Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisteruppsats i landskapsarkeologi/miljöarkeologi, 15 hp

Engelskt namn: Magister Thesis in Landscape/Environmental Archaeology

Denna kursplan gäller: 2021-06-14 och tillsvidare

Kurskod: 1AR076

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Landskapsarkeologi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
Miljöarkeologi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-09-21

Innehåll

Kursen omfattar en självständig uppsats där studenten tillgodogör sig ingående kunskap som specialiserar sig antingen på landskapsarkeologi eller miljöarkeologi, alternativt en uppsats som integrerar såväl landskapsarkeologi som miljöarkeologi om handledaren godkänner det. Studenten ska kunna genomföra och utvärdera tillämpningar av teori och metod inom området. Kursen kan ingå i en magisterexamen eller en masterexamen. Kursen är en del av Masterprogrammet i landskapsarkeologi/miljöarkeologi, men kan också läsas som fristående kurs. 
 
Studenten ska skriva en akademisk uppsats om ett landskaps- eller miljöarkeologiskt problem och försvara sin uppsats vid ett seminarium. Därutöver ska studenten aktivt delta i seminarier där uppsatser granskas samt delta som opponent vid ett uppsatsseminarium.

Kursen ges på engelska.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
 • Visa goda kunskaper om hur landskaps- eller miljöarkeologiska undersökningsmetoder kan användas (t.ex. kartering, fältinventering, kartografi, fjärranalysteknik, arkeobotanik, kemisk och fysikalisk jordanalys, pollenanalys, träanatomi, insektsanalys).
 • Visa omfattande förståelse för hur det valda ämnet motsvarar den förväntade nivån i slutet av det första året på avancerad nivå. 
Färdighet och förmåga
 • Visa de fördjupade kunskaper och färdigheter som krävs för att förstå och tolka ett landskap.
 • Visa förmåga att utforma en tydlig, avgränsad och vetenskapligt relevant landskaps- eller miljöarkeologisk uppsats.
 • Formulera en undersökningsstrategi för att lösa ett landskaps- eller miljöarkeologiskt problem av relevans för landskapsförändringar, kulturlämningar eller forntida miljöer.
 • Självständigt genomföra en undersökning, samt samla in, analysera, utvärdera och tolka data.
 • Visa god förmåga i att skriva en vetenskaplig text av god språklig kvalitet.
 • Visa förmåga att behandla data på ett konsekvent sätt och i enlighet med vedertagen standard.
 • Visa förmåga att muntligt presentera och diskutera landskaps- eller miljöarkeologiska resultat och argument på ett tydligt sätt.
 • Sammanfatta och diskutera de teoretiska grunderna för landskaps- eller miljöarkeologi.
 • Systematiskt söka efter litteratur som är relevant för uppsatsens huvudfråga eller -frågor.
 • Genomföra en översikt av tidigare forskning som är relevant för uppsatsen.
 • Visa förmåga att teoretiskt och metodiskt relatera sitt arbete till tidigare forskning inom landskaps- eller miljöarkeologi.
 • Visa hur landskapsstudier eller miljöarkeologi kan ge en djupgående förståelse för arkeologiska frågeställningar. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Visa förmåga att granska och utvärdera andras landskaps- eller miljöarkeologiska arbete, såväl arbete genomfört av andra studenter som annan landskaps- och miljöarkeologisk forskning.
 • Visa förmåga att analysera framtagna data och kunna avgöra den bästa metoden för tolkning och presentation.
 • Sammanställa relevant data för att bygga ett sammanhängande argument.
 • Kritiskt bedöma datakällor och deras lämplighet att användas i forskning.

Behörighetskrav

30 hp på avancerad nivå i landskapsarkeologi eller miljöarkeologi, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen består av seminarier och handledning. Fält- eller labbövningar med lärarledd handledning kan förekomma. Den studerande har rätt till handledning under den termin den studerande är förstagångsregistrerad på kursen.

Examination

Kursen examineras genom bedömning av uppsats samt opponering och aktivt deltagande vid uppsatsseminarierna. 
 
Uppsatsen betygssätts med betygsskalan VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd. Institutionen för idé- och samhällsstudiers kriterier för bedömning av seminarier och uppsatser används vid bedömning och betygssättning. Student som har erhållit ett godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

För de studenter som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov.
 
Studenter som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid Humanistisk fakultet begära att annan examinator utses vid kommande omprov, om inte särskilda skäl talar emot det.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs inte inkluderas med en annan kurs med liknande innehåll. Vid osäkerhet bör studenten konsultera studierektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 46

Uppsats

Kurslitteratur bestäms i samråd med ansvarig lärare