"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Masteruppsats i genusvetenskap, 30 hp

Engelskt namn: Gender Studies: Master Thesis

Denna kursplan gäller: 2022-09-19 och tillsvidare

Kurskod: 2KC020

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Genusvetenskap: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Beslutad av: Föreståndaren, 2017-12-05

Reviderad av: Föreståndaren, 2022-09-21

Innehåll

Kursen utgör ett större självständigt arbete för masterexamen i huvudområdet genusvetenskap. Målet är att studenten ska utföra en genusvetenskaplig undersökning som innebär att kritiskt och medvetet förhålla sig till genusvetenskaplig teori och metodologi samt att utforma genusvetenskapligt relevanta frågeställningar. Vidare ska studentens förmåga att urskilja, samla in och bearbeta ett relevant empiriskt material, alternativt utföra en teoretiskt argumenterande studie, fördjupas. Resultatet ska presenteras i skriftlig form. I kursen ingår även att försvara sitt arbete samt att opponera på någon annans arbete.

Uppsatsen kan skrivas på engelska eller svenska.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten ha erhållit fördjupad förmåga att

  • självständigt kunna avgränsa och formulera ett genusvetenskapligt relevant forskningsproblem
  • självständigt sammanställa en avancerad forskningsöversikt
  • på ett självständigt kritiskt medvetet sätt kunna tillämpa genusvetenskaplig teori på ett empiriskt eller teoretiskt problemområde
  • på ett självständigt kritiskt medvetet sätt kunna tillämpa relevant metod inom det genusvetenskapliga forskningsfältet
  • kunna försvara sitt vetenskapliga arbete samt granska, värdera och opponera på annan students vetenskapliga arbeten.

Behörighetskrav

Univ:
60 hp genusvetenskap (eller motsvarande) på avancerad nivå samt 15 hp vetenskaplig metod på avancerad nivå inom humaniora eller samhällsvetenskap.

Därutöver krävs Engelska A/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om kursen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Examinationsarbetet genomförs med hög grad av självstudier. Handledning ges samt möjligheter att diskutera utkast vid särskilda seminarier. Det färdiga arbetet diskuteras vid ett examinationsseminarium.

Examination

Examinationen utgörs av ett självständigt vetenskapligt arbete, presentation och försvar av arbetet vid seminarium samt opposition på annans arbete. 

På kursen ges betygen underkänd, godkänd och väl godkänd. För att bli godkänd på hela kursen krävs betyget godkänd på det självständiga arbetet samt på försvaret av arbetet vid seminarium och opposition på annans arbete. För betyget väl godkänd krävs betyget väl godkänd på det självständiga arbetet samt betyget godkänd på försvaret av arbetet vid seminarium och opposition på annans arbete. Den som godkänts i examination får inte undergå förnyad examination för högre betyg. 

Om student erhåller betyget underkänd vid inlämnande av slutversion av arbetet sker kompletterande examination i samråd med examinator, enligt tidsplan fastställd av examinator. Student har rätt att komplettera sin inlämnade uppsats vid maximalt fyra tillfällen. En student har rätt att få byta examinator efter att två otillräckliga kompletteringar av uppsatsen lämnats in, om inte särskilda skäl talar emot. Examination baserad på denna kursplan kan garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ingå i masterexamen i genusvetenskap vid Umeå universitet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.