"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisteruppsats, 15 hp

Engelskt namn: Master thesis

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 2BV032

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biblioteks- och informationsvetenskap: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-05-25

Innehåll

Kursens mål är att ge de studerande fördjupad kännedom om vetenskapligt arbetssätt genom författande av en vetenskaplig uppsats. Uppsatsen ska redogöra för ett självständigt genomfört vetenskapligt forskningsarbete inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. 

Uppsatsämnet ska formuleras i förhållande till aktuell biblioteks- och informationsvetenskaplig forskningslitteratur. Studenterna bistås i ämnesformuleringsprocessen av ett handledarkollegium. 

Uppsatsen försvaras vid ett uppsatsseminarium. Varje student skall vara opponent vid ett uppsatsseminarium och aktivt delta i diskussioner kring andra seminariedeltagares arbeten.

Förväntade studieresultat

För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse uppvisa:

 • fördjupade teoretiska och metodologiska kunskaper inom uppsatsens ämnesområde 
 • god kännedom om relevant forskning inom det valda forskningsområdet
 • fördjupad kännedom om forskningsetiska överväganden i relation till uppsatsens ämnesområde.

För godkänt moment ska den studerande avseende färdigheter och förmåga självständigt kunna:

 • identifiera och presentera relevant forskning samt diskutera dess relation till de formulerade forskningsfrågorna
 • utforma och motivera en undersökningsdesign i relation till formulerade forskningsfrågorna
 • samla in, bearbeta, analysera och presentera material i enlighet med forskningsetiska riktlinjer
 • tillämpa relevanta informationsvetenskapliga teorier på insamlat material
 • färdigställa en vetenskaplig text i enlighet med etablerade normer gällande etik, språkbruk och formalia
 • presentera och diskutera uppsatsens upplägg, genomförande och resultat muntligt.

För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt självständigt kunna:

 • dra rimliga slutsatser av insamlade material i enlighet med etablerade metoder och etiska riktlinjer
 • granska och ge konstruktiv kritik på en annan students uppsats beträffande upplägg, genomförande, resultat och slutsatser.

Behörighetskrav

Univ:  Informationsvetenskaplig teori 7,5 hp,  Production and management of scientific information 7,5 hp,  Digital kultur 7,5 hp,  Organisation, ledarskap och projektledning 7,5 hp samt  Informationsvetenskaplig metod och analys 15 hp

Undervisningens upplägg

Undervisningen är upplagd kring föreläsningar, seminarier och handledning.

Examination

Kursen examineras i huvudsak genom studentens uppsats. Uppsatsen behandlas vid ett oppositionsseminarium, där studenten diskuterar uppsatsens upplägg, genomförande och resultat muntligt. Vid oppositionsseminariet skall studenten även kritiskt granska en annan uppsats.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För att bli väl godkänd (VG) på kursen krävs ett väl godkänt betyg på uppsatsen samt ett godkänt betyg på övriga uppgifter.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till  Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Övriga föreskrifter

Uppsatshandledning ges i normalfallet endast under pågående kurs.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 1

Referenslitteratur

Skrivguiden (elektronisk resurs)
Stockman Anna, et al.
Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet & Umeå universitet :
http://skrivguiden.se/

Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-06916-6
Se Umeå UB:s söktjänst

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
ISBN: 9789147113644
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar och andra texter tillkommer.