Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Litteraturvetenskap och kreativt skrivande A, 30 hp

Engelskt namn: Literary Studies and Creative Writing A

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 till 2021-08-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1LV061

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-03-10

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2020-02-24

Innehåll

Under kursen studeras de litterära genrernas samspel med det omgivande samhället i ett historiskt perspektiv. Litteraturhistorieskrivningens och kanonbildningens problematik analyseras. Med hjälp av kreativa övningar synliggörs teoretiska och historiska perspektiv på litteraturens former. Kursen utgör termin 1 på Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande.

Kursen består av följande fyra moduler:

Modul 1. Antiken och medeltiden (7,5 hp)
Ancient and Medieval Literature
Under modulen studeras litteraturens former från antiken till medeltiden i sitt brukssammanhang. Särskilt behandlas gränserna mellan muntlig och skriftlig diktning. Därutöver introduceras grundläggande begrepp för analys av lyrik, epik och dramatik.

Modul 2. Renässansen till förromantiken (7,5 hp)
Literature from the Renaissance through Pre-Romanticism
Modulen behandlar en längre tidsperiod, ca 1400 till mitten av 1700-talet, med utgångspunkt i genrernas och genresystemets teori och historia. Modulen behandlar genomgående ett antal centrala teman och problemområden i tidens litteratur, däribland kärleks-, dygd- och individuppfattningen.

Modul 3. 1800-talets litteratur (7,5 hp)
19th Century Literature
Under modulen studeras romanens teori och historia i ljuset av några av 1800-talets viktiga genrer. Under modulen studeras även europeisk och svensk lyrik och dramatik under 1800-talet. Genomgående diskuteras och problematiseras synen på konst, författarrollen och de litterära genrernas utveckling.

Modul 4. Kreativt skrivande och praktiserad teori I (7,5 hp)
Creative Writing and Theory in Practice I
De enskilda modulernas övergripande historiska och teoretiska perspektiv bearbetas kontinuerligt genom stil- och genreövningar. Med hjälp av de kreativa övningarna synliggörs betydelsebärande element i litterära texter. Därmed problematiseras också begreppens relevans i konkreta texter och sammanhang.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs ska den studerande:
 • ha förvärvat grundläggande kunskaper om skönlitteraturens historia och genrer från antiken till och med 1800-talet
 • vara förtrogen med litteraturhistorieskrivningens och kanonbildningens problematik
 • vara förtrogen med litteraturvetenskapens grundläggande begrepp
 • ha förvärvat grundläggande färdigheter när det gäller lyrik-, epik- samt dramaanalys  
 • ha förvärvat grundläggande färdigheter i att muntligt och skriftligt arbeta med litteraturvetenskapliga frågeställningar
 • ha förvärvat grundläggande förmåga att självständigt skapa stil- och genretypiska litterära texter
 • ha förvärvat grundläggande förmåga att förhålla sig kritiskt till sina egna texter
 • ha förvärvat grundläggande färdigheter att i arbetslag planera och genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • ha utvecklat ett (själv-) reflexivt förhållningssätt till kursens innehåll och arbetsformer samt sin egen kunskapsutveckling
Efter avklarad modul 1-3 ska den studerande:
 • ha förvärvat grundläggande kunskaper om skönlitteraturens historia och genrer fördelat på följande moment: Antiken och medeltiden, Renässansen till förromantiken samt 1800-talets litteratur
 • vara förtrogen med litteraturvetenskapens grundläggande begrepp
 • vara förtrogen med litteraturhistorieskrivningens och kanonbildningens problematik
 • ha förvärvat grundläggande färdigheter när det gäller lyrik-, epik- samt dramaanalys  
 • ha förvärvat grundläggande färdigheter i att muntligt och skriftligt arbeta med litteraturvetenskapliga frågeställningar
Efter avklarad modul 4 (Kreativt skrivande och praktiserad teori I) ska den studerande:
 • ha förvärvat grundläggande förmåga att självständigt skapa stil- eller genretypiska litterära texter
 • ha förvärvat förmåga att kritiskt reflektera över olika stil- och genreval och deras konsekvenser för litterära texters uttryck och budskap/innehåll
 • ha förvärvat grundläggande förmåga att förhålla sig kritiskt till sina egna texter

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt grupparbeten. Modul 4 genomförs integrerat med de övriga modulerna under terminen. Kursen innehåller obligatoriska utbildningsmoment.

För den som är registrerad på kursen och har en funktionsnedsättning finns resurser och särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Löpande examination sker vid seminarier, muntliga och skriftliga gruppredovisningar samt genom hem- och salstentamen och individuella skrivuppgifter.

Examination sker enligt graderna Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd på modulerna 1-3. På modul 4 ges betygen Godkänd eller Underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie tillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle inom två månader, samt ett uppsamlingsprov inom ett år.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på moduler om minst 15 hp.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera högst/minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).

Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med någon av kurserna 1LV054 Litteraturvetenskap A, del 1 15 hp och 1LV056 Litteraturvetenskap A, del 2 15 hp.

Kursen ersätter den tidigare kursen 1LV001 Litteraturvetenskap A 30 hp och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 36

Modul 1. Antiken och medeltiden, 7.5 hp

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Facklitteratur

Mimesis : verklighetsframställningen i den västerländska litteraturen
Auerbach Erich, Melberg Arne, Bergh Magnus, Wallenström Ulrika
[Ny utg.] : Stockholm : Bonnier : 2012 : 601 s. :
ISBN: 978-91-0-100066-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: 1998 eller senare. Valda delar.

Litteraturhistoriens grundbegrepp
Bergsten Staffan, Elleström Lars
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2004 : 234 s. :
ISBN: 91-44-04255-8 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: 1990 eller senare. Valda delar

Elleström Lars
Lyrikanalys : en introduktion
Lund : Studentlitteratur : 1999 : 179 s. :
ISBN: 91-44-00805-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: 1999 eller senare. Valda delar

Epikanalys : en introduktion
Holmberg Claes-Göran, Ohlsson Anders
Lund : Studentlitteratur : 1999 : 148 s. :
ISBN: 91-44-00804-X ; 219:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: 1999 eller senare. Valda delar

Møller Jensen Elisabeth
Nordisk kvinnolitteraturhistoria
Höganäs : Wiken : 1993- : 5 vol. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar

Nordlund Anna
Varför litteraturvetenskap? : en ämnesintroduktion för nya studenter
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 110 s. :
ISBN: 9789144084978
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Litteraturens historia i Sverige
Olsson Bernt, Algulin Ingemar
5., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 640 s. :
http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/13022680_O_2.jpg
ISBN: 978-91-1-302268-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Litteraturens historia i världen
Olsson Bernt, Algulin Ingemar, Sahlin Johan
6., omarb. och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 823 s. :
ISBN: 9789144108650
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: 2015 eller senare.

Ong Walter J.
Muntlig och skriftlig kultur : teknologiseringen av ordet
3. uppl. : Gråbo : Anthropos : 2015 : 247 s. :
ISBN: 9789185722327
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: 1990 eller senare. Valda delar

Rosenqvist C.
"Vägar in i dramatexten" (stencil)
Institutionen för kultur- och medievetenskaper :
Obligatorisk

Hundra skrivande kvinnor. : D. 1 Från forntiden till och med romantiken
Svanberg Birgitta, Witt-Brattström Ebba
Stockholm : Natur och kultur : 1995 : 271, [1] s. :
ISBN: 91-27-59434-3 (inb.) ; 401:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Svenbro J.
"Jag skriver, alltså ska jag dö. En allgorisk Sapfodikt"
Ingår i:
Lyrikvännen
Stockholm : FIB:s lyrikklubb : 1954- :
Obligatorisk

Söderlund Mats
Skriva poesi : om diktandets hantverk
Göteborg : Offside Press : 2017 : 192 sidor :
ISBN: 978-91-85279-50-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Ytterligare facklitteratur kan tillkomma.

Skönlitteratur

I samråd med läraren väljs ett pensum ur denna lista. För de skönlitterära texterna gäller följande: Ibland anges en rekommenderad översättning av ett visst verk. I övrigt gäller valfria utgåvor (dock ej bearbetningar för barn).

Om diktkonsten
Aristoteles d 384-322 f. Kr., Stolpe Jan
Göteborg : Anamma : 1994 : 90, [1] s. :
ISBN: 91-87894-14-9 (hft.)
Se bibliotekets söktjänst

Den gudomliga komedin
Dante Alighieri , Björkeson Ingvar
[Ny utg.] : Stockholm : Natur och kultur : 2006 : 522, [1], 7, [1] s. :
ISBN: 91-27-11468-6 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst

Odysséen
Homeros , Björkeson Ingvar
Stockholm : Natur och kultur : 1995 : 395, [2] s. :
ISBN: 91-27-04399-1
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: 1995 eller senare

Breitholtz Lennart
Litteraturens klassiker i urval och översättning. 1, Grekisk litteratur
4. uppl. : Stockholm : AWE/Geber : 1981 : 18 vol. :
ISBN: 91-20-06777-1
Se bibliotekets söktjänst

Breitholtz Lennart
Litteraturens klassiker i urval och översättning. 2, Grekisk litteratur
4. uppl., [ny tr.] : Stockholm : AWE/Geber : 1981 : 18 vol. :
ISBN: 91-20-06779-8
Se bibliotekets söktjänst

Litteraturens klassiker i urval och översättning. 3, Romersk litteratur
Breitholtz Lennart, Karlsson Gustav H.
4. uppl. : Stockholm : AWE/Geber : 1981 : 18 vol. :
ISBN: 91-20-06780-1
Se bibliotekets söktjänst

Litteraturens klassiker i urval och översättning. 4, Medeltidens litteratur
Breitholtz Lennart, Hildeman Karl-Ivar
4. uppl. : Stockholm : AWE/Geber : 1981 : 18 vol. :
ISBN: 91-20-06782-8
Se bibliotekets söktjänst

Litteraturens klassiker i urval och översättning. 5, Medeltidens litteratur
Breitholtz Lennart, Hildeman Karl-Ivar
4. uppl. : Stockholm : AWE/Geber : 1981 : 18 vol. :
ISBN: 91-20-06783-6
Se bibliotekets söktjänst

Breitholtz Lennart
Litteraturens klassiker i urval och översättning. 6, Renässansens litteratur
4. uppl. : Stockholm : AWE/Geber : 1981 : 18 vol. :
ISBN: 91-20-06785-2
Se bibliotekets söktjänst

Breitholtz Lennart
Litteraturens klassiker i urval och översättning. 7, Renässansens litteratur
3. uppl. : Stockholm : AWE/Geber : 1981 : 18 vol. :
ISBN: 91-20-06786-0
Se bibliotekets söktjänst

Texter : från Sapfo till Strindberg
Claésson Dick, Fyhr Lars, Hansson Gunnar D.
Lund : Studentlitteratur : 2006 : [4], xxiii, [1], 1474, [1] s. :
ISBN: 91-44-03248-X (inb.)
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Fries Ingegerd
Njals saga
[Ny utg.] : Höganäs : Wiken : 1991 : [2], 345, [8] s. :
ISBN: 91-7024-924-5
Se bibliotekets söktjänst

Lönnroth Lars
Den poetiska Eddan : gudadikter och hjältedikter efter Codex Regius och andra handskrifter
Stockholm : Atlantis : [2016] : 526 sidor :
ISBN: 9789173538541
Se bibliotekets söktjänst

Lönnroth Lars
Njals saga
2. uppl. : Stockholm : Atlantis : 2007 : 413 s. :
ISBN: 978-91-7353-210-5
Se bibliotekets söktjänst

Olsson Bernt
Svensk litteratur. : 1 Från runorna till 1730
Stockholm : Norstedt i samarbete med Svenska vitterhetssamf. : 1993 : 463 s. :
ISBN: 91-1-929202-3
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: 1993 eller senare

Hundra skrivande kvinnor. : D. 1 Från forntiden till och med romantiken
Svanberg Birgitta, Witt-Brattström Ebba
Stockholm : Natur och kultur : 1995 : 271, [1] s. :
ISBN: 91-27-59434-3 (inb.) ; 401:00
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Aeneiden
Vergilius Maro Publius, Björkeson Ingvar
Stockholm : Natur och kultur : 1988 : 396 s. :
ISBN: 91-27-01735-4
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: 1988 eller senare

Modul 2. Från renässansen till förromantiken, 7.5 hp

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Facklitteratur

Mimesis : verklighetsframställningen i den västerländska litteraturen
Auerbach Erich, Melberg Arne, Bergh Magnus, Wallenström Ulrika
[Ny utg.] : Stockholm : Bonnier : 2012 : 601 s. :
ISBN: 978-91-0-100066-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: 1998 eller senare. Valda delar

Det dialogiska ordet
Bachtin Michail, Öberg Johan
Gråbo : Anthropos : 1988 : [2], 291 s. :
ISBN: 91-85722-10-3 (inb.) ; 190:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Elleström Lars
Lyrikanalys : en introduktion
Lund : Studentlitteratur : 1999 : 179 s. :
ISBN: 91-44-00805-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: 1999 eller senare

Franzén Carin
Jag gav honom inte min kärlek : om hövisk kärlek som kvinnlig strategi
Stockholm : Ersatz : 2012 : 174 s. :
ISBN: 978-91-86437-43-5 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Epikanalys : en introduktion
Holmberg Claes-Göran, Ohlsson Anders
Lund : Studentlitteratur : 1999 : 148 s. :
ISBN: 91-44-00804-X ; 219:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: 1999 eller senare

Att granska och diskutera : epikanalyser
Jonsson Bibi, Sjöberg Birthe
Lund : Studentlitteratur : 2005 : 160 s. :
ISBN: 91-44-04402-X
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Litteraturens historia i Sverige
Olsson Bernt, Algulin Ingemar
5., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 640 s. :
http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/13022680_O_2.jpg
ISBN: 978-91-1-302268-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Litteraturens historia i världen
Olsson Bernt, Algulin Ingemar, Sahlin Johan
6., omarb. och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 823 s. :
ISBN: 9789144108650
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: 2015 eller senare.

Møller Jensen Elisabeth
Nordisk kvinnolitteraturhistoria
Höganäs : Wiken : 1993- : 5 vol. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar

Den dubbla lågan : om kärlek och erotik
Paz Octavio, Helms Elisabeth, Kössler Manni
Stockholm : Bromberg : 1998 : 290, [1] s. :
ISBN: 91-7608-725-5 (inb.) ; 290:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Watt Ian
The rise of the novel : studies in Defoe, Richardson and Fielding
London : Chatto & Windus : 1957 : 319 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: 1957 eller senare. Valda delar

Öhman Anders
Populärlitteratur : de populära genrernas estetik och historia
Lund : Studentlitteratur : 2002 : 196 s. :
ISBN: 91-44-01589-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: 2002 eller senare. Valda delar

Ytterligare facklitteratur kan tillkomma.

Skönlitteratur

I samråd med läraren väljs ett pensum ur denna lista. För de skönlitterära texterna gäller följande: Ibland anges en rekommenderad översättning av ett visst verk. I övrigt gäller valfria utgåvor (dock ej bearbetningar för barn).

Don Quijote av la Mancha
Cervantes Saavedra Miguel de, Lidforss Edvard
[Ny utg.] : Stockholm : Natur och kultur : 1999 : [8] s., s. 17-437, [1] s. :
ISBN: 91-27-07813-2 ; 84:00
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Tom Jones : berättelsen om ett hittebarn
Fielding Henry, Bengtsson Gun, Bengtsson Nils A.
3. utg. : Stockholm : Natur och kultur : 1996 : 928, [1] s. :
ISBN: 91-27-05909-X
Se bibliotekets söktjänst

Prinsessan de Clèves
Lafayette Marie-Madeleine de, Alexanderson Eva
[Ny utg.] : Stockholm : Bonnier : 2010 : 261 s. :
ISBN: 9789174291308
Se bibliotekets söktjänst

Litteraturens klassiker i urval och översättning. 10, Tre 1700-talsromaner
Breitholtz Lennart, Voltaire François Marie Arouet de, Diderot Denis, Goethe Johann Wolfgang von
3. uppl. : Stockholm : AWE/Geber : 1981 : 18 vol. :
ISBN: 91-20-06789-5
Se bibliotekets söktjänst

Breitholtz Lennart
Litteraturens klassiker i urval och översättning. 17, Europeisk lyrik
2. uppl. : Stockholm : AWE/Geber : 1981 : 18 vol. :
ISBN: 91-20-06797-6
Se bibliotekets söktjänst

Breitholtz Lennart
Litteraturens klassiker i urval och översättning. 8, Det fransk-klassiska dramat
2. uppl., [ny tr.] : Stockholm : AWE/Geber : 1981 : 18 vol. :
ISBN: 91-20-06799-2
Se bibliotekets söktjänst

Kärleksdikter
Petrarca Francesco, Holmqvist Bengt, Björkeson Ingvar
Stockholm : Natur och kultur : 1989 : 257 s. :
ISBN: 91-27-02085-1
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: 1989 eller senare. Valda delar

Pamela eller Dygdens belöning
Richardson Samuel, Ingemark Ingrid
Lund : Studentlitteratur : 1993 : 567, [5] s. :
ISBN: 91-44-33301-3
Se bibliotekets söktjänst

Hamlet
Shakespeare William, Hallqvist Britt G.
1. uppl. : Stockholm : Ordfront : 1986 : 156 s. :
ISBN: 91-7324-272-1
Se bibliotekets söktjänst

Romeo och Juliet : En midsommarnattsdröm
Shakespeare William, Shakespeare William, Eriksson Göran O.
Höganäs : Bra klassiker : 1986 : 281 s. :
ISBN: 91-7752-119-6 (inb.) ; 80:00
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: 1986 eller senare

Stålmarck Torkel
Svensk litteratur. : 2 Frihetstiden, gustavianska tiden
[Ny utg.] : Stockholm : Norstedt i samarbete med Svenska vitterhetssamf. : 2002 : 534 s. :
ISBN: 91-1-301115-4 (inb.) : 268:00
Se bibliotekets söktjänst

Modul 3. 1800-talets litteratur, 7.5 hp

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Facklitteratur

Aisthesis : estetikens historia.
Danius Sara, Sjöholm Cecilia, Wallenstein Sven-Olov
Stockholm : Thales : 2012 : 669 s. :
ISBN: 978-91-7235-090-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Mimesis : verklighetsframställningen i den västerländska litteraturen
Auerbach Erich, Melberg Arne, Bergh Magnus, Wallenström Ulrika
[Ny utg.] : Stockholm : Bonnier : 2012 : 601 s. :
ISBN: 978-91-0-100066-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: 1998 eller senare. Valda delar

Det dialogiska ordet
Bachtin Michail, Öberg Johan
2. uppl. : Gråbo : Anthropos : 1991 : [2], 291 s. :
ISBN: 91-85722-09-X ; 190:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: 1998 eller senare. Valda delar

Epikanalys : en introduktion
Holmberg Claes-Göran, Ohlsson Anders
Lund : Studentlitteratur : 1999 : 148 s. :
ISBN: 91-44-00804-X ; 219:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: 1999 eller senare.

Holm Birgitta
Tusen år av ögonblick : från den heliga Birgitta till den syndiga
Stockholm : Bonnier : 2002 : 229, [1] s. :
ISBN: 91-0-057877-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Romankonsten : essä
Kundera Milan, Löfgren Mats
Stockholm : Bonnier : 1988 : 157, [1] s. :
ISBN: 91-0-047412-6 (inb.) ; 118:90
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Møller Jensen Elisabeth
Nordisk kvinnolitteraturhistoria
Höganäs : Wiken : 1993- : 5 vol. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar

Olsson Anders
Vad är en suck? : en essä om Erik Johan Stagnelius
Stockholm : Bonnier : 2013 : 148 s. :
ISBN: 978-91-0-013304-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Litteraturens historia i Sverige
Olsson Bernt, Algulin Ingemar
5., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 640 s. :
http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/13022680_O_2.jpg
ISBN: 978-91-1-302268-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Litteraturens historia i världen
Olsson Bernt, Algulin Ingemar, Sahlin Johan
6., omarb. och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 823 s. :
ISBN: 9789144108650
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: 2015 eller senare

The rise of the novel : studies in Defoe, Richardson and Fielding
Watt Ian, Carnochan W.B.
2. American ed. : Berkeley : Univ. of Calif. Press : 2001, c1957 : 339 s. :
ISBN: 0-520-23069-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: 1957 eller senare

Ytterligare facklitteratur kan tillkomma.

Skönlitteratur

I samråd med läraren väljs ett pensum ur denna lista. För de skönlitterära texterna gäller följande: Ibland anges en rekommenderad översättning av ett visst verk. I övrigt gäller valfria utgåvor (dock ej bearbetningar för barn).

Almqvist Carl Jonas Love
Drottningens juvelsmycke eller Azouras Lazuli Tintomara : berättelse om händelser näst före, under och efter konung Gustaf III:s mord : romaunt i tolv böcker
[Ny utg.] : Stockholm : Bonnier : 2004 : 312, [1] s. :
ISBN: 91-0-010459-0
Se bibliotekets söktjänst

Pappa Goriot
Balzac Honoré de, Nordlund Gunilla
3. utg. : Stockholm : Natur och kultur : 1995 : 298, [1] s. :
ISBN: 91-27-05577-9 ; 57:00
Se bibliotekets söktjänst

Benedictsson Victoria
Pengar
[Ny utg.] : Stockholm : Natur och kultur : 2007 : 211, [1] s. :
ISBN: 978-91-27-08839-9
Se bibliotekets söktjänst

Familjen H***
Bremer Fredrika, Malm Mats
[Ny utg.] : Göteborg : Anamma : 1999 : 258, [1] s. :
ISBN: 91-87894-65-3
Se bibliotekets söktjänst

Jane Eyre
Brontë Charlotte, Sundström Gun-Britt
[Ny utg.] : Stockholm : Bonnier pocket : 2011 : 545 s. :
ISBN: 978-91-7429-234-3
Se bibliotekets söktjänst

Brott och straff
Dostojevskij Fjodor, Björkegren Hans
Stockholm : Bonnier : 2011 : 646 s. :
ISBN: 978-91-7429-088-2
Se bibliotekets söktjänst

Flaubert Gustave
Madame Bovary
2. utg. : Stockholm : Natur och Kultur : 2006 : 329, [1] s. :
ISBN: 91-27-11491-0
Se bibliotekets söktjänst

Ett dockhem
Ibsen Henrik, Östergren Klas
Stockholm : Dramaten : 2012 : 100 bl. :
Läsanvisning: 2012 eller senare.

Lagerlöf Selma
Gösta Berlings saga
2. uppl. : Stockholm : Bonnier : 2005 : 437, [3] s. :
ISBN: 91-0-010742-5
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: 2005 eller senare

Breitholtz Lennart
Litteraturens klassiker i urval och översättning. 18, Europeisk lyrik mellan romantiken och första världskriget
2. uppl. : Stockholm : AWE/Geber : 1981 : 18 vol. :
ISBN: 91-20-06798-4
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: 1981 eller senare

Frankenstein eller den moderne Prometeus
Shelley Mary Wollstonecraft, Winberg Måns
Lund : Bakhåll : 2008 : 222 s. :
ISBN: 978-91-7742-277-8 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst

Dracula
Stoker Bram, Hämäläinen Maila
1. utg. : Umeå : h:ström-Text & kultur : 2008 : 575 s. :
ISBN: 978-91-7327-018-2 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst

Strindberg August
Fadren : Fröken Julie
[Ny utg.] : Stockholm : Natur och kultur : 1993 : 150, [2] s. :
ISBN: 91-27-05225-7
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: 1993 eller senare

Strindberg August
Röda rummet
[Ny utg.] : Nacka : Klassikerförl. STENIQ : 1997 : 271, [1] s. :
ISBN: 91-88680-42-8 ; 41:00
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: 1997 eller senare

Synd : noveller av det moderna genombrottets kvinnor
Kerfstedt Amanda, Ney Birgitta
Stockholm : Ordfront : 1993 : 260, [2] s. :
ISBN: 91-7324-425-2 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: 1993 eller senare

Lewan Bengt
Världsdramatik. : Drama i borgerlighetens värld
Lund : Studentlitteratur : 1990 : 228, [4] s. :
ISBN: 91-44-30341-6 ; 240:00
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Modul 4. Kreativt skrivande och praktiserad teori 1, 7.5 hp

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Att granska och diskutera : epikanalyser
Jonsson Bibi, Sjöberg Birthe
Lund : Studentlitteratur : 2005 : 160 s. :
ISBN: 91-44-04402-X
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Augustsson Gunnar
Akademisk skribent : om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande
Lund : Studentlitteratur : 2007 : 166 s. :
ISBN: 978-91-44-00491-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Elleström Lars
Lyrikanalys : en introduktion
Lund : Studentlitteratur : 1999 : 179 s. :
ISBN: 91-44-00805-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: 1999 eller senare

Genus och det akademiska skrivandets former
Bränström Öhman Annelie, Livholts Mona
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 155 s. :
ISBN: 978-91-44-02947-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Epikanalys : en introduktion
Holmberg Claes-Göran, Ohlsson Anders
Lund : Studentlitteratur : 1999 : 148 s. :
ISBN: 91-44-00804-X ; 219:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: 1999 eller senare

Skriv om och om igen
Karlsson Ylva, Kuick Katarina, Lundberg Sara
Huddinge : X publ. : 2009 : 144 s. :
ISBN: 978-91-85763-06-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Lundberg Kristian
Jag rör mig mot en nollpunkt där allt är du : anteckningar om dikten
Lund : Ellerström : 2015 : Ca 220 s. :
ISBN: 9789172473683
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Malmsten Bodil
Så gör jag : konsten att skriva
Stockholm : Modernista : 2012 : 301 s. :
ISBN: 978-91-7499-215-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Nordlund Anna
Litteraturvetenskaplig analys genom hundra år : åtta sätt att läsa Gösta Berlings saga
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2008 : 336 s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-47-08453-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Rosenqvist C.
"Vägar in i dramatexten" (stencil)
Institutionen för kultur- och medievetenskaper :
Obligatorisk

Sigrell Anders
Retorik för lärare : konsten att välja språk konstruktivt
Åstorp : Retorikförlaget : 2008 : 132 s. :
ISBN: 978-91-86093-03-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Skrivande om skrivande
Borgström Benedikte, Helin Jenny, Norbäck Maria, Raviola Elena
Lund : Studentlitteratur AB : 2015 : 307 s. :
ISBN: 9789144106151
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Ytterligare facklitteratur kan tillkomma.