"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisteruppsats i museologi, 30 hp

Engelskt namn: Magister Thesis in Museology

Denna kursplan gäller: 2022-01-17 och tillsvidare

Kurskod: 1MU033

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Museologi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-09-10

Innehåll

Kursen behandlar museologisk teoribildning och förmedling av kulturarv genom aktuella studier hämtade från internationell museologi och museivetenskap. Vidare ges möjligheter för studenten att tillägna sig fördjupade insikter i museologi som ett nationellt och internationellt vetenskapsfält. Kursen lägger vikt vid kvalitativa forskningsmetoder i olika former av fältstudier och skapande av empiriskt material. Ett väsentligt inslag i kursen är också att de studerande genomför en självständig uppgift i form av ett examensarbete/magisteruppsats.

Modul 1. Teoretisk fördjupning i museologi (7,5 hp)
Advanced Museological theory
Modulen ger den studerande möjligheter att fördjupa sina kunskaper om nationella och internationella museologiska forskningsinriktningar. Originaltexter och aktuella studier med teoritillämpning närläses och diskuteras. Momentet syftar till vetenskaplig fördjupning i teman som bevarande, vårdande och förmedlande, liksom historiebruk och kulturarv. Studenten väljer även egen teoretisk fördjupning i relation till valt uppsatsämne.

Modul 2: Kvalitativa forskningsmetoder 7,5 hp
Qualitative research methods
Modulen ger den studerande möjligheter att fördjupa sina kunskaper om museologiska fältstudier och metoder. Fältstudier ska här förstås i bred mening och kan innefatta arkiv- och litteraturstudier såväl som fysiskt fältarbete. Studenterna väljer också självständigt ut en eller flera metoder för fördjupning i relation till det egna fältarbetet samt magisteruppsatsen.

Modul 3. Examensarbete/Magisteruppsats (15 hp)
Magister Thesis (Essay) or Project
Modulen går ut på att studenten under handledning genomför ett digitalt- eller fysiskt fältarbete, bearbetar och analyserar empiri samt skriver en vetenskaplig uppsats. Denna bör ha en god analytisk skärpa och en väl genomförd tillämpning av begrepp och teori i relation till aktuell museologisk forskning.
Examensarbetet kan i samråd med kursansvarig utformas som ett utpräglat projektarbete. Detta innebär att studenten då planerar, leder, genomför och utvärderar ett projekt på egen hand. Det kan röra sig om en utställning, ett pedagogiskt projekt, ett utvecklingsarbete av något objekt för publika ändamål, ett foto- eller annat dokumentationsuppdrag.
Under modulen betonas ett reflexivt och etiskt förhållningssätt under eget fältarbete och skrivprocess samt vid granskning av vetenskaplig text genom opponering. Uppsatsen ventileras på ett examinerande seminarium.

Förväntade studieresultat

Efter modul 1 (Teoretisk fördjupning i museologi) ska studenten kunna:

 • självständigt och initierat redogöra för nationella och internationella museologiska inriktningar,
 • övertygande och med hög relevans för eget vetenskapligt problemområde diskutera och redogöra för en individuell teoretisk fördjupning,
 • kunna självständigt strukturera och leda ett seminarium inom museologi, med utgångspunkt i teoretisk litteratur.

Efter modul 2 (Kvalitativa forskningsmetoder) ska studenten kunna:

 • självständigt och initierat redogöra för en fördjupning inom museologiska fältstudier och metoder,
 • uppvisa fördjupad och god kunskap om, och tillämpning av, hur museologiskt empiriskt material kan insamlas och bearbetas,
 • uppvisa förmåga till god reflexivitet,  
 • uppvisa kunskaper om etiska aspekter och perspektiv på hållbarhet,
 • kunna självständigt strukturera och leda ett seminarium inom museologi, med utgångspunkt i metodologisk litteratur.

Efter modul 3 (Examensarbete/Magisteruppsats) ska studenten visa färdigheter i att:

 • självständigt utforma, planera och genomföra en vetenskaplig studie,
 • utföra en digital eller fysisk fältstudie i form av empirisk datainsamling,
 • tillämpa teoretiska begrepp och perspektiv på en god vetenskaplig nivå,
 • muntligt och skriftligt redovisa en egen studie med god relevans för museologi,
 • initierat redogöra för forskningsläget inom eget specialiseringsområde,
 • tydligt och med god kännedom om vetenskaplig akribi kritiskt granska och bedöma vetenskapliga arbeten.

Behörighetskrav

Kandidatexamen i museologi eller motsvarande. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Modul 1. Olika former av avancerade seminarier. Den studerande ska själv ansvara för innehållet i ett seminarium.
Modul 2. Olika former av avancerade seminarier. Den studerande ska själv ansvara för innehållet i ett seminarium.
Modul 3. Handledning och examinerande seminarium. Kan komma att innefatta grupphandledningar.

Studenten har rätt till handledning enbart under den tidsperiod som uppsatskursen omfattar.
För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser och särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Modul 1: Modulen examineras genom ett skriftligt paper om där kurslitteratur och fördjupning diskuteras i relation till det egna problemområdet. Detta paper kan helt eller delvis integreras i den slutgiltiga uppsatstexten.

Modul 2: Modulen examineras genom ett skriftligt paper, där kurslitteratur och egen fördjupning diskuteras i relation till det egna problemområdet. Detta paper kan helt eller delvis integreras i den slutgiltiga uppsatstexten.

Modul 3: Modulen examineras genom en uppsats som ventileras vid ett obligatoriskt seminarium. Därtill ingår även att genomföra en opposition på en annan students uppsats.

Bedömningen skall enligt högskoleförordningen vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen i sin helhet.
Examination sker enligt graderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Examination sker fortlöpande enligt graderna Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.

På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). För betyget väl godkänd på hela kursen fordras betyget Väl godkänd på minst 22,5 av kursens högskolepoäng, samt betyget Godkänd på resterande högskolepoäng. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.
Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoduler upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmodul. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 3

Litteratur

Observera att kurslitteratur kan tillkomma enligt lärares anvisningar, dock senast två månader före kursstart.

Modul 1. Teoretisk fördjupning i museologi (7,5 hp)

Följande två böcker läses som ordinarie obligatorisk litteratur. Övrigt urval från referenslistan väljes i samråd mellan modulansvarig och studenter.

Bennett Tony
The birth of the museum : history, theory, politics
London ;a New York : Routledge : 1995 : x, 278 s. :
ISBN: 0-415-05387-0 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: s 59-208.

Smith Laurajane
The uses of heritage
Abingdon, Oxon : Routledge, Taylor & Francis Group : 2006 : PDF (xiv, 351 pages) :
ISBN: 9780203602263
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

Bünz Annika
Upplevelser av förhistorier : analyser av svenska arkeologiska museiutställningar
Disputationsuppl. : Göteborg : Göteborgs universitet : 2015 : 388 s. :
Läsanvisning: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/38474

Climate change and museum futures
Cameron Fiona, Neilson Brett
London : Routledge : 2015 : 287 s. :
ISBN: 978-0-415-84391-1
Se Umeå UB:s söktjänst

Harrison Rodney
Heritage : critical approaches
Milton Park, Abingdon : Routledge : 2013 : 268 s. :
ISBN: 9780415591959
Se Umeå UB:s söktjänst

Hooper-Greenhill Eilean
Museums and the interpretation of visual culture
London : Routledge : 2000 : xiv, 195 s. :
ISBN: 0415086337
Se Umeå UB:s söktjänst

Älskade museum : svenska kulturhistoriska museer som kulturproducenter och samhällsbyggare
Hyltén-Cavallius Charlotte, Svanberg Fredrik
Lund : Nordic Academic Press : 2016 : 211 s. :
Innehållsförteckning
ISBN: 9789188168443
Se Umeå UB:s söktjänst

Levitt Peggy
Artifacts and allegiances : how museums put the nation and the world on display
Oakland, California : University of California Press : [2015] : 1 online resource (x, 244 pages) :
ISBN: 9780520961456
Se Umeå UB:s söktjänst

Lundén Staffan
Displaying loot [Elektronisk resurs] : the Benin objects and the British Museum
Göteborg : University of Gothenburg, Department of Historical Studies : 2016 : 576 s. :
http://hdl.handle.net/2077/45847

Sensitive objects : affect and material culture [Elektronisk resurs]
Löfgren Orvar, Frykman Jonas, Gilje Nils, Povrzanovic Maja, Flemmen Anne Britt, Holst Kjær Sarah, Jansen Stef, Kramvig Britt, Mathiesen Kristi, Potkonjak Sanja, Skrbic Alempijevic Nevena, Stern Lesley, Stewart Kathleen, Sørfjorddal Elisabet, Frykman Jonas, Povrzanovic Frykman Maja
Nordic Academic Press : 2017 :
Omslagsbild
ISBN: 9789188168627
Se Umeå UB:s söktjänst

Macdonald Sharon
A companion to museum studies
[Ny utg.] : Malden, Mass. : Wiley-Blackwell : 2011 : xx, 570 s. :
ISBN: 9781444334050
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Giebelhausen, Michaela 2011. “Museum Architecture. A Breif History" s. 223-244.

Message Kylie
New museums and the making of culture
Oxford : Berg : 2006 : 241 s. :
ISBN: 1-84520-453-0 (cloth)
Se Umeå UB:s söktjänst

Pettersson Richard
Kulturell turism : en historisk översikt och analys om kulturarvsturism i Sverige
h:ström - Text & Kultur AB : 2021 : 322 sidor :
ISBN: 9789173272926
Se Umeå UB:s söktjänst

Svanberg Fredrik
Människosamlarna : anatomiska museer och rasvetenskap i Sverige ca 1850-1950
Stockholm : Historiska museet : 2015 : 286 s. :
Innehållsförteckning
ISBN: 9789189176560
Se Umeå UB:s söktjänst

Övrig litteratur tillkommer enligt överenskommelse med lärare.

Modul 2: Kvalitativa forskningsmetoder 7,5 hp

Litteraturen läses i urval, i samråd mellan modulansvarig och studenter. Samtlig listad litteratur för denna modul är därför referenslitteratur. Läsanvisning: Valda delar

Bäckström Mattias
Att bygga innehåll med utställningar : utställningsproduktion som forskningsprocess
Nordic Academic Press : 2021 : 298 sidor :
ISBN: 9789188909992
Se Umeå UB:s söktjänst

Kjønn på museum
Brenna Brita, Hauan Marit Anne
Trondheim : Museumsforlaget : [2018] : 227 sidor :
https://media.boknett.no/objects/25/85/150298525/productimage_ORG_8fa1f7447f16dcdea20fe85af7999e3fdb24a68e.jpg
ISBN: 9788283050608
Se Umeå UB:s söktjänst

Etnologiskt fältarbete
Kaijser Lars, Öhlander Magnus
2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 296 s. :
ISBN: 978-91-44-05852-8
Se Umeå UB:s söktjänst

The museum experience revisited
Falk John H., Dierking Lynn D.
Walnut Creek, Calif. : Left Coast Press : 2013 : 416 p. :
ISBN: 9781611320459
Se Umeå UB:s söktjänst

Museums in a time of Migration : Rethinking museums' roles, representations, collections, and collaborations [Elektronisk resurs]
Bevelander Pieter, Johansson Christina
Nordic Academic Press : 2018 :
Omslagsbild
ISBN: 9789188661043
Se Umeå UB:s söktjänst

Newell Jennifer
"Curating the future : museums, communities and climate change" [Elektronisk resurs]
2017 :

Roppola Tiina
Designing for the museum visitor experience
New York : Routledge : 2012 : xii, 321 p. :
ISBN: 9780415891844
Se Umeå UB:s söktjänst

Dudley Sandra H.
Museum materialities : objects, engagements, interpretations
London : Routledge : 2010 : xix, 289 pages :
ISBN: 9780203523018
Se Umeå UB:s söktjänst

Modul 3. Examensarbete/Magisteruppsats (15 hp)

Studenten väljer litteratur i relation till uppsatsämne i samråd med modulansvarig och handledare.

Lathund för uppsatsskrivare i ämnet museologi
Institutionen för kultur- och medievetenskaper :
Obligatorisk

Referenslitteratur kring uppsatsarbetet

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-04826-0
Se Umeå UB:s söktjänst

Historiska undersökningar : grunder i historisk teori, metod och framställningssätt
Florén Anders, Ågren Henrik
2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 178 s. :
ISBN: 91-44-04513-1
Se Umeå UB:s söktjänst

Hedman Thomas
Informationssökning för samhällsvetare och humanister
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1999 : 115 s. :
http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/732
ISBN: 91-44-01106-7 ; 229:00
Se Umeå UB:s söktjänst

Från tanke till text : en språkhandbok för uppsatsskrivande studenter
Jarrick Arne, Josephson Olle
2., [översedda] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1996 : 133 s. :
ISBN: 91-44-26842-4 ; 240:00
Se Umeå UB:s söktjänst

Studentens skrivhandbok
Schött Kristina, Melin Lars, Strand Hans, Moberg Bodil
2., [uppdaterade] uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 176 s. :
ISBN: 978-91-47-08459-3z 978-91-47-08459-6
Se Umeå UB:s söktjänst

Silvén Eva
Text i tryck : när fältmaterial blir publikation
Stockholm : Nordiska museet : 1995 : 103 s. :
ISBN: 91-7108-378-2 ; 127:00
Se Umeå UB:s söktjänst