Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisteruppsats i litteraturvetenskap, 30 hp

Engelskt namn: Magister Thesis in Literary Studies

Denna kursplan gäller: 2021-01-18 och tillsvidare

Kurskod: 1LV072

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-09-03

Innehåll

I kursen ingår fördjupat romanstudium, litteraturteoretisk och metodisk fördjupning samt ett examensarbete för magisterexamen (15 hp). Kursen utgör termin 2 på HALVM Masterprogrammet i litteraturvetenskap och kan även ges som fristående kurs. Följande moduler ingår:  
 
Modul 1:   Fördjupat romanstudium (7,5 hp)
Specialised novel studies
Modulen behandlar ett enskilt litterärt verk, en roman, ur ett flertal teoretiska och historiska perspektiv. Undervisningen har en tydlig forskningsanknytning och syftar till att pröva hur olika vetenskapliga infallsvinklar påverkar den litteraturvetenskapliga analysen och dess resultat.
 
Modul 2:  Uppsatsförberedande litteraturteoretisk och metodisk fördjupning (7,5 hp)
Preparatory theoretical and methodological studies
I samråd med handledare fördjupar sig studenten teoretisk och metodologiskt i ett forskningsfält med anknytning till det valda ämnet för magisteruppsatsen. Modulen innefattar även att studenten ska färdigställa en forskningsplan och en preliminär forskningsöversikt.
 
 
Modul 3: Magisteruppsats (15 hp)
One Year Master's Thesis
Studenten genomför ett självständigt uppsatsarbete inom huvudområdet litteraturvetenskap.  Uppsatsen är förberedande för forskarstudier och stort fokus läggs därför på att studenten aktivt söker information och samarbetar konstruktivt med handledare. Uppsatsen ventileras vid ett slutseminarium.

Förväntade studieresultat

Under hela kursen prövas att studenten kan:
 • kritiskt förhålla sig till centrala tankegångar inom det vetenskapliga fältet litteraturvetenskap
 • aktivt kunna föra och initiera vetenskapliga samtal
 • självständigt planera och avgränsa en vetenskaplig studie genom att insamla och bearbeta ett empiriskt material för en uppsats på avancerad nivå
 • behärska och tillämpa ett konsekvent och stilsäkert akademiskt språkbruk
Modul 1: Fördjupat romanstudium (7,5 hp)
 • För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse ha insikt om olika forskningsfrågors användbarhet och relevans i jämförande teoretiska perspektiv
 • För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna redogöra för hur olika teoretiska perspektiv påverkar analys och forskningsresultat
 • För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt på djupet kunna analysera och reflektera över ett litterärt verk ur ett flertal olika vetenskapliga perspektiv
Modul 2: Uppsatsförberedande litteraturteoretisk och metodisk fördjupning (7, 5 hp)
 • För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna självständigt insamla kunskap om och redogöra för centrala begrepp och teoretiska strömningar  
 • För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga självständigt kunna problematisera centrala begrepp och teoretiska strömningar i ett avgränsat nationellt såväl som internationellt litteraturvetenskapligt forskningsfält
 • För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna redogöra för hur teoretiska perspektiv och empiriska material växelverkar inom ett avgränsat litteraturvetenskapligt forskningsområde.
Efter godkänd modul 3 (Magisteruppsats) ska studenten
 • För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna uppvisa insikt om forskningsprocessens olika delar i ett självständigt vetenskapligt arbete
 • För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna uppvisa färdighet i vetenskapligt skrivande utifrån litteraturvetenskapliga frågeställningar, metoder och teorier
 • För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt uppvisa färdighet i att självständig arbeta med planering, insamling av data och genomförande av uppsatsarbete samt att kritiskt granska och ge konstruktiv återkoppling på andra studenters uppsatser.

Behörighetskrav

Kandidatexamen i litteraturvetenskap eller motsvarande. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen på alla moduler består av gruppövningar, och självstudier. I de fall närvaro är obligatorisk, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.
 
Undervisningen på uppsatsmodulen ges i form av grupphandledning och enskild handledning. Närvaro vid seminarierna är obligatorisk. 

Studenten har rätt till handledning enbart under den tidsperiod som uppsatsmodulen omfattar.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum.

Examination

Varje enskild modul examineras genom seminarier och individuella skriftliga uppgifter. Modul 3 examineras genom en självständig magisteruppsats och tillhörande uppsatsseminarium.

Vid samtliga moduler på denna kurs ges betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare provtillfälle under terminen, samt ett uppsamlingsprov inom ett år.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kommer anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och komplettering äger rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

För uppsatsmodulen gäller att betygsomdöme sätts på slutversion av uppsatsen. Efter genomfört slutseminarium ges studenten möjlighet att komplettera sin uppsats utifrån synpunkter som ges i samband med seminariet.  

På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Betyg sätts av Humanistiska fakultetsnämnden utsedd examinator. Betyget prövas individuellt och sätts först när alla obligatoriska uppgifter är godkända. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska uppgifter är godkända. För Väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd på sammanlagt 22,5 hp.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje modul. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator. Vid önskemål om byte av examinator eller handledare för examensarbete ska studenten kontakta studierektor för Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Tillgodoräknande 
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 3

Litteraturlista

Observera att kurslitteratur kan tillkomma enligt lärares anvisningar, dock senast två månader före kursstart.

Modul 1: Fördjupat romanstudium (7,5 hp)

Contemporary literary criticism : literary and cultural studies
Davis Robert Con, Schleifer Ronald
3. ed. : New York : Longman : cop. 1994 : x, 694 s. :
ISBN: 0-8013-1113-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: 1994 el senare

Ytterligare litteratur tillkommer enligt lärarens anvisning.

Skönlitteratur

(ett av nedanstående verk väljes av kursansvarig lärare inför kursstart)

Wuthering Heights
Brontë Emily, Nestor Pauline
Rev. ed. : London : Penguin Books : 2003 : liv, 353 s. :
ISBN: 0-14-143955-6
Se bibliotekskatalogen Album

Dickens Charles
Great expectations
London : Penguin books : 2003 : xxviii, 514 s. :
ISBN: 0-14-143956-4
Se bibliotekskatalogen Album

The great Gatsby
Fitzgerald F. Scott, Prigozy Ruth
Oxford : Oxford University Press : 1998 : xlv, 151 s :
ISBN: 0-19-283269-7
Se bibliotekskatalogen Album

Lagerlöf Selma
Gösta Berlings saga
2. uppl. : Stockholm : Bonnier : 2005 : 437, [3] s. :
ISBN: 91-0-010742-5
Se bibliotekskatalogen Album

Morrison Toni
Beloved
London : Random House : 2019 : 316 sidor :
ISBN: 9781529112832
Se bibliotekskatalogen Album

Samlade skrifter : D. 26 En dåres försvarstal
Strindberg August, Landquist John
Stockholm : Bonnier : 1987 : 386 s. :
ISBN: 9100471380
Se bibliotekskatalogen Album

The definitive collected edition of the novels of Virginia Woolf : To the lighthouse
Woolf Virginia, Woolf Virginia
1990 : 210 s. :
ISBN: 0701208783
Se bibliotekskatalogen Album

Ytterligare litteratur kan tillkomma enligt lärarens anvisning.

Modul 2. Uppsatsförberedande litteraturteoretisk och metodisk fördjupning (7, 5 hp)

Studenten väljer litteratur i samråd med handledare.

Modul 3. Magisteruppsats (15 hp)

Studenten väljer litteratur i samråd med handledare.