Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ledarskap och professionell utveckling, 7,5 hp

Engelskt namn: Leadership and Professional Development

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 till 2021-08-01 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OM401

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Radiografi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Kursen omfattar organisations- och ledarskapsteorier samt hälso- och sjukvårdens organisation, styrning och ekonomi. Röntgensjuksköterskan som ledare i vårdarbetet och i samverkan med andra professioner/yrkesgrupper i vården ingår. Kunskap om förändringsprocesser och arbetsrelaterad hälsa/ohälsa studeras. De olika områdena belyses utifrån professionen samt i ett intersektionellt perspektiv. Kursen är indelad i tre moment; Förändringsprocessen, Organisation och ledarskap samt Arbetsrätt och arbetsmiljö.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
* redogöra för yrkesansvar och arbetsrättslagstiftningens betydelse för röntgensjuksköterskans ledande funktion
* beskriva teorier om organisation och organisationsutveckling samt reflektera över ledarskapsteoretiska begrepp
* beskriva metoder för förändringsarbete

Färdighet och förmåga
* visa på förmåga att analysera faktorer av betydelse för implementering av ny kunskap inom radiografi samt planera genomförandet av ett förändringsarbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt
* visa på förmåga att reflektera över, analysera samt värdera organisationens och ledarskapets förutsättningar och betydelse för verksamhetens kvalitét och arbetsrelaterad hälsa/ohälsa med fokus på röntgensjuksköterskans yrkesroll/arbetsledande roll  arbetsrelaterad hälsa/ohälsa med fokus på röntgensjuksköterskans yrkesroll/arbetsledande roll 
 * visa på förmåga att identifiera egna behov av professionell utveckling

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser i  termin 1-4 samt genomgången kurs Radiografi V i termin 5.

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt där kunskap och erfarenhet från tidigare kurser, VFU/yrkeserfarenhet ingår. Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, individuellt arbete, arbete i studiegrupper och seminarier. Inom samtliga arbetsformer används litteratur och digitala verktyg som stöd för lärandeprocessen. Undervisning på engelska kan förekomma. Obligatoriska moment är seminarier.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala; godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras med en individuell skriftlig webbaserad hemtentamen, en skriftlig inlämningsuppgift i par, med individuella bedömningar efter fastställda kriterier och en skriftlig inlämningsuppgift i grupp, med individuella bedömningar efter fastställda kriterier, samt en individuell skriftlig analys.

För betyget G på hel kurs krävs godkänt i samtliga examinationer samt att obligatoriska moment är genomförda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

-Innehållet i kursen 3OM401 överlappar helt med innehållet i 3OM263
-Kursen 3OM401 ersätter kursen 3OM263

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.