"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Lingvistik B, Att analysera språk, 7,5 hp

Engelskt namn: Linguistics B, Language analysis

Denna kursplan gäller: 2020-01-06 och tillsvidare

Kurskod: 1LI063

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-06-15

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2019-06-11

Innehåll

Kursen behandlar fonologisk och syntaktisk analys av språk.
Modul 1. Fonologi (Phonology), 2,5 hp

 • fonologiska system
 • fonologiska processer
 • prosodi

Modul 2. Syntax (Syntax), 5 hp

 • syntaktisk avhängighet
 • syntaktiska test
 • syntaktisk teori

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse

 • redogöra för universella tendenser vad gäller fonologiska system, fonologiska processer och prosodi;
 • redogöra för grundläggande teoretiska antaganden i samtida syntaktisk teori;

Färdighet och förmåga

 • analysera fonologiska processer med hjälp av fonologiska regler;
 • använda syntaktiska test i strukturell analys;

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • argumentera för en syntaktisk analys med hjälp av lingvistiska argument.

Behörighetskrav

Univ: Lägst 22,5 hp från Lingvistik A alternativt lägst 60 hp i ett språkämne, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad och består av föreläsningar, läsanvisningar och instruktioner till övningar. 
Tillgång till dator med internetanslutning krävs för att kunna fullfölja kursen. För uppgift om tekniska krav se http://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument.

Examination

Vardera modulen examineras genom individuella skriftliga kunskapsprov vid modulens slut.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Som betyg används något av uttrycken Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs detta betyg på modul om 5 hp.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. 

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 1

  Fonologi

  Engstrand Olle
  Fonetik light : [lajt] : kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 135, [1] s. :
  ISBN: 978-91-44-04399-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Upplaga från 2007 eller senare.

  Riad Tomas
  Svenskt fonologikompendium
  Institutionen för nordiska språk. Stockholms universitet : 1997 :
  http://www.su.se/polopoly_fs/1.85723.1334922502!/menu/standard/file/Svenskt_Fonologikompendium.pdf
  Obligatorisk

  Kompletterande material tillkommer

  Syntax

  Theories of Syntax. Concepts and Case Studies
  Kuiper Koenraad, Nokes Jacqui
  New York: Palgrave Macmillan. ISBN:978-0-230-21693-8 : 2014 :
  Obligatorisk

  Lyngfelt Benjamin
  Grammatik+. Frasstruktur, argumentstruktur och informationsstruktur
  Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet : 2015 :
  Länk
  Obligatorisk

  Kompletterande material tillkommer

 • Giltig från: 2020 vecka 1

  Fonologi

  Engstrand Olle
  Fonetik light : [lajt] : kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 135, [1] s. :
  ISBN: 978-91-44-04399-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Upplaga från 2007 eller senare.

  Riad Tomas
  Svenskt fonologikompendium
  Institutionen för nordiska språk. Stockholms universitet : 1997 :
  http://www.su.se/polopoly_fs/1.85723.1334922502!/menu/standard/file/Svenskt_Fonologikompendium.pdf
  Obligatorisk

  Kompletterande material tillkommer

  Syntax

  Theories of Syntax. Concepts and Case Studies
  Kuiper Koenraad, Nokes Jacqui
  New York: Palgrave Macmillan. ISBN:978-0-230-21693-8 : 2014 :
  Obligatorisk

  Lyngfelt Benjamin
  Grammatik+. Frasstruktur, argumentstruktur och informationsstruktur
  Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet : 2015 :
  Länk
  Obligatorisk

  Kompletterande material tillkommer