"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Människans språk: Lingvistik för lärare, 30 hp

Engelskt namn: Human Language: Linguistics for teachers

Denna kursplan gäller: 2022-07-25 och tillsvidare

Kurskod: 6LI007

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-02-28

Innehåll

Kursen Människans språk: lingvistik för lärare riktar sig till språklärare som vill läsa lingvistik i syfte att undervisa ämnet Människans språk i gymnasieskolan. Kursen består av fyra moment som tillsammans täcker in de kompetensområden som behandlas i Människans språk.

Delkurs 1. Världens språk, 7,5 hp
I delkursen ges en introduktion till studiet av språksläktskap och typologisk klassificering och beskrivning av världens språk. I delkursen behandlas dessutom grundläggande metoder och terminologi för klassificering och beskrivning av skrift och skriftsystem samt några viktiga skriftsystem och deras egenskaper.  

Delkurs 2. Sociolingvistik, 7,5 hp
I delkursen behandlas samband mellan språk, individ och samhälle ur ett sociolingvistiskt perspektiv, med fokus framför allt på samtida förhållanden i det svenska språksamhället. Delkursen ger en introduktion till centrala områden, metoder och begrepp inom sociolingvistik. Språklig variation och förändring undersöks i relation till exempelvis kön, klass, ålder, plats och etnicitet. Vidare studeras relationen mellan språk och identitet, samt hur maktrelationer avspeglas i språket, ur såväl ett individ- som ett samhällsperspektiv. I delkursen analyseras genomgående språkbruk i autentiskt språkmaterial.

Delkurs 3. Att analysera språk, 7,5 hp
I delkursen behandlas fonologisk och syntaktisk analys av språk. Delkursen har två delar:

Fonologi, 2,5 hp
I denna del studeras fonologiska system, fonologiska processer samt prosodisk struktur.

Syntax, 5 hp
I denna del studeras syntaktisk avhängighet, syntaktiska text samt syntaktisk teori, med fokus på hur man argumenterar för en syntaktisk analys.   

Delkurs 4. Språkutveckling och språkinlärning, 7,5 hp
I delkursen studeras centrala begrepp och metoder för att beskriva och studera språkutveckling och språkinlärning, barns typiska språktillägnandeprocess, samt faktorer som kan påverka andraspråksinlärning i olika kontexter. Delkursen innehåller analys av autentiskt barnspråksmaterial.

Förväntade studieresultat

Delkurs 1. Världens språk
För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

 • redogöra för typologisk och genetisk klassificering av världens språk;
 • redogöra för egenskaperna hos olika skriftsystem och deras struktur;

Färdighet och förmåga

 • tillämpa genetiska och typologiska klassificeringsbegrepp på valda språk;
 • diskutera förhållandet mellan skriftsystem och talat språk i olika språkgemenskaper.

Delkurs 2. Sociolingvistik
För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

 • redogöra för grundläggande sociolingvistiska begrepp;
 • redogöra för centrala sociolingvistiska förklaringsmodeller och metoder;
 • beskriva hur språklig variation och förändring förhåller sig till exempelvis kön, klass, ålder, plats och etnicitet;

Färdighet och förmåga

 • analysera autentiskt språkmaterial med avseende på språkdrag som kännetecknar olika typer av språklig variation;
 • diskutera språklig variation och förändring i relation till samhälleliga strukturer och maktrelationer;
 • diskutera relationen mellan språk och identitet ur såväl ett individ- som ett samhällsperspektiv;
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm;

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över den betydelse som attityder till språk har för en hållbar samhällsutveckling.

Delkurs 3. Att analysera språk
För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

 • redogöra för universella tendenser vad gäller fonologiska system, fonologiska processer och prosodi;
 • redogöra för grundläggande teoretiska antaganden i samtida syntaktisk teori;

Färdighet och förmåga

 • analysera fonologiska processer med hjälp av fonologiska regler;
 • använda syntaktiska test i strukturell analys;
 • argumentera för en syntaktisk analys med hjälp av lingvistiska argument.

Delkurs 4. Språkutveckling och språkinlärning
För betyget Godkänd ska den studerande  

Kunskap och förståelse

 • kunna tillämpa grundläggande begrepp som används inom forskning om språkutveckling och språkinlärning;
 • visa kunskap om barns typiska språktillägnandeprocess;
 • visa kunskap om faktorer som kan påverka andraspråksinlärning i olika kontexter;

Färdighet och förmåga

 • kunna analysera barns språkliga produktion fonologiskt, morfologiskt och syntaktiskt;
 • kunna presentera och diskutera forskningsrön inom språkutvecklings- och språkinlärningsforskning;
 • kunna kritiskt diskutera aktuella frågeställningar inom språkutvecklings- och språkinlärningsforskning i relation till vetenskapliga teorier och egen erfarenhet.

Behörighetskrav

Univ: lägst 60 hp i ett språkämne

Undervisningens upplägg

Kursen är helt nätbaserad och all kontakt mellan lärare och studenter sker via en lärplattform. Undervisningen består av föreläsningar, läsanvisningar och instruktioner till övningar.

Examination

Delkurs 1: Examinationen sker genom bedömning av skriftliga individuella inlämningsuppgifter under kursens gång samt ett skriftligt slutprov i form av individuell hemtentamen. Inlämningsuppgifter bedöms med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G); skriftligt slutprov bedöms med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG) och bestämmer betyget för delkursen.

Delkurs 2: Examinationen sker genom bedömning av två examinerande seminarier samt ett avslutande skriftligt prov. Seminarier bedöms med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G); skriftligt prov bedöms med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG) och bestämmer betyget för delkursen.

Delkurs 3: Examinationen sker genom bedömning av två individuella skriftliga kunskapsprov som bedöms med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Delkurs 4: Examination sker genom bedömning av skriftliga eller muntliga seminarie- eller diskussionsuppgifter i anslutning till kurslitteraturen, en skriftlig individuell analysuppgift som bygger på barnspråksmaterial samt en skriftlig individuell essäuppgift. Seminarieuppgifterna bedöms med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G); analysuppgiften och essäuppgiften bedöms med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG) och bestämmer betyget för delkursen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  

För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs detta betyg på sammanlagt 22,5 hp.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.  

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. 

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 30

Delkurs 1. Världens språk, 7,5 hp

Se litteraturlista för kursen 1LI060 Lingvistik A: Världens språk

Delkurs 2. Sociolingvistik, 7,5 hp

Se litteraturlista för kursen 1LI088 Lingvistik A/Svenska språket A: Sociolingvistik

Delkurs 3. Att analysera språk, 7,5 hp

Se litteraturlista för kursen 1LI063 Lingvistik B: Att analysera språk

Delkurs 4. Språkutveckling och språkinlärning, 7,5 hp

Se litteraturlista för kursen 1LI065 Lingvistik B: Språkutveckling och språkinlärning