk forskning
 • söka och kritiskt värdera vetenskaplig evidens och information inom området 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kunna ansvara för den egna kunskapsutvecklingen
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området

Behörighetskrav

Godkända kurser i logopedprogrammets termin 1-5 (150 hp) samt genomgångna kurser i termin 6 eller motsvarande. Kunskaper i engelska och svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till högskolestudier på grundnivå.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Gruppövningar och seminarier är examinerande och förutsätter aktiv närvaro.

Examination

Kursen examineras i form av individuell skriftlig salstentamen samt muntliga och skriftliga redovisningar med individuell bedömning i samband med gruppövningar och seminarier. Omtentamen anordnas tidigast 10 arbetsdagar efter att resultatet från första tentamenstillfället meddelats och senast två månader efter ordinarie prov. Den som har underkänts två gånger i prov har rätt att hos programrådet begära annan examinator att bestämma betyg. Student som underkänts fem gånger utifrån ovan angivna omtentamensregler måste avbryta studierna. I de fall obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas ersätts de med annan uppgift, vars omfattning och innehåll står i proportion till det missade obligatoriska momentet. I övrigt hänvisas till utbildningsplan för logopedprogrammet.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.