Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Marksanering, 7,5 hp

Engelskt namn: Soil Remediation

Denna kursplan gäller: 2013-04-01 och tillsvidare

Kurskod: 5MH018

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-12-29

Reviderad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-03-16

Innehåll

Kursen behandlar olika frågor som berör sanering av förorenad mark. Markförhållanden, markkemi, föroreningstyper och föroreningssituationer studeras med avseende på spridningsprocesser, riskbedömningar, inventeringar samt efterbehandlingsåtgärder och -metoder. Myndigheters handläggning och ansvar tas upp samt övriga ansvarsfrågor och lagstiftning. Även vikten av en god riskkommunikation vid marksaneringsprojekt diskuteras. Kursen är indelad i två moment: Moment 1. Teori 5 hp. Under detta moment erhålls de teoretiska grunderna när det gäller förorenade områden, såsom föroreningssituationer och efterbehandlingstekniker, riskbedömningar, lagstiftning, ansvarsutredningar och myndighetsutövning inom området. Moment 2. Tillämpning 2,5 hp. Under detta moment görs ett projektarbete inom vilket du kommer att få redogöra och/eller analysera någon del eller något ärende inom området.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: - redogöra och förklara för viktiga samband när det gäller förorenad mark - förklara olika risker i samband med förorenad mark - bedöma lämpligheten av olika sanerings- och efterbehandlingsåtgärder - klargöra olika aktörers roller i samband med marksanering - redogöra för formerna för handläggningen av marksaneringsärenden samt hur miljöbalken och annan lagstiftning kan tillämpas i samband med marksaneringsärenden - förstå vikten av god kommunikation i marksaneringsprocesser

Behörighetskrav

Högskolepoäng: Två års högskolestudier (120 hp) inom miljö- och hälsoskydd, miljövetenskap, naturvetenskap eller motsvarande kunskaper genom annan utbildning och/eller praktisk erfarenhet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, studiebesök, projektarbeten, uppgift samt seminarier. Projektarbete, seminarier, tentamen samt studiebesök är obligatoriska moment i kursen.

Examination

Examinationen sker genom tentamina, genomförande av projektarbete inklusive muntlig och skriftlig redovisning, genomförande av seminarium samt genom aktivt deltagande på studiebesök. För hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är genomförda. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten från tentamina och projektarbete. Studerande som har underkänts, har rätt att genomgå förnyat prov för att få godkänt betyg. Den som har godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknade prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Litteratur