Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Livets molekyler, 15 hp

Engelskt namn: Molecules of life15

Denna kursplan gäller: 2013-03-25 och tillsvidare

Kurskod: 3BK020

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Beslutad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2013-03-25

Innehåll

Kursen innehåller avancerade kunskaper i modern cellbiologi och biokemi. Specifika exempel illustrerar molekylära processer och mekanismer som förklarar bakomliggande orsaker till vissa sjukdomar.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten:

• kunna beskriva cellens struktur och kunna redogöra för funktionen hos dess organeller.

• kunna beskriva och redogöra för sambanden mellan struktur och funktion hos DNA, RNA och proteiner.

• kunna redogöra för sambanden bakom de grundläggande kemiska reaktionerna i en cell inklusive syntes av DNA, RNA och proteiner. Här ingår även att kunna analysera och diskutera de olika sätt cellen har till sitt förfogande för att kunna reglera tillverkningen av dessa molekyler.

• kunna beskriva hur cellens membraner är uppbyggda och förstå de mekanismer som finns för cellens näringsupptag.

• kunna beskriva hur celler kommunicerar med varandra och vilka de huvudsakliga signaltransduktionsvägarna är.

• kunna redogöra för de signaler som styr celldelning och förstå sambanden med  mekanismerna bakom cancer och andra proliferativa sjukdomar.

Behörighetskrav

60 hp inom biologi, bioteknik, kemi, medicin eller andra livsvetenskapsorienterade ämnen. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs som nätkurs i halvfart. Detta innebär att alla moment inklusive diskussion, problemlösning, elektroniska laborationer, examination och övrig kommunikation sker via lärplattform som medger kommunikation dels mellan lärare och studenter, men också studenter sinsemellan. Vi använder en individuell handledningsstrategi för att möta de individuella behoven hos studenterna. Kursen ges både på svenska och engelska.

Examination

Betyg som ges är väl godkänd (VG), godkänd (G) och underkänd (U) och baseras på hur väl studenten utfört de moment som ingår i kursen, inklusive inlämningsuppgifter/prov, diskussionsfrågor, problemlösning och laborationer. För att få betyget VG krävs att studenten skall visa att de kan använda ämnesspecifik terminologi och kunna redovisa för en djupare förståelse av biokemiska och cellbiologiska fakta. Konkreta fakta ska vara väl integrerade i ett resonemang där studenten kan visa att den kan sammanväva kunskaper från de olika områdena som behandlas under kursen.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att man lämnat in och blivit godkänd på samtliga inlämningsuppgifter/prov, elektroniska laborationer och andra obligatoriska moment. Vidare har studerande som underkänts två gånger på något av de obligatoriska momenten rätt att hos den kursgivande institutionen begära att annan lärare utses för att bestämma betyget vid förnyat prov. Den som godkänts i ett prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande:
Prövning huruvida en tidigare utbildning eller verksamhet (helt eller delvis) kan godtas för tillgodoräknande ankommer på Studentcentrum i samråd med kursansvarig. En student kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkeserfarenhet. Ansökan om detta görs hos Umeå universitet Studentcentrum/Examina, 901 87 Umeå. Information om tillgodoräknande finnspå  http://www.student.umu.se/examen/ /tillgodoraknanden/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt. Överklagandet skall vara skriftligt. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslut som begärs. För sent inkommet överklagande kommer att avvisas.

Litteratur

Giltig från: 2013 vecka 13

Alberts Bruce
Essential cell biology
3. ed. : New York : Garland Science : c2010 : xx, 730 s. :
ISBN: 978-0-8153-4129-1 (hbk.)
Se bibliotekskatalogen Album