Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisteruppsats i socialt arbete, 15 hp

Engelskt namn: Magister Thesis in Social Work

Denna kursplan gäller: 2020-07-20 och tillsvidare

Kurskod: 2SA124

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2015-04-13

Reviderad av: Prefekten, 2020-06-11

Innehåll

Författande av en uppsats-PM.

Genomförande av ett självständigt vetenskapligt arbete om 15 högskolepoäng rörande en problemställning med relevans för ämnet socialt arbete.

Seminariegranskning av det egna vetenskapliga arbetet på avancerad nivå.

Granskning av annans vetenskapliga arbete på avancerad nivå

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten:

- kunna planera, genomföra, presentera och försvara ett väl strukturerat självständigt vetenskapligt arbete,

-visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap inom aktuellt forskningsfält,

- kunna förhålla sig till samt  redovisa  ställningstagande vad gäller
vetenskaplig teori och metod,

- kunna genomföra en kritisk granskning av annans vetenskapliga arbete på avancerad nivå,

- kunna analysera och diskutera frågeställningar inom aktuellt forskningsfält, nationellt såväl som internationellt,

- kunna göra forskningsetiska bedömningar,

- visa färdighet i att formulera ett forskningsproblem i socialt arbete, samt  i att tillämpa relevanta vetenskapliga metoder och teorier,

- visa färdighet med avseende på metodtillämpning, kritiskt tänkande och stringent analys.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs:
- alternativ 1:
Socionomexamen 210 hp, varav minst 15 hp ska bestå av kurs på avancerad nivå. Därutöver krävs 7,5 hp forskningsmetoder med relevans för socialt arbete på avancerad nivå samt
Därutöver krävs En A och SvB för grundläggande behörighet för högskolestudier (SvB om utbildningen ges på svenska).

 
För tillträde till kursen krävs
- alternativ 2:
Kandidatexamen, 180 hp, minst 90 hp i socialt arbete
varav minst 15 hp på avancerad nivå. Därutöver krävs 7,5 hp forskningsmetoder med relevans för socialt arbete på avancerad nivå.
Därutöver krävs En A och SvB för grundläggande behörighet för högskolestudier (SvB om utbildningen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Arbetet genomförs individuellt eller i par.

Kursen inleds med en gemensam introduktionsföreläsning.

Studenten tilldelas en handledare och handledningen ges individuellt eller, i de fall två studenter skriver tillsammans, i par.

Handledningen kan komma att läggas upp genom handledningsgrupper


Handledningsresurs ska nyttjas av studenten under den termin som studenten är förstagångsregistrerad på kursen, eller senast under nästkommande termin. Om studenten inte avser att nyttja handledningsresurs i enlighet med detta uppmanas studenten att kontakta kursansvarig och studierektor.

Student och handledare planerar tillsammans handledningstillfällen inom de för kursen givna tidsramarna.

Granskningsseminarium genomförs i slutet av kurstiden där studenter och examinerande lärare deltar. Studenten ska här lägga fram sitt vetenskapliga arbete till granskning samt genomföra en kritisk granskning av annans vetenskapliga arbete. Student vars arbete granskats vid seminariet ges möjlighet till komplettering/korrigering för ny inlämning inom en arbetsvecka efter seminariet.

Ett specifikt instrument med bedömningskriterier för magister används för att tydligare ge stöd och samsyn till studenter, handledare, opponenter och granskare i och kring uppsatsarbetet.

Handledningsresurs ska nyttjas av studenten under den termin som studenten är förstagångsregistrerad på kursen, eller senast under nästkommande termin. Om studenten inte avser att nyttja handledningsresurs i enlighet med detta uppmanas studenten att kontakta kursansvarig och studierektor.

Examination

Examinationerna på kursen består av följande delar; författandet av ett självständigt vetenskapligt arbete (uppsats) och försvar av detta samt opponering på annans vetenskapliga arbete.

När uppsatsen lämnats in, efter genomfört granskningsseminarium, bedöms och betygssätts det vetenskapliga arbetet av en examinerande lärare. På det vetenskapliga arbetet sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). För betyget Godkänd krävs goda kunskaper och färdigheter i förhållande till kursens mål. För betyget Väl Godkänd krävs mycket goda kunskaper och färdigheter i förhållande till kursens mål. På oppositionen ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Bedömning av studentens granskning av annans vetenskapliga arbete sker i samband med granskningsseminariet.

Om studenten har ett beslut om särskilt stöd, har examinator rätt att besluta om anpassad examination

För student som inte blivit godkänd vid första examinationstillfället kommer möjlighet till förnyat prov att erbjudas inom tre månader. Därefter erbjuds uppsamlingsprov vid nästa termins ordinarie tentamenstillfällen.

Student har rätt till byte av examinator efter två icke godkända examinationer. Begäran om byte av examinator ska vara skriftlig och ställs till studierektor vid institutionen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska
kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande prövas individuellt.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.