"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Litteraturvetenskap och kreativt skrivande A, 30 hp

Engelskt namn: Literary Studies and Creative Writing A

Denna kursplan gäller: 2021-08-30 och tillsvidare

Kurskod: 1LV061

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-03-10

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2021-02-15

Innehåll

Under kursen studeras de litterära genrernas samspel med det omgivande samhället i ett historiskt perspektiv. Litteraturhistorieskrivningens och kanonbildningens problematik analyseras. Med hjälp av kreativa övningar synliggörs teoretiska och historiska perspektiv på litteraturens former. Kursen utgör termin 1 på Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande.

Kursen består av följande fyra moduler:

Modul 1. Antiken och medeltiden (7,5 hp)
Ancient and Medieval Literature
Under modulen studeras litteraturens former från antiken till medeltiden i sitt brukssammanhang. Särskilt behandlas gränserna mellan muntlig och skriftlig diktning. Därutöver introduceras grundläggande begrepp för analys av lyrik, epik och dramatik.

Modul 2. Renässansen till förromantiken (7,5 hp)
Literature from the Renaissance through Pre-Romanticism
Modulen behandlar en längre tidsperiod, ca 1400 till mitten av 1700-talet, med utgångspunkt i genrernas och genresystemets teori och historia. Modulen behandlar genomgående ett antal centrala teman och problemområden i tidens litteratur, däribland kärleks-, dygd- och individuppfattningen.

Modul 3. 1800-talets litteratur (7,5 hp)
19th Century Literature
Under modulen studeras romanens teori och historia i ljuset av några av 1800-talets viktiga genrer. Under modulen studeras även europeisk och svensk lyrik och dramatik under 1800-talet. Genomgående diskuteras och problematiseras synen på konst, författarrollen och de litterära genrernas utveckling.

Modul 4. Kreativt skrivande och praktiserad teori I (7,5 hp)
Creative Writing and Theory in Practice I
De enskilda modulernas övergripande historiska och teoretiska perspektiv bearbetas kontinuerligt genom stil- och genreövningar. Med hjälp av de kreativa övningarna synliggörs betydelsebärande element i litterära texter. Därmed problematiseras också begreppens relevans i konkreta texter och sammanhang.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs ska den studerande:

 • ha förvärvat grundläggande kunskaper om skönlitteraturens historia och genrer från antiken till och med 1800-talet
 • vara förtrogen med litteraturhistorieskrivningens och kanonbildningens problematik
 • vara förtrogen med litteraturvetenskapens grundläggande begrepp
 • ha förvärvat grundläggande färdigheter när det gäller lyrik-, epik- samt dramaanalys  
 • ha förvärvat grundläggande färdigheter i att muntligt och skriftligt arbeta med litteraturvetenskapliga frågeställningar
 • ha förvärvat grundläggande förmåga att självständigt skapa stil- och genretypiska litterära texter
 • ha förvärvat grundläggande förmåga att förhålla sig kritiskt till sina egna texter
 • ha förvärvat grundläggande färdigheter att i arbetslag planera och genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • ha utvecklat ett (själv-) reflexivt förhållningssätt till kursens innehåll och arbetsformer samt sin egen kunskapsutveckling

Efter avklarad modul 1-3 ska den studerande:

 • ha förvärvat grundläggande kunskaper om skönlitteraturens historia och genrer fördelat på följande moment: Antiken och medeltiden, Renässansen till förromantiken samt 1800-talets litteratur
 • vara förtrogen med litteraturvetenskapens grundläggande begrepp
 • vara förtrogen med litteraturhistorieskrivningens och kanonbildningens problematik
 • ha förvärvat grundläggande färdigheter när det gäller lyrik-, epik- samt dramaanalys  
 • ha förvärvat grundläggande färdigheter i att muntligt och skriftligt arbeta med litteraturvetenskapliga frågeställningar

Efter avklarad modul 4 (Kreativt skrivande och praktiserad teori I) ska den studerande:

 • ha förvärvat grundläggande förmåga att självständigt skapa stil- eller genretypiska litterära texter
 • ha förvärvat förmåga att kritiskt reflektera över olika stil- och genreval och deras konsekvenser för litterära texters uttryck och budskap/innehåll
 • ha förvärvat grundläggande förmåga att förhålla sig kritiskt till sina egna texter

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt grupparbeten. Modul 4 genomförs integrerat med de övriga modulerna under terminen. Kursen innehåller obligatoriska utbildningsmoment.

För den som är registrerad på kursen och har en funktionsnedsättning finns resurser och särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Löpande examination sker vid seminarier, muntliga och skriftliga gruppredovisningar samt genom hem- och salstentamen och individuella skrivuppgifter.

Examination sker enligt graderna Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd på modulerna 1-3. På modul 4 ges betygen Godkänd eller Underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie tillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle inom två månader, samt ett uppsamlingsprov inom ett år.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på moduler om minst 15 hp.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera högst/minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).

Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med någon av kurserna 1LV054 Litteraturvetenskap A, del 1 15 hp och 1LV056 Litteraturvetenskap A, del 2 15 hp.Kursen ersätter den tidigare kursen 1LV001 Litteraturvetenskap A 30 hp och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 36

  Modul 1. Antiken och medeltiden, 7.5 hp

  Facklitteratur

  Mimesis : verklighetsframställningen i den västerländska litteraturen
  Auerbach Erich, Melberg Arne, Bergh Magnus, Wallenström Ulrika
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier : 2012 : 601 s. :
  ISBN: 978-91-0-100066-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 1998 eller senare. Valda delar.

  Litteraturhistoriens grundbegrepp
  Bergsten Staffan, Elleström Lars
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2004 : 234 s. :
  ISBN: 91-44-04255-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 1990 eller senare. Valda delar

  Litteraturvetenskap : I
  Schottenius Cullhed Sigrid, Hedberg Andreas, Svedjedal Johan
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 280 sidor :
  ISBN: 9789144136226
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Natur & Kulturs litteraturhistoria
  Franzén Carin, Möller Håkan
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2021] : 959 sidor :
  ISBN: 9789127149403
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Møller Jensen Elisabeth
  Nordisk kvinnolitteraturhistoria
  Höganäs : Wiken : 1993-9999 : 5 vol. :
  Fritt tillgänglig
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valda delar.

  Litteraturens historia i Sverige
  Olsson Bernt, Algulin Ingemar
  5., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 640 s. :
  http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/13022680_O_2.jpg
  ISBN: 978-91-1-302268-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ong Walter J.
  Muntlig och skriftlig kultur : teknologiseringen av ordet
  3. uppl. : Gråbo : Anthropos : 2015 : 247 s. :
  ISBN: 9789185722327
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 1990 eller senare. Valda delar

  Svenbro J.
  "Jag skriver, alltså ska jag dö. En allgorisk Sapfodikt"
  Ingår i:
  Lyrikvännen
  Stockholm : FIB:s lyrikklubb : 1954- :
  Obligatorisk

  Ytterligare facklitteratur kan tillkomma.

  Skönlitteratur

  För de skönlitterära texterna gäller följande: ibland anges en rekommenderad översättning av ett visst verk. I övrigt gäller valfria utgåvor (dock ej bearbetningar för barn och ungdomar). Specifika läsanvisningar ges av läraren.

  Om diktkonsten
  Aristoteles d 384-322 f. Kr., Stolpe Jan
  Göteborg : Anamma : 1994 : 90, [1] s. :
  ISBN: 91-87894-14-9 (hft.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Breitholtz Lennart
  Litteraturens klassiker i urval och översättning. 1, Grekisk litteratur
  4. uppl. : Stockholm : AWE/Geber : 1981 : 18 vol. :
  ISBN: 91-20-06777-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Breitholtz Lennart
  Litteraturens klassiker i urval och översättning. 2, Grekisk litteratur
  4. uppl., [ny tr.] : Stockholm : AWE/Geber : 1981 : 18 vol. :
  ISBN: 91-20-06779-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Texter : från Sapfo till Strindberg
  Claésson Dick, Fyhr Lars, Hansson Gunnar D.
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : [4], xxiii, [1], 1474, [1] s. :
  ISBN: 91-44-03248-X (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Lönnroth Lars
  Njals saga
  2. uppl. : Stockholm : Atlantis : 2007 : 413 s. :
  ISBN: 978-91-7353-210-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Modul 2. Från renässansen till förromantiken, 7.5 hp

  Facklitteratur

  Mimesis : verklighetsframställningen i den västerländska litteraturen
  Auerbach Erich, Melberg Arne, Bergh Magnus, Wallenström Ulrika
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier : 2012 : 601 s. :
  ISBN: 978-91-0-100066-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 1998 eller senare. Valda delar

  Det dialogiska ordet
  Bachtin Michail, Öberg Johan
  Gråbo : Anthropos : 1988 : [2], 291 s. :
  ISBN: 91-85722-10-3 (inb.) ; 190:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Franzén Carin
  Jag gav honom inte min kärlek : om hövisk kärlek som kvinnlig strategi
  Stockholm : Ersatz : 2012 : 174 s. :
  ISBN: 978-91-86437-43-5 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Natur & Kulturs litteraturhistoria
  Franzén Carin, Möller Håkan
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2021] : 959 sidor :
  ISBN: 9789127149403
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Litteraturens historia i Sverige
  Olsson Bernt, Algulin Ingemar
  5., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 640 s. :
  http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/13022680_O_2.jpg
  ISBN: 978-91-1-302268-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Møller Jensen Elisabeth
  Nordisk kvinnolitteraturhistoria
  Höganäs : Wiken : 1993-9999 : 5 vol. :
  Fritt tillgänglig
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valda delar.

  Den dubbla lågan : om kärlek och erotik
  Paz Octavio, Helms Elisabeth, Kössler Manni
  Stockholm : Bromberg : 1998 : 290, [1] s. :
  ISBN: 91-7608-725-5 (inb.) ; 290:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Watt Ian
  The rise of the novel : studies in Defoe, Richardson and Fielding
  London : Chatto & Windus : 1957 : 319 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 1957 eller senare. Valda delar

  Öhman Anders
  Populärlitteratur : de populära genrernas estetik och historia
  Lund : Studentlitteratur : 2002 : 196 s. :
  ISBN: 91-44-01589-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 2002 eller senare. Valda delar

  Ytterligare facklitteratur kan tillkomma.

  Skönlitteratur

  För de skönlitterära texterna gäller följande: ibland anges en rekommenderad översättning av ett visst verk. I övrigt gäller valfria utgåvor (dock ej bearbetningar för barn och ungdomar). Specifika läsanvisningar ges av läraren.

  Don Quijote av la Mancha
  Cervantes Saavedra Miguel de, Lidforss Edvard
  [Ny utg.] : Stockholm : Natur och kultur : 1999 : [8] s., s. 17-437, [1] s. :
  ISBN: 91-27-07813-2 ; 84:00
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Tom Jones : berättelsen om ett hittebarn
  Fielding Henry, Bengtsson Gun, Bengtsson Nils A.
  3. utg. : Stockholm : Natur och kultur : 1996 : 928, [1] s. :
  ISBN: 91-27-05909-X
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Prinsessan de Clèves
  Lafayette Marie-Madeleine de, Alexanderson Eva
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier : 2010 : 261 s. :
  ISBN: 9789174291308
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Litteraturens klassiker i urval och översättning. 10, Tre 1700-talsromaner
  Breitholtz Lennart, Voltaire François Marie Arouet de, Diderot Denis, Goethe Johann Wolfgang von
  3. uppl. : Stockholm : AWE/Geber : 1981 : 18 vol. :
  ISBN: 91-20-06789-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Breitholtz Lennart
  Litteraturens klassiker i urval och översättning. 8, Det fransk-klassiska dramat
  2. uppl., [ny tr.] : Stockholm : AWE/Geber : 1981 : 18 vol. :
  ISBN: 91-20-06799-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Pamela eller Dygdens belöning
  Richardson Samuel, Ingemark Ingrid
  Lund : Studentlitteratur : 1993 : 567, [5] s. :
  ISBN: 91-44-33301-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hamlet
  Shakespeare William, Hallqvist Britt G.
  1. uppl. : Stockholm : Ordfront : 1986 : 156 s. :
  ISBN: 91-7324-272-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Romeo och Juliet : En midsommarnattsdröm
  Shakespeare William, Shakespeare William, Eriksson Göran O.
  Höganäs : Bra klassiker : 1986 : 281 s. :
  ISBN: 91-7752-119-6 (inb.) ; 80:00
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 1986 eller senare

  Modul 3. 1800-talets litteratur, 7.5 hp

  Facklitteratur

  Mimesis : verklighetsframställningen i den västerländska litteraturen
  Auerbach Erich, Melberg Arne, Bergh Magnus, Wallenström Ulrika
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier : 2012 : 601 s. :
  ISBN: 978-91-0-100066-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 1998 eller senare. Valda delar

  Det dialogiska ordet
  Bachtin Michail, Öberg Johan
  2. uppl. : Gråbo : Anthropos : 1991 : [2], 291 s. :
  ISBN: 91-85722-09-X ; 190:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 1998 eller senare. Valda delar

  Natur & Kulturs litteraturhistoria
  Franzén Carin, Möller Håkan
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2021] : 959 sidor :
  ISBN: 9789127149403
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Romankonsten : essä
  Kundera Milan, Löfgren Mats
  Stockholm : Bonnier : 1988 : 157, [1] s. :
  ISBN: 91-0-047412-6 (inb.) ; 118:90
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Møller Jensen Elisabeth
  Nordisk kvinnolitteraturhistoria
  Höganäs : Wiken : 1993-9999 : 5 vol. :
  Fritt tillgänglig
  Obligatorisk

  Olsson Anders
  Vad är en suck? : en essä om Erik Johan Stagnelius
  Stockholm : Bonnier : 2013 : 148 s. :
  ISBN: 978-91-0-013304-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Litteraturens historia i Sverige
  Olsson Bernt, Algulin Ingemar
  5., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 640 s. :
  http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/13022680_O_2.jpg
  ISBN: 978-91-1-302268-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  The rise of the novel : studies in Defoe, Richardson and Fielding
  Watt Ian, Carnochan W.B.
  2. American ed. : Berkeley : Univ. of Calif. Press : 2001, c1957 : 339 s. :
  ISBN: 0-520-23069-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 1957 eller senare

  Ytterligare facklitteratur kan tillkomma.

  Skönlitteratur

  För de skönlitterära texterna gäller följande: ibland anges en rekommenderad översättning av ett visst verk. I övrigt gäller valfria utgåvor (dock ej bearbetningar för barn och ungdomar). Specifika läsanvisningar ges av läraren.

  Almqvist Carl Jonas Love
  Drottningens juvelsmycke eller Azouras Lazuli Tintomara : berättelse om händelser näst före, under och efter konung Gustaf III:s mord : romaunt i tolv böcker
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier : 2004 : 312, [1] s. :
  ISBN: 91-0-010459-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Pappa Goriot
  Balzac Honoré de, Nordlund Gunilla
  3. utg. : Stockholm : Natur och kultur : 1995 : 298, [1] s. :
  ISBN: 91-27-05577-9 ; 57:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Benedictsson Victoria
  Pengar
  [Ny utg.] : Stockholm : Natur och kultur : 2007 : 211, [1] s. :
  ISBN: 978-91-27-08839-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Familjen H***
  Bremer Fredrika, Malm Mats
  [Ny utg.] : Göteborg : Anamma : 1999 : 258, [1] s. :
  ISBN: 91-87894-65-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jane Eyre
  Brontë Charlotte, Sundström Gun-Britt
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier pocket : 2011 : 545 s. :
  ISBN: 978-91-7429-234-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Brott och straff
  Dostojevskij Fjodor, Björkegren Hans
  Stockholm : Bonnier : 2011 : 646 s. :
  ISBN: 978-91-7429-088-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Flaubert Gustave
  Madame Bovary
  2. utg. : Stockholm : Natur och Kultur : 2006 : 329, [1] s. :
  ISBN: 91-27-11491-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ett dockhem
  Ibsen Henrik, Östergren Klas
  Stockholm : Dramaten : 2012 : 100 bl. :
  Läsanvisning: 2012 eller senare.

  Lagerlöf Selma
  Gösta Berlings saga
  2. uppl. : Stockholm : Bonnier : 2005 : 437, [3] s. :
  ISBN: 91-0-010742-5
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 2005 eller senare

  Frankenstein eller den moderne Prometeus
  Shelley Mary Wollstonecraft, Winberg Måns
  Lund : Bakhåll : 2008 : 222 s. :
  ISBN: 978-91-7742-277-8 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dracula
  Stoker Bram, Hämäläinen Maila
  1. utg. : Umeå : h:ström-Text & kultur : 2008 : 575 s. :
  ISBN: 978-91-7327-018-2 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Strindberg August
  Fadren : Fröken Julie
  [Ny utg.] : Stockholm : Natur och kultur : 1993 : 150, [2] s. :
  ISBN: 91-27-05225-7
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 1993 eller senare

  Strindberg August
  Röda Rummet
  Almqvist & Wiksell förlag : 1981 :
  https://litteraturbanken.se/f%C3%B6rfattare/StrindbergA/titlar/R%C3%B6daRummet/sida/3/etext

  Synd : noveller av det moderna genombrottets kvinnor
  Kerfstedt Amanda, Ney Birgitta
  Stockholm : Ordfront : 1993 : 260, [2] s. :
  ISBN: 91-7324-425-2 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 1993 eller senare

  Lewan Bengt
  Världsdramatik. : Drama i borgerlighetens värld
  Lund : Studentlitteratur : 1990 : 228, [4] s. :
  ISBN: 91-44-30341-6 ; 240:00
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Modul 4. Kreativt skrivande och praktiserad teori 1, 7.5 hp

  Augustsson Gunnar
  Akademisk skribent : om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande
  Lund : Studentlitteratur : 2007 : 166 s. :
  ISBN: 978-91-44-00491-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Genus och det akademiska skrivandets former
  Bränström Öhman Annelie, Livholts Mona
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 155 s. :
  ISBN: 978-91-44-02947-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Sigrell Anders
  Retorik för lärare : konsten att välja språk konstruktivt
  Åstorp : Retorikförlaget : 2008 : 132 s. :
  ISBN: 978-91-86093-03-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Ytterligare facklitteratur kan tillkomma.

 • Giltig från: 2021 vecka 35

  Modul 1. Antiken och medeltiden, 7.5 hp

  Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

  Facklitteratur

  Mimesis : verklighetsframställningen i den västerländska litteraturen
  Auerbach Erich, Melberg Arne, Bergh Magnus, Wallenström Ulrika
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier : 2012 : 601 s. :
  ISBN: 978-91-0-100066-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 1998 eller senare. Valda delar.

  Litteraturhistoriens grundbegrepp
  Bergsten Staffan, Elleström Lars
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2004 : 234 s. :
  ISBN: 91-44-04255-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 1990 eller senare. Valda delar

  Elleström Lars
  Lyrikanalys : en introduktion
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 179 s. :
  ISBN: 91-44-00805-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 1999 eller senare. Valda delar

  Epikanalys : en introduktion
  Holmberg Claes-Göran, Ohlsson Anders
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 148 s. :
  ISBN: 91-44-00804-X ; 219:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 1999 eller senare. Valda delar

  Møller Jensen Elisabeth
  Nordisk kvinnolitteraturhistoria
  Höganäs : Wiken : 1993- : 5 vol. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valda delar

  Nordlund Anna
  Varför litteraturvetenskap? : en ämnesintroduktion för nya studenter
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 110 s. :
  ISBN: 9789144084978
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Litteraturens historia i Sverige
  Olsson Bernt, Algulin Ingemar
  5., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 640 s. :
  http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/13022680_O_2.jpg
  ISBN: 978-91-1-302268-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Litteraturens historia i världen
  Olsson Bernt, Algulin Ingemar, Sahlin Johan
  6., omarb. och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 823 s. :
  ISBN: 9789144108650
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 2015 eller senare.

  Ong Walter J.
  Muntlig och skriftlig kultur : teknologiseringen av ordet
  3. uppl. : Gråbo : Anthropos : 2015 : 247 s. :
  ISBN: 9789185722327
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 1990 eller senare. Valda delar

  Rosenqvist C.
  "Vägar in i dramatexten" (stencil)
  Institutionen för kultur- och medievetenskaper :
  Obligatorisk

  Litteraturvetenskap : I
  Schottenius Cullhed Sigrid, Hedberg Andreas, Svedjedal Johan
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 280 sidor :
  ISBN: 9789144136226
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hundra skrivande kvinnor. : D. 1 Från forntiden till och med romantiken
  Svanberg Birgitta, Witt-Brattström Ebba
  Stockholm : Natur och kultur : 1995 : 271, [1] s. :
  ISBN: 91-27-59434-3 (inb.) ; 401:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Svenbro J.
  "Jag skriver, alltså ska jag dö. En allgorisk Sapfodikt"
  Ingår i:
  Lyrikvännen
  Stockholm : FIB:s lyrikklubb : 1954- :
  Obligatorisk

  Söderlund Mats
  Skriva poesi : om diktandets hantverk
  Göteborg : Offside Press : 2017 : 192 sidor :
  ISBN: 978-91-85279-50-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ytterligare facklitteratur kan tillkomma.

  Skönlitteratur

  I samråd med läraren väljs ett pensum ur denna lista. För de skönlitterära texterna gäller följande: Ibland anges en rekommenderad översättning av ett visst verk. I övrigt gäller valfria utgåvor (dock ej bearbetningar för barn).

  Om diktkonsten
  Aristoteles d 384-322 f. Kr., Stolpe Jan
  Göteborg : Anamma : 1994 : 90, [1] s. :
  ISBN: 91-87894-14-9 (hft.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Den gudomliga komedin
  Dante Alighieri , Björkeson Ingvar
  [Ny utg.] : Stockholm : Natur och kultur : 2006 : 522, [1], 7, [1] s. :
  ISBN: 91-27-11468-6 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Odysséen
  Homeros , Björkeson Ingvar
  Stockholm : Natur och kultur : 1995 : 395, [2] s. :
  ISBN: 91-27-04399-1
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 1995 eller senare

  Breitholtz Lennart
  Litteraturens klassiker i urval och översättning. 1, Grekisk litteratur
  4. uppl. : Stockholm : AWE/Geber : 1981 : 18 vol. :
  ISBN: 91-20-06777-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Breitholtz Lennart
  Litteraturens klassiker i urval och översättning. 2, Grekisk litteratur
  4. uppl., [ny tr.] : Stockholm : AWE/Geber : 1981 : 18 vol. :
  ISBN: 91-20-06779-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Litteraturens klassiker i urval och översättning. 3, Romersk litteratur
  Breitholtz Lennart, Karlsson Gustav H.
  4. uppl. : Stockholm : AWE/Geber : 1981 : 18 vol. :
  ISBN: 91-20-06780-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Litteraturens klassiker i urval och översättning. 4, Medeltidens litteratur
  Breitholtz Lennart, Hildeman Karl-Ivar
  4. uppl. : Stockholm : AWE/Geber : 1981 : 18 vol. :
  ISBN: 91-20-06782-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Litteraturens klassiker i urval och översättning. 5, Medeltidens litteratur
  Breitholtz Lennart, Hildeman Karl-Ivar
  4. uppl. : Stockholm : AWE/Geber : 1981 : 18 vol. :
  ISBN: 91-20-06783-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Breitholtz Lennart
  Litteraturens klassiker i urval och översättning. 6, Renässansens litteratur
  4. uppl. : Stockholm : AWE/Geber : 1981 : 18 vol. :
  ISBN: 91-20-06785-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Breitholtz Lennart
  Litteraturens klassiker i urval och översättning. 7, Renässansens litteratur
  3. uppl. : Stockholm : AWE/Geber : 1981 : 18 vol. :
  ISBN: 91-20-06786-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Texter : från Sapfo till Strindberg
  Claésson Dick, Fyhr Lars, Hansson Gunnar D.
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : [4], xxiii, [1], 1474, [1] s. :
  ISBN: 91-44-03248-X (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Fries Ingegerd
  Njals saga
  [Ny utg.] : Höganäs : Wiken : 1991 : [2], 345, [8] s. :
  ISBN: 91-7024-924-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lönnroth Lars
  Den poetiska Eddan : gudadikter och hjältedikter efter Codex Regius och andra handskrifter
  Stockholm : Atlantis : [2016] : 526 sidor :
  ISBN: 9789173538541
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lönnroth Lars
  Njals saga
  2. uppl. : Stockholm : Atlantis : 2007 : 413 s. :
  ISBN: 978-91-7353-210-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Olsson Bernt
  Svensk litteratur. : 1 Från runorna till 1730
  Stockholm : Norstedt i samarbete med Svenska vitterhetssamf. : 1993 : 463 s. :
  ISBN: 91-1-929202-3
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 1993 eller senare

  Hundra skrivande kvinnor. : D. 1 Från forntiden till och med romantiken
  Svanberg Birgitta, Witt-Brattström Ebba
  Stockholm : Natur och kultur : 1995 : 271, [1] s. :
  ISBN: 91-27-59434-3 (inb.) ; 401:00
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Aeneiden
  Vergilius Maro Publius, Björkeson Ingvar
  Stockholm : Natur och kultur : 1988 : 396 s. :
  ISBN: 91-27-01735-4
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 1988 eller senare

  Modul 2. Från renässansen till förromantiken, 7.5 hp

  Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

  Facklitteratur

  Mimesis : verklighetsframställningen i den västerländska litteraturen
  Auerbach Erich, Melberg Arne, Bergh Magnus, Wallenström Ulrika
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier : 2012 : 601 s. :
  ISBN: 978-91-0-100066-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 1998 eller senare. Valda delar

  Det dialogiska ordet
  Bachtin Michail, Öberg Johan
  Gråbo : Anthropos : 1988 : [2], 291 s. :
  ISBN: 91-85722-10-3 (inb.) ; 190:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Elleström Lars
  Lyrikanalys : en introduktion
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 179 s. :
  ISBN: 91-44-00805-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 1999 eller senare

  Franzén Carin
  Jag gav honom inte min kärlek : om hövisk kärlek som kvinnlig strategi
  Stockholm : Ersatz : 2012 : 174 s. :
  ISBN: 978-91-86437-43-5 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Epikanalys : en introduktion
  Holmberg Claes-Göran, Ohlsson Anders
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 148 s. :
  ISBN: 91-44-00804-X ; 219:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 1999 eller senare

  Att granska och diskutera : epikanalyser
  Jonsson Bibi, Sjöberg Birthe
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 160 s. :
  ISBN: 91-44-04402-X
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Litteraturens historia i Sverige
  Olsson Bernt, Algulin Ingemar
  5., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 640 s. :
  http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/13022680_O_2.jpg
  ISBN: 978-91-1-302268-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Litteraturens historia i världen
  Olsson Bernt, Algulin Ingemar, Sahlin Johan
  6., omarb. och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 823 s. :
  ISBN: 9789144108650
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 2015 eller senare.

  Møller Jensen Elisabeth
  Nordisk kvinnolitteraturhistoria
  Höganäs : Wiken : 1993- : 5 vol. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valda delar

  Den dubbla lågan : om kärlek och erotik
  Paz Octavio, Helms Elisabeth, Kössler Manni
  Stockholm : Bromberg : 1998 : 290, [1] s. :
  ISBN: 91-7608-725-5 (inb.) ; 290:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Watt Ian
  The rise of the novel : studies in Defoe, Richardson and Fielding
  London : Chatto & Windus : 1957 : 319 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 1957 eller senare. Valda delar

  Öhman Anders
  Populärlitteratur : de populära genrernas estetik och historia
  Lund : Studentlitteratur : 2002 : 196 s. :
  ISBN: 91-44-01589-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 2002 eller senare. Valda delar

  Ytterligare facklitteratur kan tillkomma.

  Skönlitteratur

  I samråd med läraren väljs ett pensum ur denna lista. För de skönlitterära texterna gäller följande: Ibland anges en rekommenderad översättning av ett visst verk. I övrigt gäller valfria utgåvor (dock ej bearbetningar för barn).

  Don Quijote av la Mancha
  Cervantes Saavedra Miguel de, Lidforss Edvard
  [Ny utg.] : Stockholm : Natur och kultur : 1999 : [8] s., s. 17-437, [1] s. :
  ISBN: 91-27-07813-2 ; 84:00
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Tom Jones : berättelsen om ett hittebarn
  Fielding Henry, Bengtsson Gun, Bengtsson Nils A.
  3. utg. : Stockholm : Natur och kultur : 1996 : 928, [1] s. :
  ISBN: 91-27-05909-X
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Prinsessan de Clèves
  Lafayette Marie-Madeleine de, Alexanderson Eva
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier : 2010 : 261 s. :
  ISBN: 9789174291308
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Litteraturens klassiker i urval och översättning. 10, Tre 1700-talsromaner
  Breitholtz Lennart, Voltaire François Marie Arouet de, Diderot Denis, Goethe Johann Wolfgang von
  3. uppl. : Stockholm : AWE/Geber : 1981 : 18 vol. :
  ISBN: 91-20-06789-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Breitholtz Lennart
  Litteraturens klassiker i urval och översättning. 17, Europeisk lyrik
  2. uppl. : Stockholm : AWE/Geber : 1981 : 18 vol. :
  ISBN: 91-20-06797-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Breitholtz Lennart
  Litteraturens klassiker i urval och översättning. 8, Det fransk-klassiska dramat
  2. uppl., [ny tr.] : Stockholm : AWE/Geber : 1981 : 18 vol. :
  ISBN: 91-20-06799-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kärleksdikter
  Petrarca Francesco, Holmqvist Bengt, Björkeson Ingvar
  Stockholm : Natur och kultur : 1989 : 257 s. :
  ISBN: 91-27-02085-1
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 1989 eller senare. Valda delar

  Pamela eller Dygdens belöning
  Richardson Samuel, Ingemark Ingrid
  Lund : Studentlitteratur : 1993 : 567, [5] s. :
  ISBN: 91-44-33301-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hamlet
  Shakespeare William, Hallqvist Britt G.
  1. uppl. : Stockholm : Ordfront : 1986 : 156 s. :
  ISBN: 91-7324-272-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Romeo och Juliet : En midsommarnattsdröm
  Shakespeare William, Shakespeare William, Eriksson Göran O.
  Höganäs : Bra klassiker : 1986 : 281 s. :
  ISBN: 91-7752-119-6 (inb.) ; 80:00
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 1986 eller senare

  Stålmarck Torkel
  Svensk litteratur. : 2 Frihetstiden, gustavianska tiden
  [Ny utg.] : Stockholm : Norstedt i samarbete med Svenska vitterhetssamf. : 2002 : 534 s. :
  ISBN: 91-1-301115-4 (inb.) : 268:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Modul 3. 1800-talets litteratur, 7.5 hp

  Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

  Facklitteratur

  Aisthesis : estetikens historia.
  Danius Sara, Sjöholm Cecilia, Wallenstein Sven-Olov
  Stockholm : Thales : 2012 : 669 s. :
  ISBN: 978-91-7235-090-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mimesis : verklighetsframställningen i den västerländska litteraturen
  Auerbach Erich, Melberg Arne, Bergh Magnus, Wallenström Ulrika
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier : 2012 : 601 s. :
  ISBN: 978-91-0-100066-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 1998 eller senare. Valda delar

  Det dialogiska ordet
  Bachtin Michail, Öberg Johan
  2. uppl. : Gråbo : Anthropos : 1991 : [2], 291 s. :
  ISBN: 91-85722-09-X ; 190:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 1998 eller senare. Valda delar

  Epikanalys : en introduktion
  Holmberg Claes-Göran, Ohlsson Anders
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 148 s. :
  ISBN: 91-44-00804-X ; 219:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 1999 eller senare.

  Holm Birgitta
  Tusen år av ögonblick : från den heliga Birgitta till den syndiga
  Stockholm : Bonnier : 2002 : 229, [1] s. :
  ISBN: 91-0-057877-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Romankonsten : essä
  Kundera Milan, Löfgren Mats
  Stockholm : Bonnier : 1988 : 157, [1] s. :
  ISBN: 91-0-047412-6 (inb.) ; 118:90
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Møller Jensen Elisabeth
  Nordisk kvinnolitteraturhistoria
  Höganäs : Wiken : 1993- : 5 vol. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valda delar

  Olsson Anders
  Vad är en suck? : en essä om Erik Johan Stagnelius
  Stockholm : Bonnier : 2013 : 148 s. :
  ISBN: 978-91-0-013304-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Litteraturens historia i Sverige
  Olsson Bernt, Algulin Ingemar
  5., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 640 s. :
  http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/13022680_O_2.jpg
  ISBN: 978-91-1-302268-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Litteraturens historia i världen
  Olsson Bernt, Algulin Ingemar, Sahlin Johan
  6., omarb. och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 823 s. :
  ISBN: 9789144108650
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 2015 eller senare

  The rise of the novel : studies in Defoe, Richardson and Fielding
  Watt Ian, Carnochan W.B.
  2. American ed. : Berkeley : Univ. of Calif. Press : 2001, c1957 : 339 s. :
  ISBN: 0-520-23069-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 1957 eller senare

  Ytterligare facklitteratur kan tillkomma.

  Skönlitteratur

  I samråd med läraren väljs ett pensum ur denna lista. För de skönlitterära texterna gäller följande: Ibland anges en rekommenderad översättning av ett visst verk. I övrigt gäller valfria utgåvor (dock ej bearbetningar för barn).

  Almqvist Carl Jonas Love
  Drottningens juvelsmycke eller Azouras Lazuli Tintomara : berättelse om händelser näst före, under och efter konung Gustaf III:s mord : romaunt i tolv böcker
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier : 2004 : 312, [1] s. :
  ISBN: 91-0-010459-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Pappa Goriot
  Balzac Honoré de, Nordlund Gunilla
  3. utg. : Stockholm : Natur och kultur : 1995 : 298, [1] s. :
  ISBN: 91-27-05577-9 ; 57:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Benedictsson Victoria
  Pengar
  [Ny utg.] : Stockholm : Natur och kultur : 2007 : 211, [1] s. :
  ISBN: 978-91-27-08839-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Familjen H***
  Bremer Fredrika, Malm Mats
  [Ny utg.] : Göteborg : Anamma : 1999 : 258, [1] s. :
  ISBN: 91-87894-65-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jane Eyre
  Brontë Charlotte, Sundström Gun-Britt
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier pocket : 2011 : 545 s. :
  ISBN: 978-91-7429-234-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Brott och straff
  Dostojevskij Fjodor, Björkegren Hans
  Stockholm : Bonnier : 2011 : 646 s. :
  ISBN: 978-91-7429-088-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Flaubert Gustave
  Madame Bovary
  2. utg. : Stockholm : Natur och Kultur : 2006 : 329, [1] s. :
  ISBN: 91-27-11491-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ett dockhem
  Ibsen Henrik, Östergren Klas
  Stockholm : Dramaten : 2012 : 100 bl. :
  Läsanvisning: 2012 eller senare.

  Lagerlöf Selma
  Gösta Berlings saga
  2. uppl. : Stockholm : Bonnier : 2005 : 437, [3] s. :
  ISBN: 91-0-010742-5
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 2005 eller senare

  Breitholtz Lennart
  Litteraturens klassiker i urval och översättning. 18, Europeisk lyrik mellan romantiken och första världskriget
  2. uppl. : Stockholm : AWE/Geber : 1981 : 18 vol. :
  ISBN: 91-20-06798-4
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 1981 eller senare

  Frankenstein eller den moderne Prometeus
  Shelley Mary Wollstonecraft, Winberg Måns
  Lund : Bakhåll : 2008 : 222 s. :
  ISBN: 978-91-7742-277-8 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dracula
  Stoker Bram, Hämäläinen Maila
  1. utg. : Umeå : h:ström-Text & kultur : 2008 : 575 s. :
  ISBN: 978-91-7327-018-2 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Strindberg August
  Fadren : Fröken Julie
  [Ny utg.] : Stockholm : Natur och kultur : 1993 : 150, [2] s. :
  ISBN: 91-27-05225-7
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 1993 eller senare

  Strindberg August
  Röda rummet
  [Ny utg.] : Nacka : Klassikerförl. STENIQ : 1997 : 271, [1] s. :
  ISBN: 91-88680-42-8 ; 41:00
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 1997 eller senare

  Synd : noveller av det moderna genombrottets kvinnor
  Kerfstedt Amanda, Ney Birgitta
  Stockholm : Ordfront : 1993 : 260, [2] s. :
  ISBN: 91-7324-425-2 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 1993 eller senare

  Lewan Bengt
  Världsdramatik. : Drama i borgerlighetens värld
  Lund : Studentlitteratur : 1990 : 228, [4] s. :
  ISBN: 91-44-30341-6 ; 240:00
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Modul 4. Kreativt skrivande och praktiserad teori 1, 7.5 hp

  Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

  Att granska och diskutera : epikanalyser
  Jonsson Bibi, Sjöberg Birthe
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 160 s. :
  ISBN: 91-44-04402-X
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Augustsson Gunnar
  Akademisk skribent : om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande
  Lund : Studentlitteratur : 2007 : 166 s. :
  ISBN: 978-91-44-00491-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Elleström Lars
  Lyrikanalys : en introduktion
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 179 s. :
  ISBN: 91-44-00805-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 1999 eller senare

  Genus och det akademiska skrivandets former
  Bränström Öhman Annelie, Livholts Mona
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 155 s. :
  ISBN: 978-91-44-02947-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Epikanalys : en introduktion
  Holmberg Claes-Göran, Ohlsson Anders
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 148 s. :
  ISBN: 91-44-00804-X ; 219:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 1999 eller senare

  Skriv om och om igen
  Karlsson Ylva, Kuick Katarina, Lundberg Sara
  Huddinge : X publ. : 2009 : 144 s. :
  ISBN: 978-91-85763-06-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Lundberg Kristian
  Jag rör mig mot en nollpunkt där allt är du : anteckningar om dikten
  Lund : Ellerström : 2015 : Ca 220 s. :
  ISBN: 9789172473683
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Malmsten Bodil
  Så gör jag : konsten att skriva
  Stockholm : Modernista : 2012 : 301 s. :
  ISBN: 978-91-7499-215-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Nordlund Anna
  Litteraturvetenskaplig analys genom hundra år : åtta sätt att läsa Gösta Berlings saga
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2008 : 336 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-47-08453-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rosenqvist C.
  "Vägar in i dramatexten" (stencil)
  Institutionen för kultur- och medievetenskaper :
  Obligatorisk

  Sigrell Anders
  Retorik för lärare : konsten att välja språk konstruktivt
  Åstorp : Retorikförlaget : 2008 : 132 s. :
  ISBN: 978-91-86093-03-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Skrivande om skrivande
  Borgström Benedikte, Helin Jenny, Norbäck Maria, Raviola Elena
  Lund : Studentlitteratur AB : 2015 : 307 s. :
  ISBN: 9789144106151
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Ytterligare facklitteratur kan tillkomma.