"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Lingvistik: Kognitiv semantik: Språk, tanke och betydelse, 7,5 hp

Engelskt namn: Linguistics: Cognitive Semantics: Language, mind and meaning

Denna kursplan gäller: 2022-07-25 och tillsvidare

Kurskod: 1LI086

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-03-03

Innehåll

Kursen är uppdelad i två delkurser:

Delkurs 1: Teori och metod, 4,5 hp
I denna delkurs studeras teorier, modeller och centrala begrepp inom kognitiv semantik. Relationen mellan kognition, kroppsförankrad erfarenhet och språklig betydelse står i fokus, samtidigt som det autentiska språket i bruk är centralt. I kursen övar studenten i att identifiera, analysera och syntetisera olika språkliga fenomen utifrån det kognitivsemantiska ramverket.   

Delkurs 2: Individuell fördjupning, 3 hp
Inom delkursen genomför den studerande en praktisk tillämpning av de teorier och metoder som diskuterats under den första delkursen.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse

  • redogöra för etablerade teorier, modeller och centrala begrepp inom kognitiv semantik;
  • beskriva relationen mellan kognition, kroppsförankrad erfarenhet och språklig betydelse;
  • redogöra för relationen mellan språk i bruk och betydelsekonstruktion.

Färdighet och förmåga

  • identifiera språkliga manifestationer av teoretiska begrepp och perspektiv i utvalda autentiska texter;
  • analysera språklig betydelse med metoder och modeller etablerade inom kognitiv semantik;
  • skapa modeller för betydelsekonstruktion;
  • självständigt hitta relevant litteratur för att lösa uppgifter;
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • självständigt utvärdera olika källors tillförlitlighet;
  • självständigt bedöma, rangordna och kritiskt värdera beskrivningar och tillämpningar av teoretiska modeller i olika texter.

Behörighetskrav

Gy: Engelska B/Engelska 6. Univ: Minst 90 hp i vilka ska ingå minst 15 hp i intervallet 61-90 hp i lingvistik, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Självstudier samt gruppdiskussioner via lärplattform. Den studerande förväntas delta aktivt i diskussioner samt utföra givna skriftliga arbetsuppgifter inom givna tidsramar. Undervisningsspråket är engelska i båda delkurserna.

Examination

All examination sker på engelska.

Delkurs 1 examineras genom bedömning av seminariedeltagande och individuell skriftlig uppgift.

Delkurs 2 examineras genom en individuell skriftlig uppgift samt ett examinerande seminarium där den individuella uppgiften presenteras.

Vid bedömningen av skriftliga uppgifter används betygsgraderna Väl Godkänd, Godkänd respektive Underkänd. Vid bedömningen av seminariedeltagande används betygsgraderna Godkänd respektive Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på båda delkurser.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till utbildningsledaren vid humanistisk fakultet

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.