"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magistertermin i medie- och kommunikationsvetenskap, 30 hp

Engelskt namn: First Year Master in Media and Communication Studies

Denna kursplan gäller: 2021-01-18 till 2024-06-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1KO075

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationsvetenskap: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-09-09

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2020-08-31

Innehåll

Kursen består av en tematisk fördjupning inom Medie- och kommunikationsvetenskap. Studenten formulerar egna forskningsproblem och formar, utifrån tidigare forskning, en magisteruppsats. Kursen utgör termin 2 på HAMKR Magisterprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap 60 hp. Ett omfattande empiriskt forskningsarbete ingår i kursen. Fokus läggs på att ge studenten en ökad förmåga arbeta självständigt inom akademin. I kursen ingår tre moduler enligt nedan:

Modul 1. Tidigare forskning (7,5 hp)
Previous Research
I samråd med handledare fördjupar sig studenten i ett forskningsfält med anknytning till studentens magisteruppsats.
 
Modul 2. Medie- och kommunikationsforskning som hantverk (7,5 hp)
Media and Communication Studies in Practice
Under modulen övar studenten att skriva akademiska texter samt påbörjar materialinsamling och fördjupar sig i undersökningsmetoder inför kommande magisteruppsats. Studenten behandlar frågor om vad som utgör en bra studie, hur rimliga forskningsfrågor ska formuleras och vad som är ett pålitligt undersökningsmaterial.

Modul 3. Magisteruppsats (15 hp)
One Year Master Thesis
Studenten genomför ett självständigt arbete inom huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap. Uppsatsen är förberedande för forskarstudier och stort fokus läggs därför på att studenten aktivt söker information och samarbetar konstruktivt med handledare och andra studerande.

Förväntade studieresultat

Under hela kursen prövas att studenten kan:

 • kritiskt förhålla sig till centrala tankegångar inom det vetenskapliga fältet medie- och kommunikationsvetenskap
 • aktivt kunna föra och initiera vetenskapligt samtal
 • självständigt planera och avgränsa en vetenskaplig studie genom att insamla och bearbeta ett empiriskt material för en uppsats på avancerad nivå
 • använda ett klanderfritt akademiskt språkbruk

Efter godkänd modul 1 skall studenten:

 • självständigt kunna insamla kunskap om, redogöra för, och problematisera begrepp och trender inom ett område i den nationella såväl som internationella medie- och kommunikationsforskningen
 • kunna redogöra för hur teoretiska perspektiv och empiriska material växelverkar inom ett avgränsat medie- och kommunikationsvetenskapligt område.

Efter godkänd modul 2 skall studenten:

 • kunna identifiera och jämföra forskningsfrågors användbarhet och relevans
 • kunna redogöra för vilka konsekvenser teoretiska perspektiv får för insamlings- och analysmetoder, samt hur empiriskt material villkoras av metodologiska val
 • självständigt redogöra för teorier och metoder med relevans för forskning inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap

Efter godkänd modul 3 ska studenten

 • uppvisa färdighet i vetenskapligt skrivande utifrån medie- och kommunikationsvetenskapliga frågeställningar, metoder och teorier.
 • uppvisa färdighet i att självständig arbeta med planering, insamling av data och genomförande av uppsatsarbete
 • kritiskt granska och ge konstruktiv återkoppling på andra studenters uppsatser

Behörighetskrav

Godkänt resultat från termin 1 på Magisterprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap 60 hp (HAMKR). Högst 7,5 hp får saknas från närmast föregående termin.

Undervisningens upplägg

Undervisningen på alla moduler består av skriftlig och muntlig handledning, gruppövningar, och självstudier. I de fall närvaro vid är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.
 
Undervisningen på uppsatsmodulen ges i form av grupphandledning och enskild handledning. Närvaro vid seminarierna är obligatorisk.  
Studenten har rätt till handledning enbart under den tidsperiod som uppsatsmodulen omfattar.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd.

Examination

Varje enskild modul examineras fortlöpande genom muntliga och skriftliga uppgifter. Dessa består av seminarium och längre självständiga texter. Modul 3 examineras genom en självständig magisteruppsats och tillhörande uppsatsseminarium.

Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. Fortlöpande examinerande uppgifter ges betygsomdömena Godkänd eller Underkänd, alternativt Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare provtillfälle under terminen, samt ett uppsamlingsprov inom ett år.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kommer anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och komplettering äger rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

För uppsatsmodulen gäller att betygsomdöme sätts på version som inlämnas till slutseminarium. Studenten ges därefter möjlighet att komplettera sin uppsats utifrån synpunkter som ges i samband med seminariet. Om students uppsats därefter fortfarande bedöms vara icke komplett, måste student på nytt behandla sin uppsats på ett slutseminarium.

Vid samtliga moduler på denna kurs ges betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.

På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Betyg sätts av Humanistiska fakultetsnämnden utsedd examinator. Betyget prövas individuellt och sätts först när alla obligatoriska uppgifter är godkända. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska uppgifter är godkända. För Väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd på sammanlagt 22,5 hp.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för  en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund  av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje modul. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator. Vid önskemål om byte av  handledare för examensarbete ska studenten kontakta studierektor för Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 3

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Modul 1-3

Litteratur väljs i samråd med handledaren

Observera att kurslitteratur kan tillkomma enligt lärares anvisningar, dock senast en månad före kursstart.