"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Måltider ur ett historisk perspektiv - mat, dryck och värdskap, 15 hp

Engelskt namn: Meals and Eating in History - Food, Beverages and Hospitality

Denna kursplan gäller: 2022-08-01 och tillsvidare

Kurskod: 2MR071

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Måltids- och restaurangvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2022-03-07

Reviderad av: Prefekten, 2022-03-07

Innehåll

I kursen analyserar måltidens historiska och ekonomiska perspektiv från förhistoria till modern tid. Kursen tar avstamp i Anatolien där gravfynd ger oss en god bild av mat och måltider i förhistoriska samhällen, för att därefter fortsätta med de Mesopotamiska, Egyptiska, Asiatiska och Georgiska civilisationerna. Därefter studeras måltider i Grekland, Rom, Arabvärlden innan fallstudier i Sverige görs.

Kursen består av följande moduler:
1. Måltider i tidiga civilisationer (Meals in the Early Civilisations), 7.5 hp
2. Måltider från antika Grekland till Sverige (Meals from Ancient Greece to Sweden), 7.5 hp

Modul 1. Måltider i tidiga civilisationer, 7.5 hp
Modulen behandlar måltidens historiska och ekonomiska perspektiv från förhistoria till antiken. Modulen tar avstamp i Anatolien där många gravar berättar om vilka livsmedel som fick följa med den döde till livet efter detta. Dessa fynd har tolkats som en spegel av den kosthållning och matproduktion som fanns under denna tidsperiod. Kursen fortsätter med de Mesopotamiska, Egyptiska, Georgiska och Asiatiska civilisationerna.

Modul 2. Måltider från antika Grekland till Sverige, 7.5 hp
Modulen behandlar måltidens historiska och ekonomiska perspektiv från antiken till nutid. I modulen studeras måltiden i Grekland, Rom, Arabvärlden innan fallstudier i Sverige görs. De teknologiska framsteg som gjordes för bearbetning av livsmedels hållbarhet har en central roll, likväl som ätande, drickande, gästfrihet och värdskap. Livsmedel och råvaror producerades inte enbart för att hamna på det egna bordet utan hade även stor betydelse för de olika civilisationernas handel, både land- och vattenvägen.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Måltider i tidiga civilisationer, 7.5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

  • redogöra för matens och måltidens betydelser i de tidiga civilisationerna
  • redogöra för skillnader och mönster av mat och måltider mellan de olika tidiga civilisationerna

Färdighet och förmåga

  • reflektera och diskutera historiska förändringar i måltider mellan de olika tidiga civilisationerna genom perspektiv som värdskap, mat och dryck

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kritiskt diskutera händelser, fakta och mönster från de tidiga civilisationerna, samt ställa dessa mot varandra

Modul 2. Måltider från antika Grekland till Sverige, 7.5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

  • redogöra för matens och måltidens betydelser från antiken till nutid. 
  • redogöra för skillnader och mönster av mat och måltider under perioden från antiken till nutid

Färdighet och förmåga

  • reflektera och diskutera historiska förändringar i måltider från antiken till nutid genom perspektiv som värdskap, mat och dryck.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kritiskt diskutera händelser, fakta och mönster från de olika epokerna, samt ställa dessa mot varandra. 

Behörighetskrav

90 hp inom ett huvudområde relevant för kost- och måltidsvetenskap varav 15 hp uppsats, eller motsvarande. 
Exempel på områden relevanta för kost- och måltidsvetenskap är måltids- och restaurangvetenskap, kostvetenskap, etnologi, företagsekonomi, psykologi, design, ekonomisk-historia, historia och arkeologi.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av förinspelade föreläsningar, egna litteraturstudier, diskussionsuppgifter i lärplattform samt individuella skriftliga inlämningar (tentamina). Diskussionsuppgifter och inlämningar är obligatoriska.

Examination

Modul 1. Måltider i tidiga civilisationer, 7.5 hp
Examination sker genom individuell skriftlig tentamen samt individuell skriftlig forumdiskussion. . På modulen sätts något av betyget U eller G.

Modul 2. Måltider från antika Grekland till Sverige, 7.5 hp
Examination sker genom individuell skriftlig tentamen samt individuell opponeringsrapport. På opponeringsrapporten sätts något av betyget U eller G. 

Hel kurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För VG på hel kurs krävs VG på modul 2.

I följande text avser prov de examinationsformer som angivits ovan. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av ordinarie prov har meddelats och studenten delgivits återkoppling på provet, exempelvis kopia av studentens tentamen. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 
Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Prov baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyad examination. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på universitetet e-tjänst för tillgodoräknande. Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 31

MÅLTIDER UR ETT HISTORISKT PERSPEKTIV - MAT, DRYCK OCH VÄRDSKAP

Rekommenderad litteratur

Alcock Joan P.
Food in the ancient world
Westport, Conn. : Greenwood Press : 2006. : xxxii, 276 s. :
ISBN: 0313330034
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kap 1 s. 1-20, kap 2, s.31-102, kap 3, s.103-123, kap 4, s. 136-171, kap 5-6 s. 181-253

Mat är mer än mat - Samhällsvetenskapliga perspektiv på mat och måltider
Bergström K, Jonsson I.M, Prell H, Wernersson I, Åberg Eds H
Göteborgs universitet : 2015 :
Onlineresurs
Obligatorisk

Bottéro Jean
The oldest cuisine in the world : cooking in Mesopotamia
Chicago : University of Chicago Press : 2004. : 133 s. :
ISBN: 0-226-06735-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Braund David
Georgia in Antiquity : a history of Colchis and Transcaucasian Iberia : 550 BC-AD 562
Oxford : Clarendon Press : 1994 : xvii, 359 s. :
ISBN: 0198144733
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Marshall Matilda
Hållbarhet till middag : en etnologisk studie om hur miljövänligt ätande praktiseras i vardagslivet
Höör : Brutus Östlings bokförlag Symposion : 2016 : 251 s. :
Fritt tillgänglig via Umeå universitet
ISBN: 9789187483233
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

McGovern Patrick E.
Ancient wine : the search for the origins of viniculture
Princeton : Princeton University Press : 2003. : xi, 365 s., [8] pl.-s. i färg :
ISBN: 0-691-07080-6-
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kap 1-4, s 1-84, kap 5-7, s. 85-206, Kap. 10-12, s. 239-316

McGovern Patrick E.
Uncorking the past : the quest for wine, beer, and other alcoholic beverages
Berkeley, Calif. : University of California Press : 2009 : xv, 330 p., [8] p. of plates :
ISBN: 0520253795
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kap. 1-6

Medieval Arab cookery
Rodinson Maxime., Arberry A. J.
Devon, England : Prospect Books : 2006. : 527 p. :
ISBN: 9780907325918
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Integration of ethnic food into Swedish rituals. The culture finess of tacos
Solér Cecilia, Plazas Creixell Maite
Appetite 58 (3) : 2012 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 928-925

På krogen med Linné : sjökrogar och svensk 1700-talsgastronomi
Söderlind Ulrica, Wallbom Björn
1. uppl. : Stockholm : Grenadine : 2008 : 187 s. :
ISBN: 9789185329700
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Söderlind Ulrica
Stormatstiden : mat och dryck under svenskt 1600-tal
Stockholm : Carlsson : 2010 : 195 s. :
ISBN: 9789173312769
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Ombesörjs genom/via institutionen.

Cajsa Wargs kokkonst : fyra gastronomer, mat, dryck och tillagning under svenskt 1700-tal
Söderlind Ulrica, Gredmo Emil, Stenman Peter
[Malmö] : Universus Academic Press : [2022] : 164 sidor :
ISBN: 9789187439742
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Unwin Tim
Wine and the vine : an historical geography of viticulture and the wine trade
London : Routledge : 1991 : 409 s. :
ISBN: 0-415-03120-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Food in the ancient world
Wilkins John, Hill Shaun
Malden, MA : Blackwell Pub. : 2006 : 300 s. :
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0513/2005013069.html
ISBN: 978-063-123-550-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kap 1-6, 7-9

Zaouali Lilia
Medieval cuisine of the Islamic world : a concise history with 174 recipes
[American ed.]. : Berkeley : University of California Press : c2007. : xxiv, 224 p., [16] p. of plates :
ISBN: 9780520247833
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar tillkommer