"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Making för kulturskolan, 7,5 hp

Engelskt namn: Making in municipal education

Denna kursplan gäller: 2022-03-21 och tillsvidare

Kurskod: 6KS021

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-03-08

Innehåll

Kursen syftar till en grundläggande kunskap inom området digitala verktyg i slöjd och riktar sig till lärare och pedagoger inom kulturskola, grundskola och förskola eller till den som vill använda digitala verktyg i andra pedagogiska sammanhang inom slöjdområdet. Med utgångspunkt i slöjdens material och DIY-kultur utforskas möjligheter till skapande med digitala verktyg. Området making och digitala verktyg i slöjd problematiseras ur ett pedagogiskt perspektiv.

I kursen behandlas tänkbara teknikområden och verktyg som kan användas i detta syfte, exempelvis styrda fräsar, laserskärare, 3d-skrivare, digitala broderimaskiner samt vinylskärare.
 
Inledningsvis designar och förbereds digitala filer i anpassade programvaror. Under kursens fysiska träff provas de egna idéerna och realiseras genom digitalt styrd bearbetning i olika material i ett sloydlab (Makerspace). Det praktiska arbetet och gestaltandet ligger till grund för analyser och diskussioner om implementering av digitala tekniker i kulturskola, grundskola och förskola.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

  • Visa kunskap om centrala begrepp och definitioner relaterade till digital teknik och slöjd,
  • Ha kännedom om olika digitalt styrda produktionsmetoder
  • Visa förståelse för hur digitala verktyg kan användas i kulturskolans, grundskolans och förskolans verksamheter. 

  Färdighet och förmåga

  •  Kunna använda olika programvaror för digitalt styrd bearbetning genom förberedelse av filer för exempelvis laserskärning, CNC-fräsar, 3d-skrivare, broderimaskin, mm.
  •  Kunna använda programvara för utskrift i någon av ovanstående maskin 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Visa förmåga att kritiskt granska möjligheter och begränsningar rörande digital tillverkning och pedagogiska strategier inom sin egen och andras pedagogiska verksamhet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, teknikgenomgångar, workshops, individuellt arbete, litteraturstudier, handledning och grupparbete.
 
Utgångspunkt skall vara ett problem- och processorienterat arbetssätt som ligger till grund för diskussioner, reflektioner och analyser samt ger beredskap för ett flexibelt arbetssätt i yrkesverksamheten. Under kursen arbetar de studerande praktiskt och teoretiskt, främst individuellt men även i grupp, med problemorienterade studier där ämnets specifika uttryck lyfts fram. De studerandes egna val och idéer utgör främst grunden för genomförandet.
 
En stor del av kursens innehåll kommuniceras via en kommunikationsplattform. Vidare är en förutsättning för deltagande att studenten har tillgång till vissa programvaror alternativt möjlighet att ladda hem gratisvarianter. Även andra IKT-inslag förekommer kontinuerligt under kursen. Dokumentation i digital form sker kontinuerligt som ett led i studenternas kompetensuppföljning och progression.

Examination

Examination sker genom uppvisade färdigheter och förmågor men även genom vissa skriftliga och muntliga delar.
 
Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som har underkänts vid ordinarie prov samt omprov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära ny examinator vid nästa omprov, om inte särskilda skäl talar emot detta.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.