Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Masteruppsats i kulturanalys, 30 hp

Engelskt namn: Master Thesis in Cultural Analysis

Denna kursplan gäller: 2015-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 1KA071

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturanalys: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-06-04

Innehåll

Kursen utgör ett examensarbete för en masterexamen i kulturanalys. Det innebär att studenten under handledning skriver ett självständigt uppsatsarbete i kulturanalys om 30 hp där textens vetenskapliga och teoretiska innehåll relateras till praxis inom huvudområdet. Uppsatsämnet bestäms i samråd med handledare med inriktning på ett avgränsat kulturanalytiskt problem, där studenten definierar teoretiska utgångspunkter och diskuterar material och metod. Empiri samlas in och bearbetas. Uppsatsarbetet redovisas vid ett seminarium.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs ha visat:
Kunskap och förståelse
 • överblick och fördjupade kunskaper om det ämne som behandlas i uppsatsen
 • god överblick över den aktuella vetenskapliga litteraturen relevant för uppsatsämnet
Färdighet och förmåga
 • förmåga att formulera ett vetenskapligt problem, samt utifrån relevant källmaterial och med relevant metod studera och analysera detta problem
 • förmåga att formulera en kulturanalytisk frågeställning som är tydligt formulerad, vetenskapligt relevant och väl avgränsad
 • förmåga att samla in och bearbeta för ämnet relevant empiri
 • förmåga att skriva en väl disponerad och tydlig kulturanalytisk uppsats
 • god förmåga att analysera, reflektera och att presentera slutsatser som är väl underbyggda av tydlig argumentation
 • förmåga att på ett systematiskt sätt söka efter information
 • förmåga att på ett tydligt och integrerat sätt beskriva den kunskap som är relevant för den frågeställning som uppsatsen behandlar
 • förmåga att skriva en kulturanalytisk text av god språklig kvalitet
 • förmåga att gestalta vetenskaplig text på ett konsekvent sätt och i enlighet med vedertagna formella normer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • förmåga att kritiskt granska och värdera ett annat uppsatsarbete muntligt och/eller skriftligt med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • god förmåga att reflexivt värdera forskningsmaterial i enlighet med källkritiska och metodologiska kriterier
 • förmåga att självständigt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Behörighetskrav

Kandidatexaminen i kulturanalys eller motsvarande samt 30 hp kurser på avancerad nivå. Eng A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av seminarier, självstudier, handledning individuellt och i grupp. Om kursen består av enstaka studenter eller om den ges via internet kommer undervisningen bestå av självstudier och handledning. I de fall närvaro vid seminarier är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.

Studenten har rätt till handledning enbart under den tidsperiod som uppsatskursen omfattar.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. Kontakta Studentcentrum för mer information.

Examination

Kursens examineras genom uppsatsen, som läggs fram för granskning vid ett seminarium. Deltagande i seminarium är obligatoriskt. På kursen ges betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

Studerande som registrerats på kursen kan examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera högst fem gånger på delmomentet. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum.

 

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga Studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 36

Moment 1. Examensarbete, 30 hp

Momentets litteratur väljs i samråd med handledare.