"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Lokal och regional utveckling, 15 hp

Engelskt namn: Local and Regional Development

Denna kursplan gäller: 2022-12-12 och tillsvidare

Kurskod: 2KG302

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2021-09-15

Reviderad av: Prefekten, 2022-12-18

Innehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i skillnader i olika typer av utveckling vilka kan ses på lokal, regional, nationell och global nivå. Vilka är de processer som bidrar till dessa rumsliga mönster och förändringar över tid? Hur kan vetenskapliga synsätt och metoder bidra till att öka förståelsen bakom dessa ofta komplexa processer, samt bidra med underlag till politiskt beslutsfattande för att styra utvecklingen i en hållbar riktning? Under kursen introduceras geografiska perspektiv på lokal och regional utveckling, utifrån såväl klassiska som mer nutida begrepp, teorier och frågor, samt lokal och regional planering. Fokus är på förhållanden i utvecklade ekonomier, framför allt Sverige, Norden och Europa. Tyngdpunkten ligger på förändringar under de senaste decennierna, men även längre tidsperspektiv anläggs. Vidare diskuteras potentiella målkonflikter för strategiskt utvecklingsarbete utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande ha
 
Kunskap och förståelse
1 Kunskap om geografiska begrepp och teorier kopplade till lokal och regional utveckling och förståelse för ämnets utveckling över tid
2 Kunskap om planeringsstrategier för att påverka lokal och regional utveckling med beaktade av hållbarhetsaspekter
3 Förståelse för hur globaliseringen påverkar utvecklingen på olika geografiska nivåer, främst lokalt och regionalt
 
Färdighet och förmåga
4 Förmåga att beskriva och relatera hållbarhetsmålen till teman viktiga för lokal och regional utveckling
5 Förmåga att söka aktuell forskning inom ett fält kopplat till kursens inriktning och skriftligt sammanställa detta med korrekt referenshantering samt muntligt presentera.
6 Förmåga att självständigt identifiera och formulera relevanta frågeställningar för att genomföra en studie utifrån givna instruktioner och tidsramar
7 Förmåga att tillämpa geografiska begrepp och teorier i beskrivningar och analyser av regioners utveckling, samt att kunna presentera detta skriftligen och muntligen
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
8 Förmåga att värdera och diskutera skilda perspektiv och strategier rörande lokal och regional hållbar utveckling, relaterat till konsekvenserna för till exempel individer/hushåll, grupper, företag, näringsliv och geografiska områden
9 Förmåga att kritiskt granska teoretiska utgångspunkter, metodval och slutsatser i vetenskapliga publikationer rörande hållbar lokal och regional utveckling

Behörighetskrav

Univ: 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i ett huvudområde.
Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Undervisningens upplägg

Undervisning ges huvudsakligen i form av föreläsningar och handledning, samt seminarier där studenten förväntas delta aktivt. Seminarierna är examinerande. Undervisningen sker på engelska.

Examination

Kursen examineras genom följande prov:
- En individuell skriftlig uppgift som redovisas muntligen vid ett seminarium (0-10 poäng)
- Ett term paper (individuell större inlämningsuppgift) som redovisas vid ett seminarium (0-30 poäng)
- Fyra litteraturseminarier baserade på kurslitteraturen (0-2 poäng, minst 1 poäng för godkänt), muntlig redovisning och aktivt deltagande krävs för godkänt
- Sex litteraturseminarier varav närvaro krävs vid fyra. Presentation av vetenskaplig artikel vid ett tillfälle, samt aktivt deltagande i ytterligare minst tre tillfällen där andra studenter presenterar. Dessa litteraturseminarier bedöms med 2 poäng för varje godkänt deltagande eller 0 poäng för underkänt
 
Inlämningsuppgifterna poängsätts i enlighet med uppgifterna ovan. Minst 50 procent av maxpoängen på respektive inlämningsuppgift krävs för godkänt. Maxpoängen på kursen är 60. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla examinationer är godkända. Sent inlämnade uppgifter ges inte mer än 70 procent av maxpoäng för den uppgiften. Krävs komplettering för att bli godkänd på en uppgift ska komplettering lämnas in inom 10 arbetsdagar från att poäng meddelats av läraren. Betyg på kursen sätts först när samtliga examinationer är godkända. På hela kursen ges något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). För att få betyget Väl Godkänd  på hela kursen krävs att studenten fått minst 75 procent av maximal poäng.  
 
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 
 
Betyg kan inte överklagas, d.v.s. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut. 
 
Studerande som erhållit godkänt resultat på prov kan ej genomgå förnyat prov för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. 
 
Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Sådan förfrågan ska prövas skyndsamt. Begäran om ny examinator ska ställas till studierektor.

Tillgodoräknande  
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Examensenheten vid Studentcentrum,  http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år. 

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 50

Dicken Peter
Global shift : mapping the changing contours of the world economy
Seventh edition. : New York : The Guilford Press : [2015] : xxvii, 618 pages :
ISBN: 9781462519644
Se Umeå UB:s söktjänst

Nordregio (2022) State of the Nordic Region 2022
Nordregio : 2022 :
Nordregio 2022, Stockholm

Tillkommer litteratur i form av artiklar, bokkapitel och rapporter kopplade till föreläsningar, övni