Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisteruppsats i genusvetenskap, 15 hp

Engelskt namn: Gender Studies: Magister Thesis

Denna kursplan gäller: 2020-09-21 och tillsvidare

Kurskod: 2KC014

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Genusvetenskap: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Beslutad av: Föreståndaren, 2014-12-15

Reviderad av: Föreståndaren, 2020-09-17

Innehåll

Kursen utgör ett större självständigt arbete för magisterexamen i huvudområdet genusvetenskap. Målet är att studenten ska utföra en genusvetenskaplig undersökning som innebär att kritiskt och medvetet förhålla sig till genusvetenskaplig teori och metodologi samt att utforma genusvetenskapligt relevanta frågeställningar. Vidare ska studentens förmåga att urskilja, samla in och bearbeta ett relevant empiriskt material, alternativt utföra en teoretiskt argumenterande studie, fördjupas. Resultatet ska presenteras i skriftlig form. I kursen ingår även att försvara sitt arbete samt att opponera på någon annans arbete.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten
  • självständigt kunna avgränsa och formulera ett genusvetenskapligt relevant forskningsproblem
  • på ett självständigt kritiskt medvetet sätt kunna tillämpa genusvetenskaplig teori på ett empiriskt eller teoretiskt problemområde
  • på ett självständigt kritiskt medvetet sätt kunna tillämpa relevant metod inom det genusvetenskapliga forskningsfältet
  • kunna försvara sitt vetenskapliga arbete samt granska, värdera och opponera på annan students vetenskapliga arbeten.

Behörighetskrav

Univ: Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen, samt 30 hp i genusvetenskap på avancerad nivå och 7,5 hp samhällsvetenskaplig metod eller motsvarande inom humaniora på avancerad nivå.

Därutöver krävs Eng A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Examinationsarbetet genomförs med hög grad av självstudier. Handledning ges samt möjligheter att diskutera utkast vid särskilda seminarier. Det färdiga arbetet diskuteras vid ett examinationsseminarium.

Examination

Examinationen utgörs av ett självständigt arbete, presentation och försvar av arbetet vid seminarium samt opposition på annans arbete.

På kursen ges betygen underkänd, godkänd och väl godkänd. För att bli godkänd på hela kursen krävs betyget godkänd på det självständiga arbetet samt på försvaret av arbetet vid seminarium och opposition på annans arbete. För betyget väl godkänd krävs betyget väl godkänd på det självständiga arbetet samt betyget godkänd på försvaret av arbetet vid seminarium och opposition på annans arbete. Den som godkänts i examination får inte undergå förnyad examination för högre betyg.

Om studenten erhåller betyget underkänd vid inlämnande av slutversion av arbetet sker kompletterande examination i samråd med examinator, enligt tidsplan fastställd av examinator. Student har rätt att komplettera sin inlämnade uppsats vid maximalt fyra tillfällen. En student har rätt att få byta examinator efter att två otillräckliga kompletteringar av uppsatsen lämnats in, om inte särskilda skäl talar emot. Examination basedad på denna kursplan kan garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

 Kursen kan ingå i masterexamen i genusvetenskap vid Umeå universitet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.