Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Måltider ur ett historisk perspektiv - mat, dryck och värdskap, 15 hp

Engelskt namn: Meals and Eating in History - Food, Beverages and Hospitality

Denna kursplan gäller: 2022-07-25 till 2022-07-31 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2MR071

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Måltids- och restaurangvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2022-03-07

Innehåll

I kursen analyserar måltidens historiska och ekonomiska perspektiv från förhistoria till modern tid. Kursen tar avstamp i Anatolien där gravfynd ger oss en god bild av mat och måltider i förhistoriska samhällen, för att därefter fortsätta med de Mesopotamiska, Egyptiska, Asiatiska och Georgiska civilisationerna. Därefter studeras måltider i Grekland, Rom, Arabvärlden innan fallstudier i Sverige görs.

Kursen består av följande moduler:
1. Måltider i tidiga civilisationer (Meals in the Early Civilisations), 7.5 hp
2. Måltider från antika Grekland till Sverige (Meals from Ancient Greece to Sweden), 7.5 hp

Modul 1. Måltider i tidiga civilisationer, 7.5 hp
Modulen behandlar måltidens historiska och ekonomiska perspektiv från förhistoria till antiken. Modulen tar avstamp i Anatolien där många gravar berättar om vilka livsmedel som fick följa med den döde till livet efter detta. Dessa fynd har tolkats som en spegel av den kosthållning och matproduktion som fanns under denna tidsperiod. Kursen fortsätter med de Mesopotamiska, Egyptiska, Georgiska och Asiatiska civilisationerna.

Modul 2. Måltider från antika Grekland till Sverige, 7.5 hp
Modulen behandlar måltidens historiska och ekonomiska perspektiv från antiken till nutid. I modulen studeras måltiden i Grekland, Rom, Arabvärlden innan fallstudier i Sverige görs. De teknologiska framsteg som gjordes för bearbetning av livsmedels hållbarhet har en central roll, likväl som ätande, drickande, gästfrihet och värdskap. Livsmedel och råvaror producerades inte enbart för att hamna på det egna bordet utan hade även stor betydelse för de olika civilisationernas handel, både land- och vattenvägen.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Måltider i tidiga civilisationer, 7.5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
  • redogöra för matens och måltidens betydelser i de tidiga civilisationerna
  • redogöra för skillnader och mönster av mat och måltider mellan de olika tidiga civilisationerna
Färdighet och förmåga
  • reflektera och diskutera historiska förändringar i måltider mellan de olika tidiga civilisationerna genom perspektiv som värdskap, mat och dryck
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kritiskt diskutera händelser, fakta och mönster från de tidiga civilisationerna, samt ställa dessa mot varandra
Modul 2. Måltider från antika Grekland till Sverige, 7.5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
  • redogöra för matens och måltidens betydelser från antiken till nutid. 
  • redogöra för skillnader och mönster av mat och måltider under perioden från antiken till nutid
Färdighet och förmåga
  • reflektera och diskutera historiska förändringar i måltider från antiken till nutid genom perspektiv som värdskap, mat och dryck.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kritiskt diskutera händelser, fakta och mönster från de olika epokerna, samt ställa dessa mot varandra. 

Behörighetskrav

90 hp inom ett huvudområde relevant för kost- och måltidsvetenskap varav 15 hp uppsats, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av förinspelade föreläsningar, egna litteraturstudier, diskussionsuppgifter i lärplattform samt individuella skriftliga inlämningar (tentamina). Diskussionsuppgifter och inlämningar är obligatoriska.

Examination

Modul 1. Måltider i tidiga civilisationer, 7.5 hp
Examination sker genom individuell skriftlig tentamen samt individuell skriftlig forumdiskussion. . På modulen sätts något av betyget U eller G.

Modul 2. Måltider från antika Grekland till Sverige, 7.5 hp
Examination sker genom individuell skriftlig tentamen samt individuell opponeringsrapport. På opponeringsrapporten sätts något av betyget U eller G. 

Hel kurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För VG på hel kurs krävs VG på modul 2.

I följande text avser prov de examinationsformer som angivits ovan. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av ordinarie prov har meddelats och studenten delgivits återkoppling på provet, exempelvis kopia av studentens tentamen. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 
Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Prov baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyad examination. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på universitetet e-tjänst för tillgodoräknande. Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.