Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Litteratur, historia och teologi i den hebreiska bibeln: språklig kandidatkurs i exegetik, 15 hp

Engelskt namn: Literature, History and Theology in the Hebrew Bible: Specialization Course in Exegesis with studies in Hebrew

Denna kursplan gäller: 2021-06-28 och tillsvidare

Kurskod: 1RE208

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-11-18

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2021-06-28

Innehåll

Kursen fokuserar på berättande texter ur Hebreiska bibeln och den teologi som där kommer till uttryck. Därtill studeras några centrala delar av den profetiska traditionen. Den språkliga och teologiska förståelsen av texterna, samt analyser av texternas miljö och tolkningshistoria, utgör centrala delar av studiet.  
Den studerande läser på originalspråket ca 40 sidor text från Pentateuken och det Deuteronomistiska historieverket samt några centrala profettexter, varvid filologiska, översättnings- och tolkningsvetenskapliga, historiska och teologiska frågor bearbetas. I detta studium ingår läsning av vetenskapliga kommentarer. Andra delar av Hebreiska bibeln läses i översättning. Den studerande får också öva metodisk medvetenhet genom att författa en kortare artikel om en gammaltestamentlig text, eller om något tolkningsvetenskapligt problem. Artikeln ventileras normalt i ett seminarium. Kursen innehåller vidare ett grundläggande litteraturstudium om Hebreiska bibelns litteratur, teologi och historia.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 
Kunskap och förståelse 
 • bedöma olika översättningsalternativ mot bakgrund av studiet av texterna på grundspråket 
 • redogöra för vetenskaplig forskning om Hebreiska bibelns berättande litteratur, delar av profetlitteraturen, Israels historia och gammaltestamentliga teologier 
 • förstå texternas tolkningspotential och deras kulturbärande inflytande genom historien 
 • förstå och använda vetenskapliga kommentarer 
 • ha en välgrundad uppfattning om den gammaltestamentliga forskningens dagsläge 

Färdighet och förmåga 
 • filologiskt och teologiskt medvetet översätta och analysera på originalspråket studerade gammaltestamentliga texter 
 • förklara översättnings- och tolkningsvetenskapliga problem i arbetet med texterna 
 • göra en vetenskapligt nyanserad framställning av texternas historiska miljö 
 • analysera de studerade texternas teologiska innehåll och begreppsvärld 
 • tillämpa exegetiska metoder 
 • uppvisa god förmåga att lösa uppgifter inom givna tidsramar 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 • i muntlig och skriftlig form kritiskt diskutera betydelsen och värdet av olika metodologiska ställningstaganden vid litterära och historiska tolkningar av antika texter i allmänhet och gammaltestamentliga texter i synnerhet 
 • i muntlig och skriftlig form kritiskt diskutera betydelsen och värdet av olika tolkningsperspektiv - feministiska, befrielseteologiska och andra - för ställningstaganden i etiska och estetiska frågor 

Behörighetskrav

Univ: Teologi och/eller religionsvetenskap omfattande minst 60 högskolepoäng med godkänt resultat på minst 45 hp, där Kristendomens rötter: grundkurs 7.5 hp och Klassisk hebreiska: grundkurs 15 hp eller motsvarande ingår.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Seminarierna och gruppövningarna är normalt obligatoriska undervisningsmoment. När kursen ges via Internet publiceras studiematerial under kursens gång på webbplattformen, och seminarierna och gruppövningarna sker virtuellt. Kursen omfattar tre moment: (1) Text och kommentar, 7.5 hp, (2) Interpretation (egen artikel), 3 hp, och (3) Litteraturstudium, 4.5 hp.

Examination

Kunskapsredovisning sker individuellt och examinationen fördelar sig på de tre momenten.  

Text och kommentar, 7.5 hp, examineras normalt muntligt (antingen på Campus eller digitalt).  
Interpretation, 3 hp, examineras som PM och framläggs vid ett seminarium. Litteraturstudiet, 4.5 hp, examineras genom en skriftlig tentamen. 

De olika momenten bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För betyget Väl godkänt på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på sammanlagt minst 7.5 hp. För studerande som inte godkänts vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov på ett specifikt moment har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg på det aktuella momentet. 

Avsteg från kursplanens examinationsformer kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformerna ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformerna anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 26

Bibeln : Bibelkommissionens översättning : noter, parallellhänvisningar, uppslagsdel
Stockholm : Verbum : 2001 : 2479, [1], xxxii s. :
ISBN: 91-526-9911-0 (Verbum (hårdbd, röd) ;
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: eller motsvarande.

. .
Biblia Hebraica Stuttgartensia
Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft : 1997 :
Obligatorisk
Läsanvisning: (ISBN: 9781598561623 eller annan utgåva)

A concise Hebrew and Aramaic lexicon of the Old Testament : based upon the lexical work of Ludwig Koehler and Walter Baumgartner
Holladay William Lee, Köhler Ludwig
15th corrected impression : Grand Rapids, Mich. : Eerdmans : 2000, 1988 :
ISBN: 0-8028-3413-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (eller tidigare utgåva)

Olofsson Staffan
Dden Hebreiska bibelns texthistoria och textkritik
Uppsala: Bibelakademiförlaget : 2017 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Yee Gale A.
Judges & method : new approaches in biblical studies
2nd ed. : Minneapolis, MN : Fortress Press : c2007. : ix, 284 p. :
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0716/2007016007.html
ISBN: 9780800638580 (alk. paper)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Collins John Joseph
Introduction to the Hebrew Bible
Minneapolis, Minn. : Fortress : 2004. : 613 s., 8 pl.-bl. :
ISBN: 0-8006-2991-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (delar)

Matthews Victor H.
A brief history of ancient Israel
Louisville, Ky. : Westminster John Knox : 2002 : 171 s. :
ISBN: 0-664-22436-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kommentarer (läses i urval)

Propp William Henry
Exodus 1-18
1. ed. : New York : Doubleday : 1998 : xl, 680 s. :
ISBN: 0-385-14804-6
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (valda delar)

André Gunnel
Det står skrivet - med inblickar mellan raderna : kommentarer till Den svenska evangeliebokens gammaltestamentliga texter
Uppsala : Bibelakademiförlaget : 2011 : 499 s. :
ISBN: 978-91-979724-2-0 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar