"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Människa-datorinteraktion, 7,5 hp

Engelskt namn: Human-Computer Interaction

Denna kursplan gäller: 2022-06-27 och tillsvidare

Kurskod: 5DV229

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-03-28

Innehåll

Kursen introducerar informations- och interaktionsdesign och de grundläggande delarna av modern media- och visualiseringsteknologi. Kursen behandlar människocentrerade designmetoder för att skapa digitala upplevelser, interaktion och lättanvända användargränssnitt. Studenterna lär sig förstå metoder och teknologier som används inom industrin.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

  • (FSR 1) förstå koncept, teorier, principer och processer inom interaktionsdesign och människa-datorinteraktion
  • (FSR 2) förstå branschpraxis och konsumentcentrerade metoder för interaktionsdesign

Färdighet och förmåga
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

  • (FSR 3) identifiera användarnas behov och undersöka användargränssnitt som grund för användarupplevelse
  • (FSR 4) använda teknologier för att skapa interaktiva användarupplevelser
  • (FSR 5) utvärdera ett användargränssnitt och användarnas problem för att sedan iterativt förbättra gränssnittet

Behörighetskrav

För behörighet krävs:
- minst 7,5 hp grundläggande programmering
- antingen minst 7,5 hp inom datastrukturer och algoritmer eller kursen Applikationsprogrammering (Python), 7,5 hp

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker genom föreläsningar, datorlaborationer och gruppövningar. Utöver schemalagda aktiviteter krävs även individuellt arbete med materialiet.

Examination

På kursen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Examinationen sker genom en salstentamen, skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer. Betyget baseras på en samlad bedömning av de examinerande momenten.

Stöd på grund av funktionsnedsättning
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Byte av examinator
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för datavetenskap.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt program.

Särskilt gäller att kursen inte kan ingå i en examen samtidigt som 5DV045 eller 5DV060.Om kursplanen har upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas garanteras en student som någon gång registrerats på kursen minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från det att kursplanen upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 26

Interaction design : beyond human-computer interaction
Sharp Helen, Rogers Yvonne, Preece Jennifer
Fifth edition. : Indianapolis, IN : Wiley : [2019] : xix, 636 pages :
ISBN: 9781119547259
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Norman Donald A.
The design of future things
New York, NY : Basic Books : Books,c cop. 2007 : vii, 231 s. :
ISBN: 0-465-00227-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst