"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Mark och vatten - teori och fältmetoder, 15 hp

Engelskt namn: Soil and water - theory and field methods

Denna kursplan gäller: 2023-08-14 och tillsvidare

Kurskod: 5GV102

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-01-19

Innehåll

Kursen behandlar geovetenskap/naturgeografi med inriktning mot abiotiska processer i mark och vatten. I kursen ingår bl a mark- och grundvattenkemi, markfysik, jordmånslära, naturvattnets egenskaper, sedimentens ursprung och egenskaper samt fält och laboratoriemetodik.

Kursen består av två moduler:

Modul 1. Marklära, 7.5 högskolepoäng
Modulen behandlar kemiska och fysikaliska processer som sker i marken och deras betydelse för markens egenskaper. Stor vikt läggs vid jordmåners bildning och klassificering.

Modul 2. Ytvattenkemi och sedimentologi, 7.5 högskolepoäng                                                                 
Modulen behandlar fysikaliska och kemiska processer i naturvatten och deras betydelse för vattnets egenskaper. Dessutom behandlas bildning av sediment i olika vattenmiljöer och vilka fysikaliska och kemiska egenskaper sediment får.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Godkänd kunna:

Modul 1, Marklära 7,5 hp
FSR 1 Beskriva och förklara kemiska processer som sker i mark- och grundvattenzonen och deras inverkan på markens och grundvattnets egenskaper
FSR 2 Beskriva och förklara markfysikaliska processer och deras inverkan på markens uppbyggnad och egenskaper
FSR 3 Redogöra/analysera?? för i Sverige förekommande jordmåners bildning, klassificering och utbredning
FSR 4 Planera och genomföra provtagning och kvantitativ analys av markkemiska parametrar

Modul 2, Ytvattenkemi och sedimentologi 7,5 hp
FSR 5 beskriva och förklara abiotiska processer i ytvatten och vilka skillnader det finns inom och mellan olika akvatiska system
FSR 6 Beskriva och förklara sedimentbildning och sedimentens fysikaliska och kemiska uppbyggnad i vanligt förekommande fluviala och marina miljöer
FSR 7 Planera och genomföra provtagning och kvantitativ analys av kemiska och fysikaliska parametrar i ytvatten 

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd kunna:

Modul 1 och 2 
FSR 8 Uppvisa god förmåga att, utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt, analysera olika faktorers och processers betydelse, och därmed kunna tillämpa sina kunskaper i olika, för kursen relevanta, sammanhang.

 

Behörighetskrav

30 hp Geovetenskap/Naturgeografi eller Kemi för miljö och hälsoskyddsområdet, 15 hp och Ekologi och geovetenskap, 15 hp  eller motsvarande kunskaper

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs som en kombination av föreläsningar och olika studentaktiva moment, t.ex., seminarier, laborationer, övningar och exkursioner. Alla examinerande moment under kursen är obligatoriska.

Examination

Examinationen på båda modulerna består av en kombination av muntliga och skriftliga examinerande moment (exempelvis salstentamen, examinerande seminarier, muntliga redovisningar, skriftliga rapporter samt exkursioner, fältövningar och laborationer). För att bli godkänd på en modul krävs att alla examinerande moment inom modulen är godkända. För att erhålla betyget G på hela kursen krävs minst betyget G på båda modulerna. För att erhålla betyget Väl godkänd (VG) för respektive modul skall utöver kraven för betyget G, de förväntade studieresultaten för VG uppnås. För att erhålla betyget VG för hela kursen skall studenten uppfylla kravet för VG på båda modulerna. 

Studerande som underkänts vid prov har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg (se universitetets regelsamling). Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en
kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsvariation. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslut ska sedan meddelas studenten. Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform för individuell anpssning i enlighet med Regler för betyg och examination.  

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.