"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Litteraturvetenskap och kreativt skrivande C, 30 hp

Engelskt namn: Literary Studies and Creative Writing C

Denna kursplan gäller: 2021-08-30 och tillsvidare

Kurskod: 1LV065

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-03-12

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2021-02-15

Innehåll

Kursen behandlar litteraturvetenskapens problem, målsättningar, arbetsmetoder och teorier. Genom att kombinera fördjupning i aktuella litteraturteoretiska perspektiv med övningar i litteraturvetenskapens praktik och genrekonventioner ger kursen förutsättningar för ett systematiskt och reflekterat kritiskt litteraturstudium. Detta resulterar i författandet av en egen litteraturvetenskaplig uppsats. Kursen kan läsas som fristående kurs eller som termin 5 på Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande. Kursen är uppdelad i tre moduler:

Modul 1. Litteraturteorier (7,5 hp)
Literary Theories
Modulen ger en övergripande förståelse för litteraturteori i allmänhet och konkret kunskap om ett antal teoretiska perspektiv i synnerhet. Kurslitteraturen består till största delen av teoretiska källtexter, men dessutom av övergripande texter om samtida litteraturteori.

Modul 2. Litteraturvetenskapligt skrivande (7,5 hp)
Writing Practices in Literary Studies
Modulen behandlar det litteraturvetenskapliga skrivandet med betoning på dess former och hantverk. Under modulens gång analyseras och diskuteras olika vetenskapliga praktiker, däribland konstnärlig forskning och kreativt akademiskt skrivande. Modulen innefattar såväl teoretisk diskussion som kreativa övningar med syfte att förbereda studenterna inför uppsatsarbetet under modul 3.

Modul 3. Uppsatsarbete (15 hp)
Degree Project
Modulen går ut på att undersöka ett avgränsat problemområde inom litteratur och skrivande samt författa en vetenskaplig uppsats. Uppsatsen försvaras vid ett slutseminarium vid terminens slut. Vid samma tillfälle ska studenten opponera på en annan uppsats. Undervisningen består av handledning som ges enskilt och i seminarieform, däribland vid ett halvtidsseminarium där studenterna får granska varandras pågående arbeten.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande:

Kunskap och förståelse

 • förstå vad ett litteraturvetenskapligt förhållningssätt är
 • ha kunskap om och med egna med egna ord kunna redogöra för litteraturvetenskapens och den konstnärliga forskningens viktigaste aktuella teoretiska inriktningar
 • ha kännedom om olika akademiska genrer och olika former av litteraturvetenskapligt skrivande

Färdigheter och förmåga

 • skriftligen kunna omsätta minst ett av dessa teoretiska perspektiv på ett egenhändigt valt litterärt exempel eller på en egenhändigt författad kreativ text
 • kunna urskilja, överblicka, samla och värdera ett avgränsat litteraturvetenskapligt forskningsområde
 • kunna författa ett självständigt skriftligt arbete som lever upp till formella vetenskapliga krav
 • kunna muntligt försvara en egen, och kritiskt granska en annan vetenskaplig uppsats i ett offentligt samtal (opposition).

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • ha utvecklat ett vetenskapligt förhållningssätt till litteratur och/eller skrivande
 • kunna problematisera sina litteraturhistoriska kunskaper
 • kunna identifiera sina egna behov av ytterligare kunskap
 • kunna tillgodogöra sig, reflektera över och förhålla sig kritiskt till aktuell litteraturvetenskaplig och konstnärlig forskning samt olika former av akademiskt skrivande

Behörighetskrav

Litteraturvetenskap och kreativt skrivande A 30 hp samt Litteraturvetenskap och kreativt skrivande B (eller motsvarande) med minst 22,5 hp avklarade (uppsatsen måste vara godkänd).

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av en kombination av föreläsningar och seminarier. Vilka lektionstillfällen som är obligatoriska anges i schemat. Lärarlösa gruppövningar kan också förekomma. I samband med uppsatsskrivandet under modul 3 ges handledning, enskilt och i grupp.
Studenten har rätt till handledning enbart under den tidsperiod som uppsatsmomentet omfattar.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum.

Examination

Modul 1 och 2 examineras löpande genom seminarier och skrivuppgifter. Modul 3 examineras genom författandet av en litteraturvetenskaplig uppsats. Uppsatsen skall framläggas och försvaras vid ett seminarium. Den studerande skall även påta sig huvudansvaret för opposition vid ventilering av annan kursdeltagares uppsats. Vid betygsättning av modul 3 tas hänsyn till uppsatsens vetenskapliga kvalitet, försvar av egen uppsats och opposition på annans uppsats. Examination sker enligt graderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande skall ha uppnått Väl godkänd på minst 22,5 hp.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum.

Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator. Vid önskemål om byte av handledare för examensarbete ska studenten kontakta studierektor för Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Kursen ersätter den tidigare kursen 1LV003 Litteraturhistoria C 30 hp och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 36

  Litteraturlista

  Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

  Modul 1. Litteraturteorier, 7,5 hp

  Litteraturteoretiska källtexter tillkommer enligt lärares anvisning.

  Literary theory : an anthology
  Rivkin Julie, Ryan Michael
  3rd Edition : Oxford : Wiley Blackwell : 2017 : 1605 s. :
  ISBN: 9781118707852
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: E-bok ISBN: 9781118718384

  Tenngart Paul
  Litteraturteori
  2. uppdaterade uppl. : Malmö : Gleerup : 2010 : 200 s. :
  ISBN: 978-91-40-67310-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Modul 2. Litteraturvetenskapligt skrivande, 7,5 hp

  Arping Åsa
  Den anspråksfulla blygsamheten : auktoritet och genus i 1830-talets svenska romandebatt
  Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion : 2002 : 303, [1] s. :
  ISBN: 91-7139-582-2 (inb.) : 268:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: s. 9-21

  Cixous Hélène
  The laugh of the Medusa
  Ingår i:
  Signs
  Chicago, Ill. : Chicago U. P. : 1975- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Obs: går även bra att läsa i svensk översättning, utgiven på Modernista 2015.

  Att skriva
  Duras Marguerite, Klemets Kennet
  Lund : Ellerström : 2014 : 111 s. :
  ISBN: 9789172473836
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hayot Eric
  The elements of academic style : writing for the humanities
  New York : Columbia University Press : c2014 : vii, 246 pages :
  ISBN: 9780231168014
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Holmqvist Sam
  Transformationer : 1800-talets svenska translitteratur genom Lasse-Maja, C. J. L. Almqvist och Aurora Ljungstedt
  Göteborg : Makadam Förlag : 2017 : 334 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-315580
  ISBN: 978-91-7061-241-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Urval

  Lee Mara
  När Andra skriver : skrivande som motstånd, ansvar och tid
  Göteborg : Glänta produktion : 2014 : 285 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Urval

  Nyberg Fredrik
  Hur låter dikten? : Att bli ved II
  Göteborg : Litterär gestaltning, Akademin Valand, Göteborgs universitet : 2013 : 618 s. :
  ISBN: 978-91-979948-2-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Urval

  Verkligheten nedtecknas, ges ord, förvanskas och blir del av en ny omformad verklighet : dokument kring mordet på Robert Risberg i Uddevalla 960513
  Persson Ragnar, Thörn Pär
  Stockholm : Orosdi Back : 2012 : [76] s. :
  ISBN: 9789186593346
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Modul 3. Uppsatsarbete, 15 hp

  Relevant vetenskaplig litteratur i anslutning till valt ämne och perspektiv.

 • Giltig från: 2021 vecka 35

  Litteraturlista

  Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

  Modul 1. Litteraturteorier, 7,5 hp

  Litteraturteoretiska källtexter tillkommer enligt lärares anvisning.

  Litteraturteori : en mycket kort introduktion
  Culler Jonathan, Torhell Sven-Erik, Svedjedal Johan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 166 s. :
  ISBN: 978-91-44-06734-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Litteraturvetenskap : II
  Schottenius Cullhed Sigrid, Hedberg Andreas, Svedjedal Johan
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 280 sidor :
  ISBN: 9789144136257
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Tenngart Paul
  Litteraturteori
  2. uppdaterade uppl. : Malmö : Gleerup : 2010 : 200 s. :
  ISBN: 978-91-40-67310-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Modul 2. Litteraturvetenskapligt skrivande, 7,5 hp

  Arping Åsa
  Den anspråksfulla blygsamheten : auktoritet och genus i 1830-talets svenska romandebatt
  Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion : 2002 : 303, [1] s. :
  ISBN: 91-7139-582-2 (inb.) : 268:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: s. 9-21

  Cixous Hélène
  The laugh of the Medusa
  Ingår i:
  Signs
  Chicago, Ill. : Chicago U. P. : 1975- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Obs: går även bra att läsa i svensk översättning, utgiven på Modernista 2015.

  Att skriva
  Duras Marguerite, Klemets Kennet
  Lund : Ellerström : 2014 : 111 s. :
  ISBN: 9789172473836
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Engdahl Horace
  Den romantiska texten : en essä i nio avsnitt
  [Stockholm] : Albert Bonniers förlag : [2016] : 310 sidor :
  ISBN: 9789100171124
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hayot Eric
  The elements of academic style : writing for the humanities
  New York : Columbia University Press : c2014 : vii, 246 pages :
  ISBN: 9780231168014
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Holmqvist Sam
  Transformationer : 1800-talets svenska translitteratur genom Lasse-Maja, C. J. L. Almqvist och Aurora Ljungstedt
  Göteborg : Makadam Förlag : 2017 : 334 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-315580
  ISBN: 978-91-7061-241-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Urval

  Lee Mara
  När Andra skriver : skrivande som motstånd, ansvar och tid
  Göteborg : Glänta produktion : 2014 : 285 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Urval

  Nyberg Fredrik
  Hur låter dikten? : Att bli ved II
  Göteborg : Litterär gestaltning, Akademin Valand, Göteborgs universitet : 2013 : 618 s. :
  ISBN: 978-91-979948-2-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Verkligheten nedtecknas, ges ord, förvanskas och blir del av en ny omformad verklighet : dokument kring mordet på Robert Risberg i Uddevalla 960513
  Persson Ragnar, Thörn Pär
  Stockholm : Orosdi Back : 2012 : [76] s. :
  ISBN: 9789186593346
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vinge Louise
  Morgonrodnadens stridsmän : epokbildningen som motiv i svensk romantik 1807-1821 = [Die Streiter der Morgenröte]
  Lund : Gleerup : 1978 : 232 s. :
  ISBN: 91-40-04668-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Modul 3. Uppsatsarbete, 15 hp

  Relevant vetenskaplig litteratur i anslutning till valt ämne och perspektiv.