Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Makroekonomisk analys D27, 7,5 hp

Engelskt namn: Macroeconomic Analysis D27

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 2NE072

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2016-03-24

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-10-28

Innehåll

Kursen behandlar centrala makroekonomiska områden såsom real konjunkturcykelteori samt implikationer av nominella stelheter och ofullständig prisanpassning. Andra centrala delar handlar om den aggregerade konsumtionsfunktionen samt vilka faktorer som påverkar de agregerade investeringarnas storlek. Även arbetsmarknaden behandlas och här är fokus på att förstå varför en ekonomi kan ha arbetslöshet i jämvikt. Olika lönebildningsteorier, såsom effektivitetslöneteori, sökteori, olika fackföreningsmodeller samt implicita kontrakt, presenteras. Slutligen tar kursen även upp den potentiella målkonflikt som kan finnas mellan arbetslöshet och inflation.

Förväntade studieresultat

Efter att ha gått igenom kursen förväntas den studerande:
  • Ingående kunna analysera vad som påverkar jämviktsarbetslöshetens storlek samt kunna analysera hur olika policyåtgärder påverkar utfallet på arbetsmarknaden.
  • Förstå och kunna använda real konjunkturcykelteori för att analysera bakomliggande orsaker till konjunktursvängningar.
  • Kunna använda modern investeringsteori för att analysera vilka faktorer som påverkar företagens investeringsbeslut och kapitalstockens utveckling över tid.
  • Kunna analysera hur olika funktionsformsantaganden för nyttofunktionen påverkar ekonomiska aktörers sparande- och konsumtionsbeslut.

Behörighetskrav

90 hp varav minst 75 hp i nationalekonomi där 15 hp måste vara på kandidatnivå (G2F). Utöver detta krävs även Matematik för ekonomer I D7, eller motsvarande. Engelska 6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och räkneövningar.

Examination

Examinationen sker i form av skriftligt prov vid kursens slut och inlämningsuppgifter.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfällen i nära anslutning härtill. Därpå följande tentamensmöjligheter ges i regel i samband med att kursen anordnas nästa gång. Därutöver anordnas ett extra
tentamenstillfälle varje läsår i slutet av augusti. Information lämnas av studievägledaren eller studiesekreteraren.

På kursen ges ettdera betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

I normalfallet finns det ingen möjlighet till komplettering av underkända betyg. I undantagsfall kan en studerande som på någon examinerande del fått betyget ”Underkänd”, om examinator (ej undervisande lärare) finner det lämpligt, få genomföra en kompletterande uppgift. Den kompletterande uppgiften skall vara av mindre karaktär, tydligt relaterad till det eller de kunskapsmål som ej är uppfyllda samt vara genomförd i nära anslutning till den ursprungliga uppgiften.

Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos rektor för Handelshögskolan begära att annan lärare utses att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Romer David
Advanced macroeconomics
3. ed : Boston : McGraw-Hill : 2005 : xvii, 678 s. :
ISBN: 0-07-287730-8
Se bibliotekskatalogen Album