"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisteruppsats i ledarskap och organisation, 15 hp

Engelskt namn: Master's Thesis in Leadership and Organization (one year)

Denna kursplan gäller: 2022-06-06 och tillsvidare

Kurskod: 2LO000

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ledarskap och organisation: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2018-11-07

Reviderad av: Prefekten, 2022-06-06

Innehåll

Kursen ger kunskaper och förståelse att självständigt planera, genomföra och presentera ett uppsatsarbete på avancerad nivå, motsvarande 10 veckors heltidsstudier. Kursen leder till innehållslig fördjupning inom något av forskningsområdena i ledarskap och organisation. Kursen ger vidare färdighetsträning avseende formulering av frågeställningar, undersökningsplanering, datainsamling, dataanalys och utvärdering av resultat samt rapportering av resultat. Vidare avser kursen att utveckla den studerandes förmåga att kritiskt granska och bedöma vetenskapliga arbeten, bland annat genom försvar av det egna vetenskapliga arbetet och granskning av annans vetenskapliga arbete på avancerad nivå.  Kursen ger också möjlighet till teoretisk fördjupning inom ett eget valt område.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten:

 •  visa väsentlig fördjupad kunskap och förståelse gällande  aktuell forskning kring en forskningsfråga inom uppsatsens ämnesmässiga område relaterat till ledarskap och organisation.
 • visa utvecklad metodkunskap i relation till metoden/erna som valts för uppsatsarbetet, och förmåga att analysera styrkor och begränsningar av den/de valda metoden/erna.

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • identifiera och formulera väldefinierade forskningsfrågor inom ett specifikt område relaterat till ledarskap och organisation.
 • utforma, motivera och genomföra en studie med anknytning till relevant teoribildning.
 • utforma, motivera och genomföra en studie i enlighet med etablerade forskningsmetoder och etiska riktlinjer.
 • identifiera, utvärdera, integrera och presentera tidigare vetenskapliga studier som är relevanta för frågeställningen/arna.
 • bearbeta forskningsmaterial och dra slutsatser med anknytning till relevant teoribildning.
 • bearbeta forskningsmaterial och dra slutsatser i enlighet med etablerade forskningsmetoder och etiska riktlinjer.
 • presentera och diskutera egna forskningsresultat rörande frågeställningen/arna.
 • självständigt framställa och försvara ett uppsatsarbete inom given tidsram och i enlighet med fastställda instruktioner för språkbruk och formalia.
 • kritiskt granska och diskutera en annan students motsvarande arbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • visa fördjupad förmåga att bedöma forskning om ledarskap och organisation vad gäller vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.
 • visa fördjupad förståelse om etiska aspekter om forskning och vetenskapliga arbeten.

Behörighetskrav

Ledarskap och organisation I 15 hp samt Vetenskaplig metod 15 hp på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper. Därtill krävs 15 hp profilkurs på avancerad nivå inom Masterprogrammet i ledarskap och organisation. Dessutom krävs Engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen genomförs huvudsakligen i form av seminarier och handledning. Den studiehandledning som presenteras vid kursstarten ger ytterligare vägledning om undervisningens upplägg.

Handledning: Studenten tilldelas en handledare. Handledning ges individuellt eller i grupp. Student och handledare planerar tillsammans handledningstillfällen inom de, för kursen, givna tidsramarna. Handledning ges under den termin studenten läser kursen (se också övriga föreskrifter). Uppsatsarbetet betonar i stor utsträckning den studerandes självständiga ansvar. Dock förutsätts att ofullständig version av uppsatsen presenteras för handledaren vid minst tre tillfällen, efter överenskommelse med handledaren, under uppsatsarbetets gång. 

Seminarier: Granskningsseminarium genomförs i slutet av kursen där studenter och examinerande lärare deltar. Studenten ska här lägga fram och försvara sitt vetenskapliga arbete till granskning samt genomföra en kritisk granskning av annans vetenskapliga arbete.

Examination

Examinationen består av två inslag: ett självständigt arbete som sker genom att den studerande författar en uppsats och via aktivt deltagande vid ett granskningsseminarium. Uppsatsen lämnas in efter genomfört granskningsarbete, och bedöms och betygssätts därefter av examinerande lärare. Bedömning av studentens granskning av annans vetenskapliga arbete sker i samband med granskningsseminariet. 

För betyget godkänd (G) på kursen krävs minst godkänt på samtliga examinationer samt godkänd uppsats. För att erhålla betyget väl godkänd (VG) på kursen krävs dessutom omdömet väl godkänd på uppsatsen.

Student som erhållit underkänt betyg vid ett provtillfälle har rätt till omprov. Student som erhållit godkänt eller väl godkänt betyg har ej rätt till omprov. 

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Därefter anordnas omprovstillfälle nästa gång kursen ges. Det antal tillfällen som en student får genomgå prov för att få godkänt resultat på kurs eller del av kurs är minst fem. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos studierektor få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Övriga föreskrifter

Uppsatsen skrivs i normalfallet av två författare tillsammans.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 23

Litteratur väljs i samråd med handledare och/eller kursansvarig