"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisteruppsats i polisiärt arbete, 15 hp

Engelskt namn: Master Thesis in Police Work

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 2UP026

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Polisiärt arbete: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Enheten för polisutbildningen

Beslutad av: Föreståndaren, 2022-05-24

Innehåll

Kursen riktar sig till polisanställda och andra yrkesgrupper med professionell anknytning till polisiär verksamhet och till personer som vill fördjupa sina kunskaper i polisiärt arbete. I det tvärvetenskapliga ämnet polisiärt arbete studeras teorier, metoder och förhållningssätt för att utföra polisiära arbetsuppgifter och utveckla professionen på vetenskapliga grunder.
 
Kursen syftar övergripande till att utveckla studentens förmåga att beskriva, förklara och förstå polisiärt arbete som ämne. Genom uppsatsen ska ett vetenskapligt problem med relevans för polisiärt arbete formuleras, undersökas, analyseras, och diskuteras på ett fördjupat och systematiskt sätt. Särskild vikt läggs vid en vetenskaplig medvetenhet och självständighet i forsknings- och skrivprocessen. Ämnet för uppsatsarbetet formuleras av studenten i samråd med handledare. Uppsatsen kan skrivas på svenska eller engelska.
 
Kursen ingår i Magisterprogrammet i polisiärt arbete men kan också läsas som fristående kurs.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 
Avseende kunskap och förståelse

 • Visa fördjupad kunskap om och förståelse för ämnet polisiärt arbete i relation till svensk och internationell forskning
 • Visa fördjupad kunskap och förståelse för val och användning av teori i uppsatsarbetet
 • Visa fördjupad kunskap och förståelse för val och användning av metod i uppsatsarbetet 

Avseende färdighet och förmåga

 • Designa en vetenskaplig studie som innehåller grundläggande delar av en forskningsprocess.
 • Självständigt bearbeta och analysera insamlade data utifrån relevant teori.
 • Självständigt och inom givna tidsramar formulera och systematiskt genomföra en vetenskaplig studie med relevans för polisiärt arbete. 

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Diskutera och försvara sitt uppsatsarbete samt granska, värdera och diskutera medstudenters uppsatser med fördjupad vetenskaplig medvetenhet
 • Föra reflekterande resonemang om relevanta samhälleliga, etiska och forskningsetiska aspekter både i det egna arbetet och vid granskning av medstudenters uppsatsarbeten
 • Med ett kritiskt förhållningssätt diskutera sitt eget och medstudenters uppsatsarbete i relation till kunskapsbehoven och kunskapsbildningen i polisiärt arbete

Behörighetskrav

Minst 15 hp i huvudområdet polisiärt arbete på avancerad nivå, varav 7,5 hp ska utgöras av kursen Fördjupning inom vetenskaplig metod i polisiärt arbete 7,5 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av handledning samt skriftliga och muntliga obligatoriska seminarier. Undervisningen sker på distans i en digital lärmiljö med kursmaterial där studenten arbetar under kursens gång. Kursen bygger på att studenten själv är aktiv och tar ansvar för sitt eget lärande. Vissa inslag i kursen kan komma att ske på förutbestämda tider. Undervisningen i vissa inslag på kursen kan ges på engelska. Eftersom kursen är helt nätbaserad krävs tillgång till dator, webbkamera, headset med mikrofon och god internetuppkoppling.

Examination

De förväntade studieresultaten examineras individuellt genom en uppsats som bedöms i Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG), ett oppositionsseminarium med tillhörande muntlig självvärdering samt muntlig och skriftlig opposition som bedöms i Underkänd (U), Godkänd (G), samt seminarier under kursens gång som bedöms i Underkänd (U), Godkänd (G).

Som betyg på kursen ges Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på uppsatsen.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av
examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran om detta lämnas till studierektor senast två veckor innan nästa examinationstillfälle.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 2

  Handbok i kvalitativa metoder
  Ahrne Göran, Svensson (red.) Peter
  3 uppl. : Liber : 2022 : 300 sidor :
  ISBN: 9789147140077
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Statistik för beteendevetare : faktabok
  Borg Elisabet, Westerlund Joakim
  3., [uppdaterade och omarb.] uppl. : Malmö : Liber : 2012 : 552 s. :
  ISBN: 978-91-47-09737-1 (korr.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Research Methods in Criminal Justice and Criminology: An Interdisciplinary Approach
  Lee Ellis , Richard D. Hartley , Anthony Walsh
  Rowman & Littlefield Publishers : 2009 :
  Online access for UMUB
  Obligatorisk

  Ytterligare vetenskapliga artiklar kan tillkomma. Övrig litteratur bestäms i samråd med handledare.

 • Giltig från: 2023 vecka 1

  Handbok i kvalitativa metoder
  Ahrne Göran, Svensson (red.) Peter
  3 uppl. : Liber : 2022 : 300 sidor :
  ISBN: 9789147140077
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Statistik för beteendevetare : faktabok
  Borg Elisabet, Westerlund Joakim
  3., [uppdaterade och omarb.] uppl. : Malmö : Liber : 2012 : 552 s. :
  ISBN: 978-91-47-09737-1 (korr.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ytterligare vetenskapliga artiklar kan tillkomma. Övrig litteratur bestäms i samråd med handledare.