"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ledarskap i friluftsliv, 7,5 hp

Engelskt namn: Leadership in the Outdoors

Denna kursplan gäller: 2024-02-19 och tillsvidare

Kurskod: 6ID027

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2023-03-02

Reviderad av: Prefekten, 2024-02-19

Innehåll

Idrottspedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang inom idrottens område. Inom det idrottspedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, socialisation, utbildning, lärande, undervisning styrning, organisering och ledning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

Kursen syftar till att utveckla den studerandes kunskaper om och färdigheter i ledarskap i olika situationer utomhus för praktisk användning i friluftsliv. Kursen integrerar teorier om ledarskap och grupprocesser där reflexion är ett verktyg för att utveckla ledarskapet i friluftsliv.

Förväntade studieresultat

Ledarskap i friluftsliv, 7,5 hp

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • Beskriva grundläggande ledarskapsteorier och gruppdynamiska processer i friluftslivsmiljö  

Färdighet och förmåga          

  • Planera, genomföra och utvärdera friluftsaktiviteter i olika miljöer utifrån ett hållbarhetsperspektiv
  • Använda grundläggande friluftstekniker och hantera säkerhetsaspekter i friluftsliv
  • Praktisera ledarskap i friluftsmiljöer 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Reflektera över ledarskap och dess konsekvenser i friluftssammanhang 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen genomförs som föreläsningar, seminarier och exkursioner. Undervisningen ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:

  • Individuell skriftlig uppgift (hemtentamen) (U/G/VG)
  • Deltagande i två obligatoriska utbildningsmoment (exkursioner) (U/G)

För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För att bli väl godkänd (VG) på kursen krävs därutöver ett väl godkänt betyg på den individuella skriftliga uppgiften där särskild vikt läggs vid studentens förmåga att analysera kursens innehåll. 
För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1-574-22). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Övriga föreskrifter

Deltagande i kursen kan medföra kostnader eftersom genomförandet sker utanför campusområdet och kan medföra övernattningar. Deltagarna förväntas inneha lämplig utrustning för utomhusaktiviteter.

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 8

Outdoor Leadership: Theory and practice
B. Martin, Breunig M., Wagstaff M., Goldenburg M.
Champaign IL: Human Kinetics : 2017 :
Obligatorisk

Ytterligare artiklar kan komma att användas under kursen.