"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Masteruppsats i litteraturvetenskap, 30 hp

Engelskt namn: Master Thesis in Comparative Literature

Denna kursplan gäller: 2024-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 1LV053

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-03-09

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2022-12-21

Innehåll

Kursen innebär att studenten under handledning skriver ett självständigt uppsatsarbete i litteraturvetenskap om 30 hp. Uppsatsämnet väljs i samråd med kursansvarig lärare eller handledare. Examensarbetet inriktas på ett avgränsat litteraturvetenskapligt problem, där studenten definierar de teoretiska fält som kan komma till användning och diskuterar material och metod. Källmaterial samlas in. Uppsatsarbetet redovisas vid ett seminarium.

Kursen utgör termin 4 på Masterprogrammet i litteraturvetenskap.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs ha visat:

Kunskap och förståelse

 • överblick och fördjupade kunskaper om det ämne som behandlas i uppsatsen
 • god överblick över den aktuella vetenskapliga litteraturen relevant för uppsatsämnet
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen 

Färdighet och förmåga

 • förmåga att självständigt formulera ett vetenskapligt problem, samt utifrån relevant källmaterial och med relevanta metoder studera och analysera detta problem
 • förmåga att formulera en litteraturvetenskaplig frågeställning som är tydligt formulerad, vetenskapligt relevant och väl avgränsad
 • förmåga att skriva en väl disponerad och tydlig litteraturvetenskaplig uppsats
 • god förmåga att analysera, reflektera och presentera slutsatser som är väl underbyggda av tydlig argumentation
 • förmåga att på ett systematiskt sätt söka efter information
 • förmåga att på ett tydligt och integrerat sätt, både muntligt och skriftligt, beskriva den kunskap som är relevant för den frågeställning som uppsatsen behandlar
 • god förmåga att skriva en litteraturvetenskaplig text av god språklig kvalitet
 • förmåga att behandla formalia på ett konsekvent sätt och i enlighet med vedertagna normer
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • förmåga att kritiskt granska och värdera ett annat uppsatsarbete muntligt och/eller skriftligt med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • god förmåga att värdera källmaterial i enlighet med källkritiska kriterier
 • förmåga att i ett självständigt arbete identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen i litteraturvetenskap samt 30 hp kurser på avancerad nivå. Engelska A/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av seminarier, självstudier, handledning individuellt och i grupp. Om kursen består av enstaka studenter eller om den ges via internet kommer undervisningen bestå av självstudier och handledning. I de fall närvaro vid seminarier är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.

Studenten har rätt till handledning enbart under den tidsperiod som uppsatskursen omfattar. Vid frågor om eventuellt handledarbyte ska studenten vända sig till studierektor.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. Kontakta Studentcentrum för mer information.

Examination

Kursens examineras genom uppsatsen, som läggs fram för granskning vid ett seminarium. Deltagande i seminarium är obligatoriskt. På kursen ges betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare provtillfälle inom två månader (inom tre månader om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprov inom ett år.
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.
Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på kursen kan examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera högst fem gånger på delmomentet. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga Studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 3

Modul 1 Examensarbete, 30 hp

Kursens litteratur väljs i samråd med handledare.